Daňové poradenství a účetnictví - Praha Záběhlice

Vyznáte se ve svých financích? Vedení účetnictví není jednoduché. Podobně je tomu i s daněmi. Naštěstí můžeme využít služeb finančních poradců. Ti nám poradí jak vhodně nakládat s penězi.

Finanční poradenství - Praha Záběhlice

Daňová problematika se dotýká většiny z nás. Správně se v ní orientovat však dokáže jen málokdo. Daně nejsou bohužel jedinou finanční záležitostí, se kterou se můžeme setkat. Své volné peníze můžeme zhodnotit mnoha způsoby a vybrat ten nejvhodnější není jednoduché. Podobně je tomu i u půjček. Vedení účetnictví je nutné pro podniky, ale je také vhodné pro domácnosti.

Daňové poradenství a účetnictví - Praha Záběhlice

Jste-li z Prahy Záběhlic, pak Vám můžeme dát tip na paní Janu Matouškovou, která se může pochlubit dlouholetou praxí v oboru. U námi doporučené firmy si můžete nechat kompletně zpracovat daňovou evidenci a účetnictví. Součástí nabízených služeb je také zpracování veškerých daňových přiznání, sestavování účetních závěrek, ale třeba také tolik žádané účetní poradenství a konzultace. Bude záležet čistě na Vás, zda využijete jen jedné z dílčích služeb, nebo doslova zahodíte veškeré starosti spojené s účetnictvím, daněmi, mzdami za hlavu, a volný čas věnujete samotnému podnikání, ve kterém jste zase Vy profesionály. Budete-li si chtít s paní Janou Matouškovou domluvit konzultační schůzku za účelem dohodnutí si podmínek, způsobu předávání podkladů, pak tak můžete učinit prostřednictvím e-mailu: first.matouskova@seznam.cz. Připojujeme také tel.: +420 603 254 163.Daňové poradenství a účetnictví - Praha Záběhlice

Daně a jejich druhy - Praha Záběhlice

Výše daní je dána zákonem a jejich výběr představuje jeden z hlavních příjmů státního rozpočtu. Financuje se z nich obrana státu, udržování pořádku, infrastruktura a veřejná správa. Peníze vybrané na daních však tvoří značnou část také u starobních i jiných důchodů, zdravotnictví, vzdělávání nebo ochrany životního prostředí. Platí se zpravidla opakovaně. Výjimku tvoří ale například daň dědická nebo darovací. V minulosti chudší občané takto podporovali šlechtu třeba formou desátku. V moderním světě je tomu naopak a zdaňováním příjmů podnikatelů a pracujících jsou tvořeny finanční prostředky pro sociálně slabé, staré a zdravotně postižené občany.

Daň z příjmu

Daňové poradenství a účetnictví - Praha Záběhlice

Služeb** daňových poradců** nejčastěji využíváme při vyplňování daňového přiznání. To podává každý, koho příjem v předešlém kalendářním roku překročil částku 15 000 korun. Daňové přiznání může za nás vypracovat i zaměstnavatel. Pokud máme však během roku více zaměstnání nebo jsme obdrželi příjmy z více zdrojů, nezbývá nám nic jiného než si vyplnit tento dokument sami. V případě, že si s ním nebudeme vědět rady, tak se můžeme obrátit na některého z daňových poradců. Pak se nám termín jeho podání posouvá na konec měsíce června. Ať už se rozhodneme podat daňové přiznání sami nebo prostřednictvím daňového poradce, budeme potřebovat doložit nezbytné náležitosti. Jednou z nich je potvrzení o zdanitelných příjmech. To nám vystaví náš zaměstnavatel. Pokud budeme uplatňovat odečitatelné položky, budeme potřebovat toto prokázat například potvrzením obdarovaného nebo instituce, kterou jsme takto podpořili. Pokud jsme student, je třeba tento status doložit. Uplatňujeme-li slevu na dani z důvodu odečitatelné položky na děti, je nutno prokázat, že tento nárok neuplatnila naše manželka. Daňové prohlášení je možno doručit osobně na podatelnu příslušného finančního úřadu. K dalším možnostem patří poslání poštou, faxem nebo prostřednictvím elektronické pošty. V posledním uvedeném případě je nutné daňové přiznání opatřit ověřeným elektronickým podpisem, pokud není podáváno na speciálních formulářích.

