Výkopové a zemní práce - Ostrava-Město

Pří výstavbě nového objektu, při kompletní rekonstrukci domu nebo zahrady či při demolici nemovitosti se neobejdete bez výkopových, zemních či demoličních prací, s nimiž Vám vždy pomůžou profesionální firmy.

Každá stavba nového domu nebo jiného objektu, včetně kompletní rekonstrukce objektu včetně úpravy pozemku, se neobejde bez zemních, výkopových a kolikrát i demoličních prací. Hledáte firmu, která danou oblast zemních prací zastává? Pak vybírejte pečlivě. Dávejte pozor, abyste správně zvolili firmu, kterou na svůj pozemek pustíte. Důležitý je správný postup prací, dodržování bezpečnosti, správné techniky provedení včetně kvalitního strojového vybavení, aby veškeré práce byly provedeny rychle, kvalitně a bezpečně. I ve stavebnictví se najdou takové oblasti, na které je domácí kutil krátký. Mezi ně patří zemní i demoliční práce. Jde o práce, které vyžadují znalost právních předpisů, dále těžkou techniku a znalost a realizaci bezpečnosti práce. Jestliže potřebujete provést na Vašem pozemku demolici nebo zrealizovat výkopové či jiné zemní práce, pak se obraťte na firmu, která Vám tyto služby zajistí.

Výkopové a zemní práce - Ostrava-Město

Hledáte firmu, která v Ostravě provádí výkopové a zemní práce? Pak Vám můžeme doporučit odborníky v této oblasti, kterými je i firma pana Lukáše Sýkory. Služby této firmy můžete využít jak při výstavbě nového domu, tak i při jeho rekonstrukci, při zakládání a rekonstrukci zahrady a při jiných terénních úpravách. Vedle výkopových a zemních prací nabízí firma Lukáše Sýkory také demoliční práce.

Pokud hledáte spolehlivou firmu, která dodržuje smluvené termíny i ceny, která pracuje rychle, přitom spolehlivě a bezpečně, pak se obraťte na tuto firmu, kterou můžete navštívit v sídle firmy na adrese: Výhledy 335, Ostrava - Hošťálkovice, 725 28. Jestliže dáváte přednost telefonickému kontaktu, pak použijte telefonní číslo: +420 731 418 419 nebo se můžete na pana Sýkoru obrátit cestou emailu: sykora.jcb@seznam.cz.

výkopové práce- Ostrava

Lukáš Sýkora

**tel.: +420 731 418 419
**

e-mail: sykora.jcb@seznam.cz

Jak vybrat firmu?

Při výběru firmy, která bude vhodná pro zemní, výkopové a demoliční práce, se především zajímejte o reference. Kde všude můžete sehnat informace o firmě? Zcela jistě ze zkušeností známých a těch, kteří již měli tu čest firmu pro zemní práce využít. Další možností, jak si zjistit o firmě hodně informací, je internet. Zajímat byste se měli nejen o cenu za provedené práce, která je samozřejmě také hodně důležitá, avšak neměla by být jediným kritériem pro výběr firmy. Důležitá je také doba práce, strojové vybavení firmy, počet pracovníků, kteří budou práci na Vašem pozemku vykonávat, znalosti, dovednosti a zkušenosti firmy, bezpečnostní podmínky práce, recyklace materiálu s ohledem na životní prostředí a další.

Zemní práce

Mezi zemní práce patří vedle těžby hornin i jejich přemísťování, zpevňování půdy, zásypy a násypy a další terénní úpravy. Bez zemních prací se neobejdete při výstavbě nové nemovitosti, kde je potřeba pozemek na stavbu řádně připravit. Zemní práce se provádí buď ručně nebo strojově.

Co patří mezi zemní práce?

