Kontrola bezpečnosti práce (BOZP)

Každý podnikatel se musí aktivně postarat o bezpečnost práce ve své firmě. Státní orgány mají pravomoc kontrolovat, zda má podnikatel všechny své povinnosti v pořádku. A jak je to u Vás?

Pokud podnikáte, pravděpodobně jste již slyšeli o Oblastním inspektorátu práce (OIP). Tato státní instituce v podniku kontroluje dodržování povinností, které podnikateli vznikají dle Zákoníku práce, především pak Bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP).

Kontrola z Oblastního inspektorátu práce

jsou obvykle obávanou záležitostí. Alespoň částečnou výhodou podnikatelů je, že kontroly jsou nahlášeny minimálně několik dní předem, takže je možné se na ně připravit a případně ještě narychlo zařídit, co je třeba. Některé OIP zveřejňují plán své činnosti a tedy i plán kontrol na celý rok dopředu, což dává možnost podstatně lepší přípravy.

Pakliže se chcete o pravomocích OIP a také o pokutách, které může tento státní orgán udělovat, dozvědět více, projděte si zákon o inspekci práce č. 251/2005 Sb.

Jak probíhá kontrola z OIP?

může být předem nahlášená, máte možnost v případě potřeby požádat o její odložení. To však dělejte jen ve skutečně odůvodněných případech, neboť nekorektní a neseriózní výmluvy učiní z Vaší firmy v očích inspektorů velmi nevěrohodný podnik a při kontrole budou o to přísnější.

Již při telefonátu z OIP se snažte být milí a přívětiví. Pokud budete na inspektory nevlídní a dáte jim najevo nepřátelský postoj, i ze strany inspektora to může vést k negativnímu postoji a opět ke zpřísnění kontroly.

Předem si přichystejte veškerou dokumentaci, ať nemusíte nic dlouze hledat. K inspektorům buďte milí a přátelští již od jejich příchodu. Pakliže kontrolor zjistí nedostatky, zásadně je nezlehčujte ani nic nenamítejte, neboť kontroloři pak pocítí potřebu napravit Váš „nesprávný“ nebo lehkovážný přístup ke zjištěným závadám pokutou. Pokud ale nebudete nic namítat a přislíbíte rychlou nápravu, může se celá věc v případě dobré vůle obejít i bez pokuty.

Praxe je taková, že neexistuje žádný předpis, který by inspektorům přikazoval uložit za konkrétní závadu pokutu v konkrétní výši. Výše pokuty má samozřejmě určité zákonem dané meze, ale v jejích intencích se může inspektor pohybovat v podstatě zcela volně, takže konečná výše případné pokuty, bude-li nějaká uložena, mnohdy záleží na celkovém obrazu firmy a na přístupu zástupců firmy vůči kontrolorům a jimi zjištěným závadám.

Protokol o kontrole z OIP

Výsledkem kontroly je protokol o kontrole, který po ukončení kontroly převezme statutární zástupce firmy nebo jím pověřený zástupce firmy. V případě zjištěných nedostatků inspektor vydá spolu s protokolem opatření k odstranění těchto nedostatků včetně termínů, do kdy mají být odstraněny. Pakliže s výsledkem kontroly nesouhlasíte, máte právo písemně požádat o přezkoumání protokolu do 5 pracovních dnů. Pokud tohoto práva nevyužijete, je třeba na OIP dodat písemnou zprávu o tom, zda byly zjištěné nedostatky odstraněny a jaká opatření k jejich odstranění jste provedli.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11757 (cesky-magazin.cz#606)


Diskuze a zkušenosti

CENTR STAV s.r.o. | 19.03.2015 14:30
Re: Kontrola bezpečnosti práce (BOZP) Mám stavební firmu v Brně, zaměstnanci jezdí všude možně a je doslova nemožné je mít v jeden den a hodinu na jednom místě všechny, Vaše společnost ENERGOM projekty mi, ale umožnila školení BOZP na více místech, ochota a pochopení! Plno jiných firem mi oznámilo, že proškolí mě a já si je mám pak proškolit sám. Ale nezlobte se na mě, abych řešil zakázky a ještě školit zaměstnance jednotlivě? To opravdu nejde. Takže velice děkuji Vaší společnosti. Diterta V.


Přidat komentář