Komplexní projektová dokumentace - Karlovy Vary

Pokud uvažujete o výstavbě či rekonstrukci, před zahájením novostavby nebo stavebních úprav budete potřebovat vypracovat kompletní projektovou dokumentaci a můžete využít zajištění inženýrské činnosti.

Získat jednoduše nový byt podle svých představ nebo postavit vlastní dům je jistě snem mnoha lidí. Řešení se často nabízí například ve formě rekonstrukce objektu. Tímto způsobem může vzniknout příjemné a velmi moderní bydlení. Ale ať už se bude jednat o stavbu nového domu nebo rekonstrukci stávajícího objektu, je třeba myslet nejen na jeho velikost, ale hlavně na řešení vnitřních prostor. Dispozice místností nebývá mnohdy ideálně vyřešena a skrývá mnohá úskalí, na které z počátku nepřijdeme a projeví se nepříjemným způsobem až během užívání. Je nanejvýš rozumné takové situaci předejít a obrátit se zkušeného architekta, který má dostatek zkušeností. A co víc, pokud zajistí komplexní projektovou dokumentaci včetně veškerých inženýrských činností a služeb, není proč váhat.

půdorys bytu

Komplexní projektová dokumentace - Karlovy Vary

Bydlíte v oblasti Karlovy Vary a okolí? Potřebujete profesionální vypracování projektové dokumentace? Uvažujete o výstavbě, rekonstrukci či modernizaci, ale nevíte jak na to? Pak se obraťte** na projektovou kancelář Ing. Karel Drahokoupil**. Tato projektová kancelář se specializuje na projektování pozemních staveb a působí po celém Karlovarském kraji. Poskytuje odborné poradenství a projektování v investiční výstavbě, pozemní stavby od rodinných domů, až po lázeňské domy a hotely a poskytuje inženýrskou činnost. Projektová kancelář projedná veškerou dokumentaci s příslušnými orgány a organizacemi, zajistí vydání potřebných povolení pro realizaci či dokončení stavby, zajistí vydání stavebního povolení, územního rozhodnutí a kolaudace.

Ing. Karel Drahokoupil klade velký důraz na preciznost a spolehlivost a o zkušenostech svědčí fakt, že působí na trhu již od roku 1991 a disponuje autorizací v oboru pozemních staveb ČKAIT 0300221.

Projektová kancelář** Ing. Karel Drahokoupil** sídlí na adrese:** **

Botanická 256, Dalovice, 362 63

veškeré informace získáte na telefonním čísle:** 603 217 090**

nebo pomocí e-mailu:** k.drahokoupil@centrum.cz**

Návrhy na architektonické řešení

Projektová a inženýrská činnost navrhuje takové projekční řešení, které bude co nejvíce vyhovovat vašim potřebám. Může se jednat o komerční objekt, ale tyto služby mohou přispět také k vašemu spokojenému bydlení. Důvodem k oslovení projekční firmy hovoří skutečnost, že dokáže užitnou plochu vašeho bytu či domu lépe využít a nalezne vhodné architektonické řešení, na které přijde laik jen ztěžka zdlouhavě nebo jej napadne pozdě, tedy v průběhu užívání stavby. Projekční firma dokáže využít nové technologie a postupy, ve kterých se laik jen těžko vyzná. Svůj sen o bydlení si můžete splnit například v podkroví. Zde vám může** projekční společnost** nabídnout řešení neotřelého, mnohdy až půvabného prostoru, který má svůj nezaměnitelný styl. Projekční firma dokáže nejen navrhnout osobitý dům, ale stávající objekt může rozšířit v rámci rekonstrukce o přístavbu nebo nástavbu. Neváhejte se obrátit na zkušenou projekční kancelář a nechte se během konzultace překvapit, jaké řešení vám dokáže** zkušený architekt** nabídnout.

Komplexní projektová a inženýrská činnost

Projektová kancelář vám v oboru pozemní stavby a v oblasti projektové a inženýrské činnosti může nabídnout řadu služeb a činností. Jedná se zejména o zhotovení komplexní projektové dokumentace pozemních staveb pro novostavby, rekonstrukce, stavební úpravy, zákresy stávajících stavů apod., architektonické studie staveb, vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a ohlášení stavby, pro územní rozhodnutí, územní souhlas, dokumentace skutečného provedení stavby a zaměření stávajícího stavu stavby. Pokud se podíváme na projekční činnost, může se jednat o stavby pro bydlení, rodinné domy, bytové domy, chaty, penziony, hotely, lázeňské domy a mnohé další.

projektová dokumentace

Projektová kancelář nabízí projektování občanských staveb (administrativní budovy, prodejny, obchodní centra, restaurace, školy, stavby pro sport), projektování průmyslových staveb (výrobní haly, sklady, dílny), projektování drobných staveb (garáže, sklady) apod. Zkrátka projekční činnost se týká celé řady pozemních staveb různého využití - novostavby, rekonstrukce, přístavby, nástavby, půdní vestavby, atypické stavby atd. Ale to není vše. Zkušená projektová kancelář nabízí také zajištění stavebního povolení včetně vyřízení všech potřebných dokumentů k projektu stavby a mezi vítané služby patří konzultační a poradenská činnost, inženýrská činnost a technické poradenství nebo zajištění geodetického zaměření pozemku, případně zajištění potřebných průzkumů.

