Veškeré kominické práce - Vsetín

Kominíky máme rádi nejen proto, že prý přinášejí štěstí, ale také proto, že se starají o dobrý technický stav našich komínů a topidel. Neudržované komínové těleso může způsobit požár.

Veškeré kominické práce - Vsetín

S poptávkou* kominických pracívám můžeme doporučit obrátit se na KominictvíKryštof.Toto kominictví má vynikající reference. U pana Nemčikasi můžete objednat

  • vložkování komínů

  • revize komínů

  • čištění komínů

  • rekonstrukce a stavba komínů

  • technické poradenství

Přitom se můžete spolehnout na vstřícné jednání, na profesionalitu a ochotu. Provozovna firmy se nachází na adrese: Televizní 2618,Rožnov pod Radhoštěm,756 61. Pokud si budete chtít předem dohodnout přesný termín schůzky, nebo se budete chtít jen informovat o nabízených službách, pak můžete využít

  • e-mailové adresy : kominictvikrystof@email.cz

  • nebo telefonního čísla 721 298 234

Pan Nemčik vás překvapí nejen ochotou a příjemným vystupováním, ale především profesionalitou s jakou ke všem zakázkám přistupuje.

Pan Nemčik vás překvapí nejen ochotou a příjemným vystupováním, ale především profesionalitou s jakou ke všem zakázkám přistupuje.

Čištění komínů představuje mechanické odstranění pevných částic spalin, které se vlivem provozu spotřebiče zachytí na vnitřní straně spalinové cesty. Tato cesta představuje systém, který zajišťuje bezpečný odvod spalin do volného ovzduší a jedná se o prostor od spalinového hrdla spotřebiče po ústí komínu. Kontrola komínu není jen vyčištění spalinové cesty, ale odborné posouzení celkového stavu spalinové cesty a kontrola požární bezpečnosti objektu vzhledem ke stavebnímu provedení komínů a umístění hořlavých součástí stavby. Pokud je komín ve špatném technickém stavu, mohou být následky až tragické a v důsledku špatného stavu komínů již vzniklo mnoho požárů. Nezapomínejte, že kontrola komínů je povinná a toto nařízení není samoúčelné.

kominictví kryštof

Povinné čištění komínů

Vyčištění a prohlídka komínu chrání váš dům před hrozbou požáru, ale také vás. V případě jakéhokoliv problému po vás příslušné orgány budou chtít vidět v první řadě potvrzení o prohlídce a pokud jej nebudete vlastnit, ani pojišťovna vám nemusí vyplatit pojistné plnění. Po prohlídce komínového systému, kouřovodů a topidel vám kominík vystaví příslušný dokument (dříve ji nahrazovala účtenka). Nařízení o pravidelné prohlídce komínů platí pro všechny majitele nemovitostí a jejich četnost je dána zákonem.

Proč se komín zanáší?

Současné moderní tepelné spotřebiče a topidla jsou konstruovány tak, aby měli co nejvyšší účinnost, ale tento jev sebou přináší jednu nevýhodu: odváděné spaliny jsou totiž poměrně studené již v momentě, kdy jsou vypouštěny do komínu. Teplota spalin se pohybuje na poměrně nízké úrovni - v rozmezí 100-180°C a spaliny nejsou tak horké, jako tomu bývalo dřív. A protože nejsou horké, ale pouze teplé a komín je dále ochlazuje, dochází k zchlazení spalin pod jejich rosný bod a jejich kondenzaci ještě v komíně. Pro klasický typ zděného komína to může mít katastrofální důsledky a proto je nutné komín nechat pravidelně čistit a odborně kontrolovat. Pokud totiž komín není pravidelně kontrolován a vyčištěn, postupem času zákonitě nastane zanesení komína a průsak dehtových map na zdivu. Následně může dojít k zahoření usazených sazí a i kdyby k němu nedošlo, komín čeká naprostá eroze a rozpad.

Jak často čistit komín?komíny

Současná vyhláška hovoří o čištění a revizi komínů dvakrát až šestkrát ročně, v závislosti na příkonu topidla a druhu používaného paliva, přičemž objednání čištění komínů si zajišťuje každý majitel objektu sám. Majitel také zodpovídá za stav komínu a pokud jej nechá v zanedbaném stavu, nese za následky odpovědnost. Dle vyhlášky MV ČR 111/81 Sb. je povinen vlastník, správce a uživatel budov zajistit čištění a kontrolu komínů prostřednictvím odborné firmy ve stanovených lhůtách.