Mezi zemní práce patří např. hloubení jam, výkopové práce, sejmutí ornice, násypy, zpevnění plochy, výkopy pro kabely, pro vodu, pro kanalizaci, výkopy pro plynové potrubí, hloubení bazénů, jezírek, jímek, čištění vodních toků nebo výkopy pro základy rodinných domů a sklepů.

vyhloubení bazénu

Lukáš Sýkora

**tel.: +420 731 418 419
**

e-mail: sykora.jcb@seznam.cz

 

Realizace zemních prací

Před zahájením zemních prací se musí místo, kde budou práce probíhat, označit. Především** okraje výkopů**, ale i celý pozemek zákazy vstupu nepovolaným osobám, aby nedošlo k jejich zranění. Pro osoby, které pracují na zemních a výkopových pracích, je nutné zřídit bezpečný sestup, který spočívá v opatření schodů, žebříků nebo šikmých ramp. K realizaci zemních prací se používají rypadla, dozery, vibrační válce vibrační desky, pásové buldozery, skalní frézy a další. Samozřejmě se neobejdete bez krumpáče, lopaty, koleček, rýče nebo např. pásma. Přípravné práce, bez nichž by se nemohlo v zemních pracích pokračovat, zahrnují průzkum a hydrologické podmínky staveniště včetně vyznačení inženýrských sítí. V některých případech je nutné zvolit místo strojových prací práce ruční. Někteří dávají přednost ručním pracím z důvodu, aby ušetřili peníze, jindy se však bez použití krumpáče a lopaty neobejdete.

Výkopové práce

Výkopové práce se dnes již nevyplatí dělat svépomocí. Na trhu se objevuje stále více nových a nových firem, které výkopové práce nabízejí. Práce vykonané prostřednictvím firmy Vás dokonce můžou vyjít levněji, než když byste se do nich pustili sami. Výhodou je, že firmy, které práce provádějí, jsou strojově vybaveny, znají předpisy nutné a důležité pro realizaci výkopových prací a znají postupy. Práce vykonané specializovanou firmou jsou mnohem šetrnější. Výkopovými pracemi se rozumí práce s terénem a úpravy terénu za dosažením určitého cíle. Výkopové práce se provádí např. při nutnosti vykopání studny, při kopání bazénů, nebo základů pro nemovitost. Provádí se krumpáčem, lopatami, rýčem nebo strojově s pomocí bagrů, rypadel a dalších. Ruční výkopové práce Vás vyjdou mnohem levněji a častokrát jsou i kvalitněji provedené.

Terénní úpravy

Terénními úpravami se rozumí úpravy pozemků, zahrad a okolí domů. Terénní úpravy jsou nutné např. pro srovnání pozemku, pro realizaci zahrady a okolí domu, pro stavbu silnic. V převážné většině případů se terénní úpravy provádí s pomocí těžké techniky, aby se co nejrychleji dosáhlo požadovaného výsledku. Ne vždy je však možné těžkou techniku použít. Jestliže je terén, kde mají být úpravy provedeny, nepřístupný, pak se používá manuální síla.

srovnání pozemku

Lukáš Sýkora

**tel.: +420 731 418 419
**

e-mail: sykora.jcb@seznam.cz

Demoliční práce

Demoliční práce spočívají v** bourání či snesení objektu**. Demolice se dělí na úplnou, kdy se odstraňuje celý objekt, nebo na částečnou, která spočívá v odstranění části budovy. Všechny osoby, které se demoliční práce účastní, musí být důkladně proškoleny v dané problematice, zároveň musí dodržovat všechny zásady bezpečnosti včetně ochrany zdraví při práci. Prostor, kde k demolici dochází, musí být řádně ohraničen výstražnými páskami.

Jaké jsou základní druhy demoličních prací

Základním druhem demoličních prací jsou práce spočívající v** postupném rozebírání.** Práce tímto způsobem probíhají ručně a používají se při nich krumpáče, páčidla, bourací a sbíjecí kladiva. Dále můžou demoliční práce probíhat odstřelem nebo s použitím těžké mechanizace. Před zahájením samotné demolice je nutné odpojit od demolované budovy veškeré inženýrské sítě. Prostor demolice viditelně** vyznačit výstražnými páskami** a vchody do objektu označit cedulemi se zákazem vstupu. Demolice, která probíhá s použitím těžké mechanizace, se provádí od shora dolů. Vždy je nutné dbát na co největší opatrnost. Začíná se bouráním vnitřních konstrukcí, poté přichází na řadu obvodové zdivo, které se musí rozebírat postupně. Prašnost, která je při bourání nadměrná, se minimalizuje kropením. Veškeré bourané materiály se současně při demolici třídí a odváží se k jejich následné recyklaci. Zbylé materiály se odvezou na skládku. Bezprostředně po demolici můžou být** zahájeny stavební práce**, které spočívají v terénních úpravách, ve výkopových pracích a v jiných.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11699 (cesky-magazin.cz#582)


Přidat komentář