Profesionální účetní Šternberk - Účetnictví Šternberk

Máte hodně práce nebo starostí s Vaším podnikem a s tím i související nedostatek času na osobní život, natož na vedení účetnictví? Pokud je tomu tak, svěřte své účetnictví profesionální účetní.

Pokud jste majitelem firmy, sami dobře víte, že se bez kvalitně zpracovaného účetnictví neobejdete. Záleží jen na vás, kdo a jakým způsobem vám účetnictví povede. Buď si můžete účetnictví vést sami, pokud na to máte čas a účetnictví rozumíte, nebo můžete natrvalo zaměstnat účetního, který vám účetnictví povede, ovšem v tom případě vás toto rozhodnutí vyjde na hodně peněz, neboť nejenže budete muset platit pravidelný plat účetnímu, ale jste jako zaměstnavatel povinen za něj odvádět sociální a zdravotní pojištění a jste také povinen zajistit mu podmínky pro výkon jeho povolání, tedy zařídit kancelář, obstarat pracovní pomůcky, počítač, účetní programy, apod. Nebo se zde nabízí třetí varianta a tou je, jednorázově zadávat zakázky externí účetní firmě. Ta vám provede veškeré potřebné kroky, poskytne vám účetní poradenství, zpracuje účetní uzávěrku, vyplní a podá daňové přiznání, povede vám účetnictví nebo daňovou evidenci a bude vás i zastupovat na úřadech. To je jen zlomek činností, které je externí účetní firma schopna vykonat na vysoké úrovni. Externí účetní firmy jsou tu také pro ty, kteří sice mají své účetní, ovšem tyto si neví s nějakou situací rady a potřebovali by určitou záležitost prokonzultovat.

 

Účetní a daňové poradenství

S účetnictvím velmi úzce souvisí o oblast daní. Právě proto se účetní věnují nejen účetnímu poradenství, ale také daňovému. Daň je zákonem stanovená, povinná, nenávratná a neekvivalentní platba, která jde do veřejného rozpočtu. Pokud oslovíte profesionální účetní, která se v penězích a v daňových odvodech vyzná, tato vám může v rámci správy daní zajistit vedení daní, daňovou evidenci, provede vám kontrolu daňové evidence, je připravena vám kdykoliv vypracovat daňovou rekonstrukci v případě jakýchkoliv pochybení nebo neshod, vyhotoví vám daňové přiznání, vyúčtuje daně z příjmu, a mnoho dalších daňových záležitostí. Na základě těchto podkladů a všech zjištěných skutečností vám účetní vybere několik variant daňové strategie a po dohodě s vámi bude zvolena nejvhodnější alternativa pro optimalizaci daňového základu.

Vedení účetnictví

Účetnictví je činnost, která vede ke zjištění stavu, změn a zdrojů majetku a ke zjištění výsledku hospodaření za určité období. Účetnictví plní své funkce, řídí se zákony a určuje, kdo má povinnost účetnictví vést. Účetnictví umožňuje kontrolu hospodaření nejen podnikatelům, kteří účetnictví vedou, ale také úřadům, zda nedošlo k nějakým pochybením. Vedení účetnictví se řídí primárně zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb.

**
**

Kdo má povinnost vést účetnictví?

Povinnost vést účetnictví mají právnické osoby, pokud mají** sídlo na území České republiky,** zahraniční osoby, které na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů, organizační složky státu a to podle zvláštního právního předpisu, fyzické osoby, jež jsou zapsáni v Obchodním rejstříku jako podnikatelé, ostatní fyzické osoby, které podnikají, při splnění podmínky, že jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty přesáhl za předcházející kalendářní rok částku 25 miliónů Kč, ostatní fyzické osoby, které se rozhodnou vést účetnictví z vlastní vůle, ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity podle zvláštního právního předpisu, a ostatní fyzické osoby, kterým povinné vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis.

Vedení daňové evidence

Daňovou evidenci vedou ty fyzické osoby, které nejsou účetními jednotkami, a nejsou tedy povinny vést účetnictví. Daňová evidence nahradila jednoduché účetnictví, které u nás platilo do 1.1.2004. Upravuje ji zákon o dani z příjmu fyzických osob, konkrétně § 7b. Daňová evidence sleduje příjmy a výdaje, jakož i majetek a závazky. Nesleduje náklady a výnosy, jak je tomu v účetnictví. I u daňové evidence je potřeba dokládat a archivovat všechny účetní doklady, které s vedením daňové evidence souvisí. Evidence se často vede v programu Excel, kde se jednotlivé položky přehledně zaznamenávají do jednotlivých políček. Přesto, že je daňová evidence jednodušší na vedení, většina podnikatelů dává přednost vedení účetnictví, neboť je přehlednější a podrobnější.

Zastupování na úřadech

Externí vedení účetnictví, daňové evidence a poskytování komplexních účetních služeb v oblasti účetnictví nespočívá pouze v kancelářské práci, ale také v zastupování svých klientů na úřadech, což se jedná o činnost pro klienty často nepříjemnou, a především hodně časově náročnou. Podnikatel má mnoho starostí s chodem podniku, má jiného běhání a trávit hodiny na úřadech se mu rozhodně nechce. Pokud patříte také k těm, kteří se raději věnují smysluplnějším věcem, postačí, když zplnomocníte svého účetního, který za vás vše potřebné vyřídí, na úřadech vás zastoupí, navíc za vás bude jednat opravdu odborně a přesně, bezchybně a vy se můžete věnovat svým záležitostem.

Vedení mzdové agendy

Mzdový specialista, kterým profesionální účetní bezesporu je, umí správně spočítat mzdy, platy, odměny, včetně pojistného na odvody. Do vedení mzdové agendy patří také splatnost a výplata mzdy, náhradní volno za práci ve svátek nebo přesčas, odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, srážky ze mzdy, kompenzace práce ve svátek, mateřská dovolená, ošetřovné, náhrada mzdy v případě nemoci, řešení pracovních úrazů, apod. Na všechny tyto činností musí dohlížet profesionál, aby vše bylo v souladu se zákonem. V případě, že by došlo k nějakému opomenutí, zanedbání nebo sebemenší nepozornosti, došlo by např. ke špatnému výpočtu mzdy. Zaměstnanec by mohl dostat jak výplatu větší, tak i menší. Právě zpracování mezd patří ke stěžejním činnostem mzdových účetních. Pokud se vám nechce natrvalo zaměstnávat účetní jen proto, aby vedla mzdy, zadejte tuto práci externí účetní firmě, kde budete platit čistě za vykonanou práci a nikoliv za pronájem kanceláře a za odvody dávek a další nutné záležitosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11772 (cesky-magazin.cz#420)


Přidat komentář