Inženýrská činnost

Před zahájením stavby je potřeba vyřídit mnoho různých povolení a vyjádření z mnoha úřadů. Pro laika bývá vyřešení této situace mnohdy velmi problematické, ale naštěstí existuje jednoduché řešení. Zkušená projekční společnost vám totiž dokáže nabídnout zastupování při jednání před úřady nebo účastníky řízení pro novostavby i rekonstrukce. Právě tyto služby a mnohé jiné obsahuje inženýrská činnost. Mezi tyto služby patří také předprojektová inženýrská činnost, což je zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků a zpracování jednotlivých etap projektové dokumentace. Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí** **představuje zpracování projektové dokumentace a jednání s příslušnými orgány a zajištění všech podmínek pro udělení stavebního povolení.

inženýrská činnost

Stavební dozor

Stavební dozor se podle ustanovení Stavebního zákona 183/2006 Sb. označuje kontrola provádění stavebních prací. V běžném jazyce se tak označuje také osoba provozující tuto činnost pro stavebníka, který staví svépomocí. Stavební dozor je veden zejména z důvodů zajištění stavby podle projektové dokumentace a dle platných předpisů a norem a současně zajištění správného a bezpečného provádění stavebních prací. Dle stavebního zákona jde vždy o kontrolní, tedy dozorovou činnost, kterou provádí jednak stavební úřad v průběhu realizace stavby a jednak fyzická osoba, kterou je povinen zajistit stavebník. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Stavební dozor je tedy dle uvedených ustanovení stavebního zákona osoba, kterou musí zajistit stavebník, jestliže chce provádět stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce. Přísnější pravidlo však platí, pokud jde o stavbu pro bydlení nebo změnu stavby, která je kulturní památkou. V případě, kdy je stavba realizována stavebním podnikatelem (stavební firmou), je činnost stavebního dozoru zahrnuta do povinností, které na stavbě zajišťuje příslušný stavbyvedoucí.

Ohlášení stavby

Pokud plánujete stavbu nového domu a nevíte jak vyřídit veškeré záležitosti, můžete o tuto službu požádat projektovou kancelář. Ta za vás na úřadech zajistí potřebné kroky tak, aby bylo vše vyřízeno co nejsnáze a nejrychleji. Podívejme se, o jaké kroky se jedná. Nejprve bude třeba kontaktovat příslušný stavební úřad a zjistit, zda je vyhlédnutý pozemek vedený jako stavební pozemek a zda je možné na něm možné stavět podle vašich představ. Na stavebním úřadu je vhodné si rovněž ověřit, zda kolem pozemku není naplánovaná nějaká nežádoucí stavba. Pak je třeba na stavebním úřadě zažádat o územně plánovací informaci, díky které se dozvíte, jestli a za jakých podmínek lze na pozemku stavět a obdržíte seznam institucí, které se musí ke stavbě vyjádřit. Pak je možné nechat si zpracovat projektovou dokumentaci.

Projektová dokumentace musí být zpracována autorizovaným projektantem a je vhodné, aby projektant přímo spolupracoval s dotčenými institucemi. Tím lze předejít případným problémům například s památkáři. Společně s ohlášením je třeba doložit, že jste o svém záměru prokazatelně informovali vlastníky sousedních pozemků a nechat si od nich podepsat kopii projektové dokumentace - u každého podpisu musí být uvedeno i jeho datum. Pro ohlášení stavby je nutné vyplnit formulář, který je k disposici na stavebním úřadě. Správně vyplněný formulář včetně všech příloh i se závaznými stanovisky institucí a vlastníků sítí je nutné odevzdat na podatelně stavebního úřadu nebo poslat všechny písemnosti doporučeně poštou. Pokud odevzdáváte ohlášení osobně, je nutné mít razítko o odevzdání.

rodinný moderní dům

Kolaudace stavby

Posledním typem pomoci, kterou vám může projektová kancelář nabídnout je inženýrská činnost pro zajištění kolaudace stavby. Stavba je v této chvíli hotova, ale i zde je třeba učinit ještě několik kroků: je třeba zajistit případná povolení k provozu a zajistit podklady ke kolaudačnímu řízení stavby, jako jsou různé revize, zkoušky, certifikáty apod. Projektant vám zkrátka může ušetřit mnoho času a práce spojené se sháněním razítek tím, že zajistí většinu povolení za vás a ušetří vás mnoha starostí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11738 (cesky-magazin.cz#362)


Přidat komentář