Školení BOZP a PO - Jihočeský kraj

Školení BOZP a PO je povinností všech podnikatelů, zaměstnavatelů i zaměstnanců. Školení je nutné pravidelně opakovat a vždy zakončit kontrolním testem, který ukáže znalosti všech zúčastněných.

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany patří mezi povinná školení, která mají své odůvodnění a také smysl. Je třeba však nejen znát zákony bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, ale umět je i vyložit a podat ostatním. Jen tak je školení k něčemu a může pomoci provádět pracovní činnosti bezpečně, zabránit zbytečným úrazům a ztrátám na majetku i životech.

Školení BOZP a PO - Jihočeský kraj

Provádět školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany ukládá zákon. Je potřeba si uvědomit, že tato školení chrání zaměstnavatele i zaměstnance. Byť každého jinak a na jiné úrovni. Zaměstnavatel musí znát vše kolem bezpečného provádění své podnikatelské činnosti a navíc, jeho zaměstnanci jsou zásluhou školení seznámeni s tím, jak se mají na pracovišti chovat. To pro zaměstnavatele znamená mnohem menší riziko úrazů i nehod zaměstnanců. Zaměstnanec školením chrání především své zdraví a bezpečí a zároveň i majetek svého zaměstnavatele. A oba, zaměstnavatel i zaměstnanec, pokud jsou řádně proškoleni, umí jednat velmi rychle a správně, v případě, že dojde k nějaké nečekané události, jako je nehoda nebo úraz.

Čím se řídí školení BOZP a PO?

V obou případech jde o zákony, které se musí přizpůsobit dané pracovní činnosti. Každé školení, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, se provádí odděleně. Může se provádět v rámci jednoho školení, ale vždy jde o samostatné bloky, které se řídí danými zákony, vyhláškami a pravidly.

Čím se řídí školení BOZP?

Jde o soubor opatření a pravidel, které udává zákon. Jmenovitě jde o zákony, Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu a další, které pravidla a opatření dále upřesňují podle příslušné profese. Celé školení se připravuje podle uvedených zákonů a podnikatelské činnosti dané firmy. To znamená, že školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se vždy připravuje na míru.

Kdo provádí školení BOZP?

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí vždy provádět jen odpovědná osoba. Musí tedy jít o osobu proškolenou, znalou všech aktuálních zákonů a novelizací, které se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci týkají. Může jít o zaměstnavatele, který prošel školeními, a tudíž si může své zaměstnance školit sám. Může jít o pověřenou osobu, která je zaměstnancem zaměstnavatele a jejíž pracovní náplní je bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve firmě. Může jít o pověřenou a proškolenou osobu, anebo odborně způsobilou osobu k prevenci rizik. Může jít i o osobu najatou zvenčí. Tedy o odborníka, který je školitelem agentury zabývající se profesionálně bezpečností a ochranou zdraví při práci. A v poslední době je možné objednat si i školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako e-learningový kurz. Tato moderní metoda se vyplatí u menších i větších firem a je vždy připravována na míru. Hodnota e-learningového kurzu je stejná, jako kurzu prováděného na objednávku přímo ve firmě. Výhodou je, že e-learningový kurz bezpečnosti a ochrany zdraví při práci si může provádět zaměstnanec i z domova, a je při malém počtu zaměstnanců úspornější.

Jak často provádět školení BOZP?

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se provádí na několika úrovních. První se vždy musí proškolit zaměstnavatel. Zde je namístě školení u profesionální firmy. Následně se školí zaměstnanci. První školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnance se provádí při jeho nástupu do zaměstnání. Proto se mu říká vstupní. Další školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se provádí periodicky, většinou jedenkrát ročně. U pracovníků v administrativě stačí jen jedenkrát za dva roky. Profesní školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se provádí podle stanovených lhůt pro jednotlivé profese, nebo každých 36 měsíců.

Školení požární ochrany - Jihočeský kraj

Školení požární ochrany se většinou provádí v samostatném bloku, nebo dokonce zcela zvlášť. Toto školení je důležité zvláště proto, že většina lidí se v případě požáru chová zmatečně a pak vznikají mnohem větší škody ať již na majetku nebo na životech. U proškolených lidí, kteří vědí, jak se chovat, znají plán požárních únikových cest, je velká naděje, že pokud dojde k požáru, budou následky, co možná nejmenší, ať již na životech lidí či na majetku.

Čím se řídí školení PO?

I školení požární ochrany se připravuje na základě platných zákonů, vyhlášek a novelizací. Jde o Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, a Vyhlášku č.246/2001 Sb., o požární prevenci a výkonu státního požárního dozoru, ty se dále specifikují podle profesního zaměření dané firmy. Školení požární ochrany jsou dosti rozdílná. Zejména, co se týká jednotlivých profesí, ale i co se týká velikosti firmy. Úkolem školení je totiž i nácvik, jak rychle a beze zmatku opustit firmu.

Kdo provádí školení PO?

Školení požární ochrany mohou provádět pouze odborníci – vyškolení školitelé. Nejlépe je, pokud jde o pracovníka, jehož náplní práce je právě požární ochrana, nebo pokud se školení zajistí dodavatelskou firmou. Školení požární ochrany je možné provádět buď přímo ve firmě, nebo v prostorách dodavatelské firmy, či pomocí e- learningových kurzů. Je to obdobné, jako u školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zde je však u většího počtu zaměstnanců vhodné školení přímo ve firmě, spojené s praktickým nácvikem využití únikových cest.

Jak často provádět školení PO?

Školení požární ochrany by mělo proběhnout vždy při nástupu do zaměstnání, a pak v pravidelně se opakujících intervalech podle dané profese, při změněn technologií, pracovního zařazení, a vždy, když se nějakým způsobem změní samotné pracoviště.

Nejvhodnější způsob školení BOZP a PO - Jihočeský kraj

Jaký je nejvhodnější způsob školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany se nedá jednoznačně říci. Pro velké firmy je jistě výhodné zajištění všeho kolem BOZP A PO, tedy i školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, dodavatelskou firmou. Pro menší firmy může být výhodné školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v prostorách dodavatelské firmy, anebo pomocí e-learningových kurzů. Výhodou jsou menší finanční náklady. A právě u internetových kurzů je výhodné školení jednotlivců. Například vstupní školení. E-learningový kurz má stejnou hodnotu, jako kurz klasický.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11758 (cesky-magazin.cz#630)


Přidat komentář