Daň z nemovitosti

Pokud jsme vlastníkem** nemovitosti**, tak nás určitě bude zajímat daň ze staveb a pozemků. Tu platí všichni majitelé domů, bytů v osobním vlastnictví či pozemků, zanesené v katastru nemovitostí. Její splatnost je vždy na konci ledna za uplynulý kalendářní rok. Daň se určuje k stavu 1. ledna daného roku bez ohledu na majetkové poměry jejího plátce. Její vyrovnání je třeba učinit do 30. května. V případě, že částka přesahuje 5000 korun, lze platbu rozdělit do dvou splátek, z nichž jedna je splatná v běžném termínu a druhá k 30. listopadu. Výjimku mají provozovatelé zemědělské výroby a chovatelé ryb. Ti rovněž mohou daň z nemovitosti zaplatit ve dvou splátkách a to 31.5. a 30. 11.

Dědická daň

V případě, že jsme příjemci pozůstalosti, může se i na ni vztahovat dědická daň. Neplatí ji příbuzní v tzv. přímé linii. Jsou to rodiče, děti a manželé zemřelého. Toto platí i pro sourozence, tety, strýce, švagry a snachy čili tzv. pobočnou příbuzenskou linii. U ostatních osob se poplatek nevztahuje na dědictví do hodnoty 20 000 korun. Daňové přiznání k dědické dani se podává do 30 dnů od nabytí právní moci dané transakce. Jediným způsobem jak se vyhnout platby je odmítnutí dědictví. Vypočítává se základu, který se odvozuje od ceny majetku sníženou o náklady s pohřbem, odměnu notáře a jiné výdaje spojené s převzetím pozůstalosti.

Daňové poradenství a účetnictví - Praha Záběhlice

Daňové poradenství a účetnictví - Praha Záběhlice

** Jana Matoušková**

Tel: +420 603 254 163

E-mail: hurychova@mzdyprofesional.cz

Darovací daň

Podobně je tomu při přijímáni daru. Jedná se bezúplatné převedení majetku mezi několika osobami jinak než úmrtím zůstavitele. Výjimky jsou obdobné jako u dědické daně. Rovněž i zde se základ určuje podle hodnoty majetku. Ta může být snížena o náklady spojené s uhrazením prokazatelných dluhů.

Daň z převodu nemovitostí

Mezi další jednorázové daně patří i poplatek vážící se na převod nemovitostí. Ta se platí do tří měsíců od vepsání do katastru nemovitostí a plátcem je prodávající.

Daň z přidané hodnoty

Máme však také daně nepřímé, které jsou obsaženy v konečných cenách zboží a služeb. Mezi nejznámější patří** daň z přidané hodnoty**. Ta má základní a sníženou sazbu. V České republice činí 20 % a 14 %.

Spotřební daň

Spotřební daň je také obsažena v konečné ceně. Uplatňuje se u tabákových výrobků, alkoholu a benzínu.

Účetnictví - Praha Záběhlice

Správné nakládání s financemi je důležité nejenom pro firmy, ale i pro rodiny. Abychom jsme měli přehled o toku našich peněz, vedeme si účetnictví. To prošlo svým vývojem do současnosti mnoha změnami a dnes rozlišujeme dva základní druhy –** finanční a manažerské**. Zatímco první je určováno státem, druhé slouží pouze pro interní potřebu firem.

Daňová evidenceDaňové poradenství a účetnictví - Praha Záběhlice

Daňová evidence vychází z dřívějšího jednoduchého účetnictví. Je určena pro fyzické osoby netvořící samostatnou účetní jednotku a jejichž obrat za kalendářní rok nepřekročí 25 milionů korun. Ty také nesmí být účastníky sdružení zapsány v Obchodním rejstříku. Pomocí** daňové evidence** zjišťujeme základ daně z příjmu a stav majetku a závazků. Její součástí je deník příjmů a výdajů, kniha pohledávek a závazků, karty dlouhodobého majetku, zásob, rezerv a pro zapisování nepeněžních transakcí. Dále daňová evidence obsahuje evidenci mezd a stálých plateb, pokladní knihu a knihu jízd.

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví nazývané také vnitropodnikové není určováno žádnými předpisy. Ty si určuje každá firma podle svým potřeb. Manažerské účetnictví má za účel lepší přehlednost o činnosti společnosti a ostatních organizačních složek.

Správa našich financí - Praha Záběhlice

Správné** vedení účetnictví** má významný vliv na chod firmy. Úmyslným nebo neúmyslným zatajením skutečností v něm se můžeme dostat do rozporu se zákonem. Trestně stíháni můžeme být i v případě neodvedení daně nebo jejího zaplacení v nesprávné výši. Tyto finanční záležitosti se mnohým zdají být složité. Navíc jsou často upravovány. Abychom jsme se vyhnuli problémům, můžeme správu našeho účetnictví i starosti spojené s odvodem daní svěřit odborníkům zabývajícími se touto problematikou.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11773 (cesky-magazin.cz#421)


Přidat komentář