Testy na drogy - druhy a použití

Halucinogeny, stimulační drogy, opiáty nebo tlumící látky. V minulosti byl problémem test na alkohol, v dnešní době se objevuje aktuálně problematika testování na přítomnost drog.

Drogy ohrožují člověka od jeho dávné historie. Veškeré drogy vždy, dříve nebo později, poškozují zdraví, způsobují závislost a degradují člověka. Někteří lidé se do problematiky dostávají pouze pro svoji zvědavost, jiní braní drog vidí jako vzrušující nebo dokonce odvážný čin. Obvykle drogy užívají lidé, kteří se nemohou smířit s realitou a zkouší drogami řešit svoje problémy. Drogou se však ale nic nevyřeší.

Co jsou to vlastně drogy

Každý z nás si zřejmě vybaví chemické nebo rostlinné látky, které mají negativní dopad na zdraví lidského organismu. Člověk, který se stane uživatelem drog, se časem stane na jejich účincích psychicky nebo dokonce fyzicky závislým. Drogy jsou velmi nebezpečné, a proto je jejich držení, užívání nebo výroba nezákonné. K drogám řadíme také tabák a alkohol, ale v tomto případě se jedná o drogy, které jsou společností tolerované. Dlouholeté užívání jakékoliv drogy způsobuje smrtelná onemocnění. Drogy učiní člověka závislým, aniž by si to sám výrazně uvědomoval.

Jak se drogy dělí?

Drogy můžeme řadit do několika skupin. Do první z nich patří tzv. legální drogy, kam můžeme zařadit například alkohol nebo tabák. Druhou skupinu tvoří ilegální, tedy zakázané drogy. Sem patří stále ještě patří marihuana (i když se uvažuje o jejím přesunu do jiné kategorie) a zejména pak pervitin, heroin a mnohé další. Zakázané drogy můžeme dělit ještě dál na opiáty, kam patří například kodein nebo heroin, cannabioidy (hašiš, marihuana), stimulační (pervitin, extáze) nebo halucinogeny (LSD, ale i lysohlávky). Zneužívány ale mohou být i běžné průmyslově vyráběné těkavé látky jako je toulen nebo aceton nebo léky, zejména pak anabolika a narkotika.

Jak rozpoznat uživatele drog?

U člověka, který drogy užívá pouze příležitostně nebo je zatím pouze zkouší, není rozpoznání příznaků snadné a to je problém například u řidičů. Příznaky se totiž dostavují až později, společně se závislostí na drogách. Mezi příznaky užívání drog patří zejména náhlé změny nálad, úbytek na váze, zapomnětlivost nebo ospalost, ztráta zájmu o školu či zaměstnání, o svoje koníčky, kamarády nebo dokonce o vlastní rodinu.

Drogové testy

Lidé, kteří již drogy delší dobu užívají je samotná prevence nedostačující nebo dokonce neúčinná a v těchto případech je třeba hledat pro** boj s drogami** další prostředky. Hlavním takovým prostředkem jsou účinné zákony a dohlížení nad jejich dodržováním. Pokud pomineme trestné činy týkající se obchodu s drogami, ale budeme brát v úvahu pouze samotné užívání nelegálních drog, pak je pro uplatnění zákona třeba prokázat, že je dotyčná osoba pod vlivem drogy.

Screeningové drogové testy

Drogové testy slouží pro dokazování, že osoba drogu užila. Rychlé drogové testy, označované jako screeningové, mají obvykle podobu papírových proužků nebo destiček, které jsou napuštěny sloučeninami reagující s určitou drogou. Tyto testy slouží k rychlému zjištění zneužívání drog a jejich výhodou možnost okamžitého zjištění stavu a jejich cena je mnohonásobně nižší oproti jiným způsobům zjišťování. Tyto drogové testy jsou vhodné pro různé typy organizací (školy, výchovné ústavy, pracoviště), ale i pro domácnost, kdy je podezření na kontakt s drogou. Tyto drogové testy jsou užitečné všude tam, kde je třeba velmi** rychle a jednoduše** zjistit, zda daná osoba vzala drogu. Screeningové drogové testy mají přesnost 95% až 98% a lze je použít pouze jednorázově.

Močové drogové testy

Pro provedení tohoto drogového testu je zapotřebí vzorek moči. Testovací proužky nebo destičky jsou použity k okamžitému zjištění výsledku. Při provádění testu je vždy nutné striktně dodržovat výrobcem předepsaná pravidla, jinak by mohlo dojít k chybnému stanovení výsledku testu. Pomocí močových testů je možné zjistit například marihuanu až 80 dní zpětně.

Vlasové drogové testy

Další možností je testování přítomnosti drog z vlasových váčků, což je celkem přesná metoda a je tak možné zjistit drogu v těle, která byla užita až před šesti měsíci nebo i dříve. Jak vlasy rostou, je možné některé drogy zjistit ze střední části vlasu. Testování pomocí vlasů se provádí převážně ve specializovaných laboratořích, kde se používá pouze úsek vlasu. Někteří lidé se snaží zamezit zjištění drogy v jejich těle tím, že si oholí hlavu, pro tento test je však možné použít i chlupy z jiných částí těla.

Slinové drogové testy

Pro vykonání slinového testu je zapotřebí odebrat vzorek slin a tímto způsobem je možné zjisti požití drogy během několika předchozích dnů. Výhodou slinových drogových testů je to, že je velmi obtížné jejich falšování nebo podvedení. Další výhodou je relativně snadné odebrání vzorku. Přesnost těchto testů je srovnatelná s močovými testy. Slinové testy na drogy používá například policie České republiky.

Potové drogové testy

Potové testy mají podobu speciálních náplastí, které se připevní na kůži a po dobu cca 10 - 14 dní je odebírán pot. Potové testy se využívají téměř výhradně v dětských ochranných zařízeních, drogových léčebnách, sociálních ústavech a podobných zařízeních, kde je nutné kontrolovat zneužívání drog po delší období. Náplasti mají bezpečnostní mechanismy proti nepovolenému odstranění a poté opětovnému nasazení. Odstranit náplast a provést test pak může pouze pověřená osoba a to na konci kontrolovaného období.

Lze se drogám nějak bránit?

Jediná jistota a prevence proti drogám je tyto látky nikdy nezkoušet. Pokud se však staneme uživatelem drog, je třeba se pokusit tuto závislost potlačit sami nebo léčebnu, která se na drogovou problematiku specializuje. Podmínkou je, aby člověk léčbu chtěl, musí ji podstoupit dobrovolně, protože k úplnému vyléčení závislosti je třeba silná vůle. Problém nelze přehlížet a nechat si jej přerůst přes hlavu, ale měl by se co nejdříve řešit.

Prevence proti drogám

Proč lidé začnou vůbec brát drogy? Podle průzkumů jsou nejohroženější skupinou děti ve věku 13 - 15 let. Zdá se to až nemožné, že tak malé děti mají zkušenosti s drogami. U dětí je tedy zásadní správná a včasná prevence, která by měla mít základ v rodině dítěte a pokračovat ve škole a jiných organizacích nebo místech, kde se děti objevují.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11816 (cesky-magazin.cz#361)


Přidat komentář