Účetnictví, daně - Plzeň

Každé podnikání se musí řádně evidovat. A že se nejedná o nic jednoduchého, potvrdí všichni podnikatelé. Vyznat se v zákoně o účetnictví a jeho častých novelách vyžaduje kvalitní znalosti a přehled. Řešením je obrátit se na účetní firmy.

Vedení účetní agendy firem vyžaduje vedení daňové evidence nebo podvojného účetnictví. Zvolit si můžete z možností vést si účetní agendu sami, což představuje neustálé se vzdělávání a studování nových aktuálních vyhlášek, předpisů a zákonů, anebo přenechat vedení účetnictví odborníkům. Druhá varianta přináší výhodu získaného času na vedení firmy a také kvalitnější a přesnější vedení účetní agendy.

Daňová evidence nebo podvojné účetnictví?

Důležitým kriteriem pro výběr vedení účetnictví je forma právního subjektu. Zákon ukládá právnickým osobám automaticky vedení podvojného účetnictví. Fyzické osoby mají možnost volby mezi daňovou evidencí a podvojným účetnictvím, za určitých podmínek. Jestliže firma není zapsána v obchodním rejstříku či firma neměla obrat vyšší než 25 milionu korun za předcházející kalendářní rok, má možnost vést pouze daňovou evidenci. Vedení podvojného účetnictví je možné vést také dobrovolně. Ovšem proč dělat věci složitějšími, daňová evidence je jednodušší, nahradila dřívější jednoduché účetnictví.

Daňová evidence a účetnictví má za úkol sledovat a zjišťovat stav, úspěch či neúspěch podnikání v peněžní hodnotě. Proto je velmi důležité, abychom účetní případy měli správně a řádně zaevidované podle platných novel zákonů a předpisů. Aby účetní agenda byla vedená pravdivě a bezchybně, obracíme se na firmy, které mají jakou svou hlavní podnikatelskou činnost právě vedení účetní agendy. Tyto společnosti zaměstnávají vyučené a proškolené specialisty a profesionály, kteří neustále své vědomosti prohlubují studiem všech potřebných novel v oblasti daní a účetnictví. Dnes se daňová evidence i účetnictví vede pomocí účetního softwaru, díky kterému je vedení přesné a rychlé, a je možný rychlý přehled o stavu firmy.

Účetnictví, daně – Plzeň

Nabídka služeb účetních firem

Účetní firmy nabízí vedení** účetnictví a daňové evidence** včetně závěrečného sestavení daňového přiznání. Tyto firmy vyhotoví daňové přiznání také nahodilým klientům, kteří například potřebují pomoci s daní z nemovitostí, dědickou či darovací, anebo s daní z příjmů i když nejsou podnikatelé. Většinou se ale práce účetní firmy zakládá na podkladě smlouvy s klientem, ve které je přesně určeno v jakých časových intervalech klient přináší doklady k zaúčtování a vypracovaní potřebných účetních výkazů. Ve smlouvě jsou také ujasněné rizika, které účetní firma ponese při vzniklých chybách při zaúčtování a vedení účetní agendy.** Vedení účetní agendy** se provádí za pomocí daňového softwaru, který není levnou záležitostí, hlídá však potřebné termíny a zákony. Najít dnes někoho, kdo vede účetnictví ručně, by bylo jako hledat jehlu v kupce sena.

Firmy, jež jsou plátci DPH a mají zaměstnance, musí své doklady pro zaúčtování nosit v pravidelných měsíčních intervalech. Na rozdíl od firem, které nejsou plátci, nemají zaměstnance, a pouze potřebují jednou ročně provést zaúčtování svých dokladů a vyhotovit daňové přiznání. Takové společnosti se po domluvě s účetní firmou setkávají mnohdy jen jedenkrát do roka.

