Účetnictví, daně - okres Ústí nad Orlicí

Potřebujete vést řádné účetnictví? Hledáte spolehlivého daňového a ekonomického poradce v oblasti účetnictví, chcete zastoupit na úřadech? Podívejte se, jaké služby jsou vám v této oblasti nabízeny.

Každý podnikatel má povinnost vést řádně účetnictví nebo daňovou evidenci a v této oblasti má v podstatě na výběr ze tří možností. Vést si účetnictví sám, což je velmi náročné, zaměstnat svoji vlastní účetní, což bývá zase dost drahé nebo využít služeb externí účetní firmy. Takováto firma pak smluvně zajišťuje účetní, ekonomické a daňové poradenství. Podívejme se, co všechno vlastně služby vedení účetnictví přináší.

Odborné účetní služby a auditorské osvědčení

Účetnické službyPokud hledáte externí účetní firmu nebo daňového poradce, který nabízí špičkové služby, kontaktujte účetní kancelář, která nabízí auditorské služby nebo je soudním znalcem, což je naprostá záruka profesionálních účetních služeb. Je jedno, o jaké konkrétní účetní služby budete mít zájem a o jaký rozsah se bude jednat, výsledek bude vždy poskytnutí služeb na vysoce odborné úrovni. Externí účetní firma nabízí obvykle následující služby v jakémkoliv rozsahu: vedení daňové evidence, vedení podvojného účetnictví, zastupování klientů na FÚ, OSSZ, ZP a jiných institucích případně zastupování při daňových kontrolách, provádění revizí a rekonstrukcí účetnictví, daňové, účetní a ekonomické  poradenství, zpracování všech typů daňových přiznání, dohled nad účetnictvím klienta, zpracování účetních podkladů, zpracování statistických výkazů, auditorské osvědčení účetní závěrky a řadu dalších služeb.

Principy účetnictví a daňové evidence - Vysoké Mýto

Právnické osoby musí vždy vést účetnictví a stejná povinnost platí pro fyzické osoby, jenž jsou jako podnikatelé zapsáni v obchodním rejstříku, přičemž pro drobné živnostníky platí, že je možné vést zjednodušenou formu účetnictví, tzv. daňovou evidenci. Hlavním principem podvojného účetnictví je princip podvojnosti, což znamená, že každá účetní operace vyvolává změnu alespoň na dvou účtech.

Rozdíl mezi účetnictvím a daňovou evidencí, je v tom, že účetnictví hovoří o nákladech i výnosech bez ohledu na zaplacení nebo přijetí finanční částky. V daňové evidenci se zaznamenávají pouze o příjmy a výdaje, přičemž v případě tzv. paušální daně se může jednat pouze o evidenci příjmů. Daňová evidence nepracuje s výnosy ani náklady. Jednoduché účetnictví bylo nahrazeno daňovou evidencí, kterou upravuje zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb. v platném znění). Pro živnostníky a podnikatele, kteří nemají ze zákona povinnost vést účetnictví je tedy mnohdy výhodnější využít možnosti prokazovat příjmy a výdaje formou daňové evidence. Pokud má osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) nízké výdaje, což se týká například tlumočníků, hudebníků, autorů apod., pak je nejlepší způsob stanovení výdajů paušálem. Pro živnostníky a podnikatele je ale účetní činnost většinou nad jejich síly a schopnosti. Živnostníkům se nevyplácí zaměstnávat svoji vlastní účetní a nejlepším řešením je využít službu, nabízející externí účetní, ekonomické a daňové poradenství.

Účetní poradenství - Vysoké Mýto

Účetnictví, daně

Externí účetní společnost vám může nabídnout svoje služby v oblasti** účetního poradenství.** V tomto případě nejde ani tak o zpracování účetních dokladů, ale zejména o poskytnutí důležitých informací. Externí účetní společnost může posoudit stav vašeho podnikání, upozornit na problém, který vidí a pomoci vám z jeho odstraněním. Nabídne vám například dohled nad dodržováním termínů, nad odevzdáním dokumentů nebo vás upozorní na legislativní změny v zákonech. Celkově služba účetního poradenství nabízí neustálou kontrolu vašeho účetnictví a zajistí správné vedení dokumentů v souladu ze zákonem.

