Účetnictví, daně - Třinec a okolí

Podnikáte a potřebujete poradit v účetní a daňové oblasti? Ne každý má čas a dostatečné odhodlání studovat příslušné právní předpisy a vést si účetnictví sám. Řešením může být využití služeb účetních poradců.

Účetní poradenství - Třinec

Účetní poradce je osoba plně kvalifikovaná k poskytování služeb v oblasti účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy a dalších služeb účetního a daňového charakteru. Kvalifikace vyplývá z odborné znalosti, která se prokazuje několikaletou praxí v oboru při žádání o živnostenský list. Nemusíte se tedy bát, že byste svěřili své finance do rukou neodborníka.

Služby účetního poradce

Služby z účetní a daňové oblasti zahrnují velké množství různých činností. Nejčastěji jde o vedení účetnictví, daňové evidence, dále o zpracování mezd či daňových přiznání a samozřejmě o poskytování rad v těchto oblastech. Někteří účetní poradci poskytují i další speciální služby, jako je vedení podrozvahové evidence, rekonstrukce účetnictví apod.

Bližší charakteristika služeb účetních poradců

Výše zmíněné služby budeme nyní podrobněji charakterizovat, abyste si mohli udělat bližší představu, které z nich potřebujete využít. Největší pozornost zaměříme na vedení účetnictví, daňové evidence, ale i na mzdovou evidenci a zpracování daní.

Účetnictví nebo daňová evidence?

Možná v této chvíli přemýšlíte, zda máte na výběr mezi vedením účetnictví a daňové evidence a jak se tyto dva způsoby liší. Rozdíl spočívá především ve větší jednoduchosti vedení daňové evidence. Mnozí si jistě budou pamatovat, že obdobou daňové evidence bylo dříve tzv. jednoduché účetnictví a obdobou účetnictví tzv. podvojné. I tento název svědčí o větší jednoduchosti daňové evidence. Ta představuje evidenci majetku, závazků, příjmů a výdajů, jejímž hlavním účelem je vyčíslení daňové povinnosti subjektu. Naopak účetnictví představuje značně rozsáhlý způsob evidence nákladů, výnosů, aktiv, pasiv a výsledku hospodaření, jež nemá za cíl pouze poskytnout informace potřebné k vyčíslení daně, ale podávat vedení podniku i další informace, dle kterých lze plánovat budoucnost a přizpůsobovat chod podniku aktuálním podmínkám.

Co se týče možnosti volby, ta existuje pouze v některých případech. Povinnost vést účetnictví nařizuje striktně zákon o účetnictví, který přesně stanovuje, jaké subjekty musí vést účetnictví. Ostatní pak mohou vést daňovou evidenci. Účetnictví musí povinně vést:

 • právnické osoby
 • zahraniční osoby, které provozují svou činnost na území České republiky
 • fyzické osoby při splnění určitých podmínek
 • organizační složky státu

Fyzické osoby vedou účetnictví pokud:

 • jsou zapsány v obchodním rejstříku
 • jejich obrat přesáhl 25 milionů Kč za předchozí kalendářní rok
 • jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity, ve kterém jeden z členů začal vést účetnictví

Pokud fyzické osoby nesplňují ani jednu z těchto podmínek, mohou začít vést účetnictví dobrovolně. Vždy však platí, že pokud někdo začne vést účetnictví (ať již dobrovolně, nebo povinně), musí tak činit minimálně následných 5 let. Ostatní subjekty pak mohou vést daňovou evidenci.

Vedení účetnictví

Vedení účetnictví upravuje zákon o účetnictví, prováděcí vyhlášky a české účetní standardy. Ty stanovují veškeré povinnosti při vedení účetnictví, vykazování a mnoho dalších věcí, které musí člověk vedoucí účetnictví znát. Proto je o mnoho jednodušší tuto činnost přenechat odborníkovi.

Při vedení účetnictví se nejčastěji provádí následující činnosti:

 • převzetí a zpracování veškerých účetních dokladů, jejich formální a věcná kontrola, jejich chronologické seřazení a zaúčtování do účetních knih (hlavní kniha, účetní deník a knihy analytické evidence)
 • podrozvahová evidence – např. evidence leasingu
 • evidence majetku, výpočet odpisů
 • v případě potřeby příprava měsíčních výkazů
 • uzavírání účtů na konci období a sestavení výkazů účetní závěrky – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha + v případě potřeby přehled o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu
 • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty, dani z příjmů a ostatním daním
 • rekonstrukce účetnictví.

Vedení daňové evidence - Třinec

Vedení daňové evidence je o mnoho jednodušší, což vyplývá i z její legislativní úpravy. Daňovou evidenci upravuje pouze odstavec v zákonu o daních z příjmů, který však přímo nespecifikuje způsob jejího vedení. Při vedení daňové evidence se obvykle provádějí následující činnosti:

 • převzetí všech dokladů, jejich seřazení dle data a zaúčtování do peněžního deníku, případně knihy majetku, pohledávek a závazků či dalších vedených knih
 • uzavření veškerých knih na konci účetního období
 • stanovení daňové povinnosti apod.

Vedení mzdového účetnictví - Třinec

Součástí komplexního účetnictví je i vedení mzdové agendy, kterou většinou vede ten účetní, který má na starosti běžné účetnictví. Často však dochází k využívání služeb účetních poradců ve chvíli, kdy podnikoví účetní nemají dostatek času a potřebují vypomoci. Účetní poradci pak mohou nabídnout následující služby:

 • komplexní zpracování mezd – jejich výpočet, odvody ze mzdy, zpracování výplatních pásek, zajištění výplaty apod.
 • přihlašování a odhlašování zaměstnanců u institucí zdravotního a sociálního pojištění a zpracování přehledů pro tyto instituce
 • zastupování klienta při jednání s institucemi zdravotního a sociálního pojištění
 • roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti zaměstnanců

Zpracování daňových přiznání - Třinec

Jednou z dalších činností, kterou je nutné každoročně provádět, je zpracování daňových přiznání k různým daním. I s tím Vám může pomoci účetní poradce. Nejčastěji se jedná o daně z příjmů fyzických nebo právnických osob, o daň z přidané hodnoty a silniční daň.

Vyznat se v** daňové problematice** obnáší opět studium dalších příslušných zákonů, proto je vhodnější využít raději služeb někoho kvalifikovaného, pro koho je podávání daňových přiznání denním chlebem. Účetní poradci nejčastěji v daňové oblasti nabízí následující služby:

 • komplexní daňové poradenství v průběhu roku – tzn. jakékoliv rady ohledně daní, které by se Vás mohly týkat
 • vyhotovení daňových přiznání pro různé daně
 • případné zastoupení při jednání s finančním úřadem

Výhody využití služeb účetních poradců - Třinec

Využití** služeb účetních poradců** Vám může přinést několik výhod. Za prvé máte jistotu, že budou účetní služby kvalitně provedeny, jelikož účetní poradce má za sebou již mnoho let praxe, které dokazuje jeho živnostenský list. I v případě, že by Vám byla chybným zaúčtováním způsobena nějaká škoda, nemusíte se obávat, protože účetní poradci mají zpravidla sjednáno pojištění odpovědnosti, ze kterého by Vás odškodnili.

Pokud se rozhodujete o zaměstnání podnikové účetní, raději si propočítejte náklady na její výplatu a srovnejte je s náklady na využití** služeb účetního poradce**. Toho totiž platíte pouze za sjednanou práci, avšak u vlastního zaměstnance musíte odvést i sociální a zdravotní pojištění.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11606 (cesky-magazin.cz#378)


Přidat komentář