Daně

Daně v české republice jsou velmi rozsáhlou problematikou. Rozlišujeme daně přímé a nepřímé. Nepřímé daně jsou daň z přidané hodnoty – DPH a daň spotřební. Ostatní daně spadají do daní přímých, a jsou to: daň z příjmů, daň silniční, daň z převodu nemovitostí, dědická a darovací daň. Přiznání k daním se odevzdává na finančních úřadech v daném termínu, pro každou daň jinou.

Přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob je povinnost odevzdat na finanční úřad do 31.3. každého roku, pouze v případě, že účetní agendu spravuje daňový poradce, je termín posunut na 30.6. každého roku. Vypočtená a vzniklá daň je splatná k termínu posledního dne odevzdání daňového přiznání, nově však nejpozději však 5 dnů od termínu odevzdání přiznání.

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob je přímou daní a musí jí platit jak zaměstnanci, tak podnikatelé. U zaměstnanců se daň z příjmů vypočítává měsíčně dle výdělku po odečtení daňově uznatelných odpočtu a sociální a zdravotního pojištění. Vypočtená daň se odvádí každý měsíc finančnímu úřadu a jednou ročně zaměstnavatel může provést roční zúčtování, kde je možné uplatnit ještě neuplatněné daňové odpočty, a provést přepočet ročních daní. Fyzické osoby odvádějí daň z příjmu v měsíčních, čtvrtletních či pololetních zálohách. Pokud ovšem podnikatel nedosahuje určitého příjmu, nemusí odvádět zálohy na daň z příjmu. Konečná roční daň z příjmu podnikatel zjistí po vyhotovení daňového přiznání k dani z příjmu, a podle toho buď doplatí do výše daně, nebo se mu přeplacená částka vrací.

Daň z příjmu právnických osob

Příjmový pokladní dokladPoplatníkem daně z příjmu právnických osob je podnikatel, který není fyzická osoba. Pokud má sídlo firmy v České republice, musí zdanit i příjmy ze zahraničí. Zdaňovacím obdobím je kalendářní nebo hospodářský rok. Předmětem daně jsou příjmy ze všech činností a z nakládání s majetkem firmy. Výjimky a zvláštnosti si můžete vyhledat v § 18 zákona o daních z příjmů.

DHP – daň z přidané hodnoty

Tuto daň znají všichni. DPH nebo-li daň z přidané hodnoty většinou platí koneční spotřebitelé a podnikatelé, kteří nemají nárok na odpočet této daně. Každé občan při koupi jakéhokoliv výrobků zaplatí a odvede státu daň z přidané hodnoty. Od 1.1.2012 je výše daně z přidané hodnoty ve snížené sazbě 14% a ve vyšší sazbě 20%. Platné zákony přesně vymezují, do které sazby se zařazují určité zboží a služby. Fyzické a právnické osoby, které dosáhly obratu za kalendářní rok nebo 12-ti po sobě jdoucích měsících částky 1 milionu korun, jsou automaticky plátci DPH. Daň se odvádí finančnímu úřadu na základě daňových přiznání měsíčně nebo čtvrtletně.

Silniční daň

Předmětem silniční daně jsou motorová a přípojná vozidla, která jsou provozována v ČR a slouží k podnikání či jiné výdělečné činnosti. Tuto daň upravuje zákon č. 16/1993 Sb, ve znění aktuální předpisů.

Mzdová agenda

Fyzické i právnické osoby se zaměstnanci, jsou povinní vést řádnou mzdovou agendu. Na tuto činnost si firmy nejčastěji najímají externí firmy, kdy jim vedení mzdové agendy vyjde levněji, než zaměstnávat a školit mzdovou účetní.** Zpracování mzdové agendy** obsahuje vše od přijetí a propouštění zaměstnanců, vedení osobních a mzdových listů, až po výpočet měsíční mzdy a odvodů na sociální a zdravotní pojištění a daně z příjmu. Pro finanční úřad, statistické úřady a úřady práce se měsíčně musí vyhotovit potřebná hlášení a statistické doklady. Účetní firmy za podnikatele budou také jednat při kontrolách s úřady.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11588 (cesky-magazin.cz#343)


Přidat komentář