Účetnictví, daně - Praha-východ

Vedení účetnictví či daňové evidence může být pro mnohé začínající podnikatele tvrdý oříšek. Problém lze vyřešit několika způsoby, přičemž jedním z nich je využití služeb účetního poradce.

Pokud začínáte podnikat, stojíte většinou před rozhodnutím, zda se naučit vést účetnictví nebo daňovou evidenci sami, či vedení někomu svěřit. Výsledná volba se většinou odvíjí od velikosti podniku a schopností podnikatele. A pokud se rozhodnete evidenci někomu svěřit, ještě musíte volit, zda to bude do rukou svého zaměstnance, nebo účetního poradce na základě externí spolupráce.

Výhody využití služeb účetního poradce

Využití služeb účetního poradce může mít několik výhod. Jednou z prvních mohou být nižší náklady, což však záleží na velikosti Vašeho podniku. Pokud využijete služeb účetního poradce, platíte mu smluvně sjednanou částku pouze za tu práci, kterou odvedl. Pokud však zaměstnáte vlastního účetního, musíte mu pravidelně vyplácet mzdu a hradit za něj zdravotní a sociální pojištění. Účetnictví, daně - Praha-východ - CEKMILTo by se v menších podnicích nemuselo příliš vyplatit.

Účetní poradce je také držitelem živnostenského oprávnění, které získal prokázáním několikaleté odborné praxe. Pokud tedy využijete jeho služeb, můžete si být jisti kvalitou odvedené práce. V případě vlastního podnikového účetního si stanovujete podmínky přijetí sami a záleží tedy na Vás, jak schopnosti konkrétního účetního posoudíte.

Služby účetních poradců

Účetní poradci Vám mohou nabídnout celou škálu služeb a plně zastoupit vlastního podnikového účetního. Mezi jejich nejčastější služby patří** vedení účetnictví** nebo daňové evidence, dále zpracování mezd, daňových přiznání a další služby.

Účetnictví nebo daňová evidence

Nyní se dostáváme k charakteristice konkrétních služeb, které účetní poradci nabízejí. Nejprve by však bylo vhodné vysvětlit rozdíly mezi účetnictvím a daňovou evidencí, tedy mezi dvěma základními způsoby zaznamenávání hospodářských jevů v ČR.

Charakteristika daňové evidence

Daňová evidence představuje jednodušší způsob evidence hospodářských skutečností, tedy příjmů a výdajů a majetku a závazků. Jejím primárním cílem je stanovit daňovou povinnost subjektu, avšak nikde není přesně specifikováno jakým způsobem. Daňovou evidenci totiž upravuje jen jeden paragraf v zákoně o daních z příjmů, který stanovuje pouze obsah evidence a požadavky na oddělení evidence daňových příjmů od nedaňových.

Charakteristika účetnictví

Účetnictví je poněkud složitější a vyžaduje hlubší znalosti problematiky. Je upravováno nejen samostatným zákonem o účetnictví, který všeobecně specifikuje účetní jednotku, předmět účetnictví, účetní zápisy, knihy, účetní závěrku, oceňování apod., ale i prováděcími vyhláškami (ty se blíže zabývají výkaznictvím jednotlivých subjektů) a účetními standardy, které specifikují konkrétní postupy účtování. Účetnictví, daně - Praha-východSamotné účtování pak spočívá v podvojné evidenci aktiv, pasiv, nákladů, výnosů a samotném výsledku hospodaření.

Na rozdíl od daňové evidence má účetnictví vyšší cíle, tedy nejen stanovit daňovou povinnost, ale podávat věrný a poctivý obraz hospodaření podniku, díky kterému je možno plánovat jeho budoucí vývoj a hodnotit efektivitu vývoje dosavadního.

