Osnova školení BOZP

Školení BOZP je nedílnou součástí pracovního procesu. Každý zaměstnanec si tímto školením musí projít. Školení může snížit riziko úrazů a poškození pracovního zařízení. Co vše by mělo školení BOZP obsahovat?

Zkratka BOZP znamená bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. BOZP můžeme chápat jako soubor pravidel, která určují práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele v pracovním procesu. BOZP vychází vždy z daného pracoviště. Každé pracoviště se liší svými specifiky, a tak je BOZP odlišné. BOZP chrání zaměstnance před vznikem pracovního úrazu nebo nemoci. BOZP slouží také k ochraně zaměstnavatele. Školení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci je povinné podle zákona č. 262/2006 Sb. Každý zaměstnavatel musí provést školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a také vést dokumentaci o tomto školení. Školení je nutné provést ihned při nástupu do práce, toto platí i pro brigádníky nebo zaměstnance přes pracovní agenturu. Školení BOZP se dále provádí při změně pracovního zařazení, při změně druhu práce nebo při zavedení nové technologie a nových pracovních postupů.

Osnova školení BOZP

Školení BOZP by mělo obsahovat informace o povinnostech zaměstnavatele, právech a povinnostech zaměstnance. Každý zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních před jejich působením. Všechny informace musí být pro zaměstnance srozumitelné. Náklady na BOZP hradí vždy zaměstnavatel a nesmí být přenášeny na zaměstnance.

Školení BOZP se týká také ochranných pracovních prostředků (OOPP). OOPP jsou pomůcky, které chrání zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce.

Nutné je také zpracování pracovních úrazů a to postup u pracovních úrazů, jejich hlášení, vzor záznamu.

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracovní prostředí a pracovní podmínky pro zaměstnance odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům.

Školení bezpečnosti práce by se mělo týkat také chemických látek na pracovišti, bezpečnostních značek a signálů, skladů, skladování materiálů a regálů. Dále je nutné věnovat pozornost nářadí a pracovním pomůckám, elektrickým zařízením.

Dle specifik pracoviště je nutné také zpracovat bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Osnova školení BOZP vždy vychází z konkrétního pracoviště.

Proč je důležité znát bezpečnost práce

V případě, že zaměstnanci neznají správné zásady bezpečnosti práce, může dojít na pracovišti k mnoha pracovním úrazům. Zaměstnanci budou po školení BOZP vědět, jak se zachovat v krizových situacích, eliminuje se tak riziko vzniku zranění nebo v nejhorším případě smrti. Na základě školení o BOZP budete lépe vědět, jak manipulovat s pracovními stroji. Důležité jsou také znalosti ohledně požární ochrany. Školení BOZP provádí osoba s dostatečným odborným vzděláním a se zkouškou odborné způsobilosti, nutná je také dostatečná praxe.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11825 (cesky-magazin.cz#602)