 

Jak si objednat kominické služby?

Kominické služby objednávejte nejlépe podle místa, kde bydlíte. V některých oblastech kominické firmy svůj rajon pravidelně navštěvují, ale je to jejich dobrá vůle, nespoléhejte na to. Pokud se kominík ohlásí dopředu, na vesnicích to učiní obvykle místním rozhlasem nebo o sobě dá vědět pomocí letáků. Tato hromadná** návštěva kominíka je výhodná,** protože nemusíte sami hlídat pravidelné termíny kontrol. Navíc bývá tato služba levnější, protože v takovém případě nemusíte platit dopravné.

Vícevrstvé komíny

Pokud není váš komín zrovna v ideálním stavu a hledáte způsob, jak zajistit opravu komína, obraťte se na kominictví, kde vám rádi poskytnou veškeré informace. Pokud si chcete nechat postavit komín nový, možná se vám budou hodit následující informace o bezpečném vícevrstvém komínu.** Vícevrstvý komínový systém*** *** je vyroben z pevných komínových vložek z hliníkového nebo nerezového ocelového pláště, tepelné izolace a plechového komínového pláště. Jednotlivé části vícevrstvého komínu jsou kompletovány z pevných dílů pro vložkování komínů, izolačních materiálů a doplňkových ukončujících dílů. Komínové díly se dodávají v kompletním stavu v délkách 1000, 500 a 250 mm. Konstrukce vícevrstvého komína je samonosná, tedy postavená na základ, případně nosnou konzolu. Ve vhodné materiálové kombinaci lze vícevrstvé komíny použít pro odtah spalin od všech druhů tepelných spotřebičů

Vložkování komínů

Vložkování komínu znamená vložení nového materiálu, tedy komínové vložky, do stávajícího komínu, čímž** ** dojde k zásadnímu snížení nebezpečí vzniku požáru. U některých spotřebičů je dokonce vyvložkování komínu podmínkou pro jejich provoz. Vložkování komínů provádí výhradně odborné kominictví. Před vyvložkováním je třeba určit správný typ, průměr a materiál komínové vložky, přičemž je třeba většině případů před vyvložkování provést frézování komínu. Tato metoda se používá především při rekonstrukci komínové stavby, ale než dojde k samotnému vyfrézování, je nutné komínový plášť prohlédnout.

Kontroly a čištění komínů

Pokud si objednáte kominické služby, kominík vám může také nabídnout: zjištění stavebního stavu spalinové cesty, kontrolu požární bezpečnosti, kontrolu kouřovodů, kontrolu topidel a kotlů nebo kontrolu odstranění závad z předešlé prohlídky. Důležité je dodržování a provádění pravidelných kontrol komínů a spotřebičů také v domácnostech, kde se topí plynem. Mnozí uživatelé plynových kotlů tyto prohlídky podceňují, ale i komín od spotřebiče na plyn se dokáže zanést spalinami během jediného roku.

nerezový komín

Možné problémy neudržovaného komínu

Pokud není splněna povinnost pravidelného čištění průduchu komínu, může dojít až k jeho ucpání pevnými částicemi. Spaliny nemohou v takovém případě samovolně odcházet a pak se vrací zpět k topidlu. Pokud není zajištěn správný odvod zplodin, může dojít až k otravě oxidem uhelnatým, který se váže na krev a brání okysličování organismu. Další rizika a problémy neudržovaného komínu představují například vznícení sazí v komínu a následné riziko požáru budovy  nebezpečí vzniku přetlaku v komínu spojené s rizikem puknutí zdiva. Nechte si kontrolovat také odvody zplodin u vyvložkovaných komínů od plynových spotřebičů, neboť u vyvložkovaných komínů hrozí nebezpečí vzniku koroze komínové vložky.

Kominické služby

Přestože se o vyčištění komína lidé neustále pokouší, dobrá zásada zní: nepokoušejte se o čištění komína sami. Nejde jen o odstranění sazí, ale je třeba také posoudit stav komínu, průduchu či kouřovodu. Profesionální kominická firma má nejen zkušenosti, ale i odborné vybavení, které nemůžete vlastnit. V případě nalezení závady vám kominická firma nabídne zprůchodnění komínového průduchu, odstranění vrstvy sazí a kondenzátů, odstranění sazí z půdice komínového průduchu a provede kontrolu výpustného otvoru pro odtok kondenzátu, případně odpuštění kondenzátu z kondenzátní jímky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11541 (cesky-magazin.cz#143)


Přidat komentář