Povinnost vést účetnictví

Účetnictví vedou povinně ty subjekty, které jsou v první části zákona o účetnictví specifikovány jako účetní jednotky. V současnosti se jedná o právnické osoby, zahraniční subjekty podnikající na území ČR, organizační složky státu a některé fyzické osoby. Fyzická osoba je účetní jednotkou, pokud splňuje jednu z následujících podmínek:

  • je zapsána v obchodním rejstříku
  • její roční obrat překročí částku 25 milionů Kč
  • je účastníkem sdružení bez právní subjektivity, ve kterém se jeden z účastníků stal účetní jednotkou
  • vede účetnictví dobrovolně

Pokud fyzická osoba začne vést účetnictví v důsledku splnění některé z těchto podmínek (nebo vlastního rozhodnutí), musí vést účetnictví minimálně 5 let. Např. při překročení limitu 25 milionů Kč se subjekt stává účetní jednotkou okamžitě a vést účetnictví musí od začátku následujícího roku minimálně 5 let, a to i ve chvíli, kdy by v dalším roce obrat klesl pod 25 milionů Kč.

Povinnost vedení daňové evidence

Ostatní osoby, které se podle zákona nestanou účetní jednotkou, musí při provozování své činnosti vést daňovou evidenci. Lze tedy říci, že se nejčastěji jedná o fyzické osoby s obratem menším než 25 milionů Kč.

Služby účetních poradců při vedení účetnictví

Účetní poradci Vám mohou účetnictví kompletně zpracovat, vše co musíte udělat, je jen předat všechny potřebné účetní doklady. Účetní je pak zkontroluje, seřadí a zaúčtuje do příslušných účetních knih (hlavní kniha, deník, knihy analytických účtů, v případě zájmu i nepovinné knihy podrozvahové evidence a další dle Vašeho přání). Součástí vedení účetnictví bývá i evidence majetku, leasingu či počítání odpisů. Na konci období je pak vyhotovena účetní závěrka, která obsahuje veškeré povinné výkazy (samozřejmě lze sjednat i nepovinné). Vše je samozřejmě zpracováno v kvalitním počítačovém programu.

Služby účetních poradců při vedení daňové evidence

Při vedení daňové evidence od Vás opět účetní přebere veškeré doklady, které pak nejen zkontroluje a seřadí, ale musí je roztřídit i dle toho, zda se jedná o daňově uznatelné či neuznatelné výdaje. Vše pak v příslušném počítačovém programu zaúčtuje do peněžního deníku, případně dalších knih, jako jsou knihy závazků a pohledávek či jiné doplňkové evidence. Na konci roku je pak samozřejmostí vyhotovení daňového přiznání k dani z příjmů.

Služby účetních poradců při vedení mzdové agendy

Mzdová agenda je důležitou součástí komplexních služeb účetních poradců. Spočívá ve výpočtu mezd zaměstnanců podniku, odvodech srážek a zajištění výplaty mezd všem zaměstnancům. Samozřejmostí je i zaúčtování veškerých souvisejících operací v účetním programu a vyhotovení mzdových listů. Často účetní poradci také nabízejí možnost zastoupení klienta při jednání s orgány sociálního a zdravotního pojištění a vyhotovení příslušných dokumentů. Důležitou součástí mzdové agendy je i výpočet a odvod daně z příjmů ze závislé činnosti zaměstnanců jednou ročně.

Služby účetních poradců v oblasti daní

Účetní poradce pro Vás také může zpracovat každoroční daňová přiznání pro různé daně. Nejčastěji se jedná o daně z příjmů fyzických a právnických osob. Ty upravuje zákon o daních z příjmů, který přesně specifikuje postup jejich výpočtu. Důležité je přesně stanovit odčitatelné položky, základ daně a možné slevy. Tato daň se vztahuje na všechny osoby s příjmem a pouze za zaměstnance zajišťuje jejich odvod zaměstnavatel. Ostatní musí zpravidla podávat daňové přiznání sami a často je vhodnější využít služeb účetního poradce.

Další daně týkající se podnikatelských subjektů jsou daň z přidané hodnoty a daň silniční. U těchto, ale i dalších daní Vám účetní poradce bez problémů určí základ daně, vypočítá daňovou povinnost a zpracuje daňové přiznání.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11607 (cesky-magazin.cz#379)


Přidat komentář