Ekonomické poradenství

Účetní a poradenská účetní firma vám také může nabídnout služby v oblasti organizačně ekonomickém poradenství. Tato služba představuje například zpracování studií a analýz, analýzy nákladů a přínosů, Cash Flow, apod. Součástí komplexních služeb může být také poradenství při reorganizaci, restrukturalizaci nebo při revitalizaci podniku. Hlavním cílem je zvyšování ekonomické výkonnosti podniku, to znamená optimalizace nákladů pro jeho provoz nebo poradenství v oblasti úvěrového daňového zatížení.

Daňové poradenství - Vysoké Mýto

Daňové poradenství Ústí nad Orlicí

Daňoví poradci mají mnohaleté zkušenosti z různých oblastí podnikání a dokáží optimalizovat výši odvodu daní. Daňový poradce přesně ví, co je možné odepsat z daní přímo ve vašem oboru podnikání. Daňový poradce vám dokáže nabídnout řadu služeb, mezi které patří například sestavení daňových přiznání k různým druhům daní, posouzení již zpracovaných daňových přiznání (např. DPH, spotřební daně apod.), zastupování poplatníka před správcem daně apod. Podstatou daňového poradenství je skutečnost neodvádět zbytečně vyšší daně, než je nezbytně nutné. Daňový poradce vám může poskytnout ústní nebo telefonické konzultace, které se mohou týkat například vypracování písemných stanovisek k vyžádané daňové nebo účetní problematice. Další výhoda využití služeb daňového poradce je** odklad daňové povinnosti** - podání daňového přiznání a zaplacení daně pak můžete odložit do 30.6.

Účetní auditorské služby

Oblast auditorských služeb obsahuje například audit účetní závěrky, účetnictví nebo účetních závěrek. Služby auditora lze rozdělit do několika oblastí. Statutární audit je služba pro společnosti, které mají povinnost auditu a pro společnosti, které si přejí ověřit účetní závěrku auditorem. Výstupem je standardní auditorská zpráva s výrokem předepsaným zákonem a dopis managementu o zjištěných skutečnostech včetně finanční analýzy. V současné době je audit často využíván u sféry rozpočtových a příspěvkových organizací, které tak deklarují svoji průkaznost hospodaření. Průběžný audit je účetní, popř. ekonomický audit provedený v průběhu roku (čtvrtletní, pololetní). Výstupem je zpráva o ověření průběžných výsledků hospodaření s důrazem na dodržování účetních zásad a ověření vnitřního kontrolního systému. Nestatutární audit je určen firmám, které chtějí mít ověřen staÚčetní Ústí nad Orlicív svého

účetnictví, ale nevyžadují auditorský výrok dle zákona o auditorech. Posledním typem je stanovisko auditora, které je určeno pro klienta, který požaduje ověření pouze určitého konkrétního problému pro specielní potřeby (např. splacení základního kapitálu apod.). Výstupem je písemné stanovisko auditora k danému problému.

Zastupování před úřady

Účetní firma vás může zastupovat před úřady v záležitostech, které souvisí s účetní činností. Může se jednat o zastoupení před finančním úřadem, nebo zastoupení před úřadem správy sociálního zabezpečení. Zastupování ale také může probíhat v rámci běžných daňových povinností jako například registrace daně, ale také v případě daně z příjmů, DPH, daně ze závislé činnosti nebo při plnění různých druhů oznamovacích povinností. Zastoupení je ale možné i v případě daňové kontroly, při místním šetření či při přípravě odvolání proti rozhodnutím finančního úřadu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11599 (cesky-magazin.cz#365)


Přidat komentář