Účetnictví, daně - Praha, Beroun, Příbram, Plzeň

Láká Vás pustit se do podnikání, přestat být „jen“ zaměstnancem a soustředit veškerou energii do toho, v čem jste skutečně dobří? S podnikáním souvisí povinnost vedení účetnictví, mzdové agendy. Tuto činnost však můžete svěřit externí firmě.

Pokud se sami nechcete pouštět do podnikání v oblasti účetnictví, mezd, pak se můžete obrátit na specialisty zmíněných oborů. Máte i možnost zaměstnat „kmenové“ pracovníky na částečný, či plný úvazek. Pro Vás by to však znamenalo řadu dalších povinností, ale i výdajů navíc. S externí firmou nejenže ušetříte finance, ale získáte i záruku v bezchybně vedeném účetnictví, a to podle platné legislativy. Budete tak mít vždy Vámi požadovaná data o stavu hospodaření. Nebudete na ně muset čekat, či „doufat“, že jsou údaje správné. Externí účetní firmy se mohou pochlubit dlouholetou praxí, zkušenostmi, díky kterým, nebudete muset jen doufat. Na předložené údaje se naopak budete moci spolehnout a na základě nich pak plánovat firemní strategii a stanovovat priority, cíle aj.

dokumentyPodnikání a vedení účetnictví

Každé podnikání je svým způsobem originální. Každý, kdo se rozhodne pro „postavení se na vlastní nohy“, se snaží přijít s originální myšlenkou, nápadem, službou, pro klienty, zákazníky i obchodní partnery. A tak, i když se můžeme setkat s řadou firem, které například podnikají v plastových oknech, proměně vizáže, kosmetických službách, psích hotelech aj., pak mezi nimi můžeme spatřit řadu rozdílů, a to nejen stran úrovně poskytovaných služeb, či kvality produktů. Co mají však společné všechny firmy, je vedení účetnictví (jednoduchého, podvojného). S jednoduchým a podvojným účetnictvím, jako takovým, se v současnosti již prakticky nesetkáte. Spíše se to okolo Vás bude míhat pojmy účetnictví a daňová evidence. Princip však zůstal stejný.

penízeVedení účetnictví jednoduchého, podvojného

Firmy, kterých se „podvojné účetnictví“ netýká, respektive nemají povinnost vedení podvojného účetnictví, v současnosti vedení účetnictví, mají možnost se rozhodnout a dobrovolně „přestoupit“ z jednoduchého účetnictví, v současnosti daňová evidence, na účetnictví. Sice se bude jednat o „práci navíc“, zato však získají ucelený obrázek o stavu jejich hospodaření. A tak není divu, že řada firem se rozhodne pro vedení účetnictví, ač ze zákona, nemusí. A pokud svěří vedení účetnictví externí firmě, pak o práci „navíc“ ani není řeč. Naopak se díky těmto krokům budou moci těšit z řady výhod.

Zpracování mezd a personalistiky

Zaměstnáváte alespoň jednoho pracovníka, ať už na klasickou pracovní smlouvu, nebo na dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti? Pak se Vás kromě povinnosti vedení účetnictví, daňové evidence, také týká zpracování mezd a personalistiky.

daňové přiznáníZpracování mezd

Než vůbec může začít mzdová účetní zpracovávat mzdy, potřebuje mít připravené patřičné podklady. Jedná se kupříkladu o docházky pracovníků, dovolené, čerpání náhradního volna, nemocenské, ošetřovné, mateřskou dovolenou, přesčasové hodiny, služební cesty aj. Vše musí být zpracováno, uloženo k archivaci v souladu s legislativou. Základem je zákoník práce, zákon o zaměstnanosti aj.

Zpracování mezd – související činnosti

Zpracování mezd zahrnuje celou škálu dílčích činností, které na sebe navazují, tak jako v případě vedení účetnictví, daňové evidence. Pod zpracováním mezd se neukrývá „jen“ vypočtení mzdy, platu, který obdrží Vaši zaměstnanci na účet. Je tu také oblast vypracování měsíčních přehledů pro zdravotní pojišťovny, příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. Krom přehledů je nutné také pamatovat na zákonné odvody, pojištění aj. K zpracováním mezd patří také vedení mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění.

Roční vyúčtování daně

Vedle pravidelného měsíčního zpracování mezd, se mzdová účetní také věnuje ročnímu vyúčtování daně, ať už z příjmů fyzických osob, nebo vybírané srážkou. S tím souvisí i podepisování daňového prohlášení, zaznamenávání změn u poplatníků, evidování potřebných dokladů (rodné listy dětí u uplatňování daňového zvýhodnění, potvrzení, že druhý z manželů, partnerů neuplatňuje daňové zvýhodnění, potvrzení o studiu aj.).

Zpracování personalistiky

Neoddělitelnou součástí mezd je pak také oblast personalistiky. Menší organizace, společnosti, berou personalistiku spíše jako administrativní činnost. Větší společnosti spíše vnímají personalistiku jako dynamickou činnost, která se týká motivace, vzdělávání, benefitů.

Základ personalistiky však spočívá ve vedení osobních spisů zaměstnanců, přihlášení, odhlášení zaměstnanců na příslušný úřad práce, zdravotní pojišťovnu, správu sociálního zabezpečení, a to v zákonných lhůtách.

Daň z příjmu fyzických a právnických osob

S účetnictvím a daňovou evidencí velmi úzce souvisí oblast daní, konkrétně pak** daň z příjmu fyzických a právnických osob**. Obecně je daň z příjmu řešena v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. Daň z příjmu se pak dělí na daň z příjmu fyzických osob a na daň z příjmu právnických osob.

Daň z příjmu fyzických osob

Jste-li fyzickou osobou, pak se Vás týká povinnost daně z příjmu fyzických osob. Předmětem daně pak budou příjmy ze závislé činnosti, funkční požitky, dále příjmy z podnikání, jiné samostatné výdělečné činnosti, případně příjmy z pronájmu, kapitálového majetku a jiné příjmy, například výživné, důchod, výhry aj.

peněženkaDaň z příjmu právnických osob

Jste-li organizační složkou státu, právnickou osobou, pak se Vás týká povinnost daně z příjmu právnických osob. Předmětem daně pak budou veškeré příjmy neboli výnos. Daní z příjmů je vzniklý rozdíl mezi příjmy a výdaji, náklady v příslušném zdaňovacím období.

Zpracování a podání daně z příjmu

To, co vypadá jednoduše, je však kolikráte zapeklité, a to nejen pro širokou veřejnost, ale i zkušenější účetní. Nechcete-li chybovat v dani z příjmu fyzických, právnických osob, pak je určitě vhodné se obrátit na účetní, daňové specialisty. Díky nim se Vám nestane, že by Vám FÚ vyměřil nějakou tu pokutu, penále za nesprávně uvedená data, opomenutí aj. S externí účetní firmou budete mít také jistotu, že podání zpracování a podání daňových přiznání bude včas. Sami tak nebudete muset trávit bezesné noci nad daňovými přiznáními, či trnout, zda je přiznání vyplněné dobře.

DPH – daň z přidané hodnoty

U Vámi vybrané externí účetní firmy můžete poptávat zpracování řady daňových přiznání. K nim patří i výpočet daně z přidané hodnoty DPH měsíčně, či čtvrtletně, a to včetně vyhotovení přiznání k DPH. I daň z přidané hodnoty upravuje zákon, v tomto případě se jedná o zákon o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty se pak platí z hodnoty poskytovaných služeb a prodávaného zboží.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11656 (cesky-magazin.cz#463)


Přidat komentář