Projektování a rozpočtování staveb - Prostějov

Před zahájením jakékoliv stavby či větší rekonstrukce je nutné si nechat odborníkem vypracovat projektovou dokumentaci. Součástí plánování stavby je také stanovení předběžného rozpočtu a soupis prováděných prací.

Projektová dokumentace

Pokud jste se rozhodli pro stavbu rodinného domu, či plánujete rozsáhlou rekonstrukci, určitě se nevyhnete projektové dokumentaci. Smyslem projektové dokumentace je především zobrazení skutečného stavu místa nebo objektu, případně poskytnout staviteli dostatek informací pro nadcházející realizaci výstavby. Projektová dokumentace obsahuje soubor různých schémat a výkresů, které doplňuje popis stavby, stavební technologie, použití materiálu, apod. Projektová dokumentace bývá vypracována jak v tištěné podobě, tak i v digitální. S vypracováním projektové dokumentace vám každopádně pomůže odborná firma, která se touto činností zabývá. Projektant nebo projekční kancelář vám může navrhnout nejen samotný dům, ale je schopná za vás vyřídit veškerá povolení, zajistit stavební firmu, odborný dozor a mnoho jiného. Projekt vašeho budoucího domu nebo rekonstrukce může být firmou vypracován v souladu s vašimi představami a požadavky nebo můžete vše nechat na ni a poté jen doladit některé detaily.

Projektová dokumentace ve stavebnictví

V podstatě každá stavba musí být dle zákona postavena nebo rekonstruována na základě profesionálně zpracované projektové dokumentace. Pokud hodláte provádět větší rekonstrukci, je nutné nejdříve zaměřit stávající stav objektu. V samotné projektové dokumentaci se mimo jiné prověřují vztahy mezi stavbou a okolím z hlediska vlastnických práv, požadavky zájmů států, občanských iniciativ, vliv stavby do prostředí a další. V jiné fázi dokumentace se prověřuje stavba z hlediska bezpečnosti, odolnosti, technické vybavenosti či prostorového uspořádání. Jak je již výše zmíněno, součástí projektové dokumentace jsou technologické postupy, způsob prováděných prací, požadavky na materiál anebo například také podrobné výkazy množství potřebného materiálu a prací. Projektovou dokumentaci je oprávněna dle § 158 stavebního zákona zpracovávat pouze autorizovaná osoba, která je ověřena Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků a Česká komora architektů.

Rozpočtování staveb

Stavební rozpočet je nedílnou a nezbytnou součástí realizace stavby. Díky vhodně vypracovanému stavebnímu rozpočtu získáte představu, kolik finančních prostředků bude nutné vynaložit pro váš stavební záměr. Odborná firma je schopná na základě určitých podkladů zpracovat rozpočet stavby a provést soupis provedených prací. Stavební rozpočet vám tak udá celkový hrubý odhad ceny stavby a soupis provedených prací vám zase udá provedené práce za určité časové období. Aby mohl být stavební rozpočet zpracovaný, je nutné dodat projektovou dokumentaci.  Pro soupis prací je potřeba mimo projektovou dokumentaci také rozpočet stavby, je nutná osobní obhlídka staveniště a v neposlední řadě také fotodokumentace. Od specializované firmy je možné si nechat vypracovat různé druhy rozpočtů, z nichž každý je nějak specifický. Může se jednat o rozpočty předběžné, neboli hrubé, dále o rozpočty slepé, položkové, nabídkové či rozpočty položkové.

Pasportizace a posouzení stávajícího stavu objektu

Jestliže máte v plánu provést nějakou větší rekonstrukci, je nutné se nejprve zaměřit na kvalitní podklady. Kvalitní podklady a výkresová dokumentace stávajícího stavu jsou základem úspěchu následující realizace stavby. Z tohoto důvodu vám odborná firma zpracuje tzv. pasport, což je jednoduchá dokumentace stručně popisující stávající stavbu, její konstrukce. Pasport obsahuje jednoduché výkresy stavby a digitalizaci objektu.  Pasport je možné vypracovat v několika stupních. V prvním stupni jsou převedené zachované výkresy stavby, které však nemusí být již aktuální a slouží spíše pro orientační představu o objektu. V druhém stupni nebo v druhé variantě se provádí vizuální kontrola konstrukčních prvků, provede se kontrola skutečného stavu objektu a vše se následně může převést do digitálního výstupu. V konečném třetím stupni se zaměří stávající objekt a může se převést do 2D digitální podoby. Do digitální podoby jsou zpracovány pohledy, zakreslí se jednotlivé technologie, zařízení objektu, půdorysy, provede se fotodokumentace stavby, apod. Detailnost jednotlivých výkresů se odvíjí od požadavků klienta.

Vizualizace

V posledních letech s rozvojem a rozšířením výpočetní techniky se stala počítačová vizualizace nedílnou součástí většiny projektů. Jedná se o vynikající prostředek, díky kterému si klient může představit budoucí stavbu v reálné podobě. Je možné si pro představu postavit i zmenšený model stavby, avšak díky počítačové vizualizaci si můžeme s vynaložením mnohem menšího úsilí a finančních prostředků prohlédnout opravdu realistickou stavbu se vším všudy. Vizualizace budoucího objektu má oproti výkresové formě neměřitelnou vypovídající hodnotu. Díky moderním technologiím je možné zpracovat v relativně krátkém čase dokonalou animaci budoucí stavby i s přilehlým okolím, přičemž samozřejmě záleží na velikosti celého objektu. Některé firmy mohou na požádání klienta převést vizualizaci až do roviny emotivní a umělecké. Díky speciálním počítačovým programům je tak možné vaši budoucí stavbu zasadit do jakéhokoliv prostředí, např. do zimy či léta, nebo do různé denní doby, ať již se jedná o východ slunce nebo noc. Je možné provést vizualizaci domů, zahrad, interiérů nebo celých průmyslových zón.

Rekonstrukce rodinného domu

Pokud vlastníte starší rodinný dům, který již nevyhovuje dnešním představám o moderním bydlení, je nutné přistoupit k rekonstrukci. Výhodou starších domů je to, že se většinou nachází v již vybudované zástavbě, kde je kompletní infrastruktura, vybavenost, kde je dobrá dostupnost hromadné dopravy, apod. Při rozsáhlejší rekonstrukci je vhodné oslovit specializovanou firmu, která je schopná nejen zpracovat projekt rekonstrukce, ale i naplánovat veškeré pracovní postupy a úpravy. Taková firma dokonale posoudí stávající stav domu, jeho nosné konstrukce, výplně otvorů, tepelně technické vlastnosti a navrhne optimální technologie a pracovní postupy, potřebné k realizaci rekonstrukce. Určitě je dobré si nechat zpracovat návrh přestavby, kde budou zohledněny vaše požadavky, požadavky související s technickým stávajícím stavem budovy, načež vám architekt vypracuje skicy návrhu rekonstrukce. Při projektování vaší rekonstrukce vám specializovaná projekční kancelář provede stavebně technický průzkum, po kterém stanový nejen nutný rozsah sanačních prací, ale také odhadne potřebné finanční náklady.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11747 (cesky-magazin.cz#447)


Přidat komentář