Účetnictví, daně - Karviná

Už máte po krk hromady účtů a faktur, které se Vám kupí na stole? Nevyznáte se ve všech výdajích a příjmech? Potřebujete pomoct s účetnictvím? Víte, kdy a jak podat daňové přiznání? Poradíme Vám, co s tím.

Přehlednost výdajů a příjmů, ať už v obyčejné domácnosti nebo ve velké společnosti, je nutností. Přiznejme si ale, komu z nás šla matematika a počty lehce do hlavy. Někteří lidé jsou rádi, že spočítají útratu v obchodě, ale některým lítají čísla v hlavě i v noci a s počítáním nemají sebemenší potíže. Takoví lidé najdou uplatnění v jakémkoli matematickém oboru a především také v účetnictví.

Ve zkratce můžeme říci, že účetnictví je písemné zaznamenávání veškerých informací týkajících se podniku, které jsou vyjádřeny v peněžních jednotkách a vztahují se k hospodaření podniku. Ve správně vedeném účetnictví zjistíme přesné informace o majetku podniku a o jeho závazcích, dozvíme se také, jaké jsou náklady a jakých výnosů se dosáhlo, z čehož pak vyvozujeme zisk či ztrátu podniku.

Účetnictví si můžete vést sami, pokud jste ale větší firma, nebo si nevíte rady, je lepší si najmout účetního, který má potřebnou kvalifikaci.

Účetnictví, daně – Karviná

Účetnictví, daně – Karviná

Pokud jste se rozhodli najmout si účetního, dovolujeme si Vám doporučit paní Lucii Kafkovou, která vystupuje jako podnikatelka a zabývá se účetnickou a auditorskou činností. Svým klientům také poskytuje služby daňového poradenství. Paní Kafková sídlí na adrese:** Petrovice u Karviné 341, 735 72 Petrovice u Karviné**. Kontaktovat ji můžete i prostřednictvím e-mailové adresy: lutaxmayerovi@seznam.cz nebo přes telefon, a to na čísle: +420 603 271 792. Věříme, že se službami paní Lucie Kafkové budete plně spokojeni.

Dělení účetnictví

Účetnictví si můžeme rozdělit na „jednoduché“ a „podvojné“. Jsou to ovšem již nepoužívané názvy. V roce 2004 bylo jednoduché účetnictví přejmenováno na tzv. „daňovou evidenci“ a z účetnictví podvojného se stalo jen „účetnictví“.

Daňová evidence

Daňová evidenceVedení** daňové evidence** (DE) se řídí platným zákonem o daních z příjmů. Evidenci vedou fyzické osoby, které nejsou vedeny jako účetní jednotka. V daňové evidenci se zaznamenávají příjmy a výdaje podnikatele, dozvíme se však i údaje o majetku a závazcích podnikatelského subjektu. Stejně jako v účetnictví, i tyto údaje se zapisují do patřičných knih, jako je „deník příjmů a výdajů“, „kniha pohledávek a závazků“ nebo „evidence majetku a závazků“. To vše se děje na základě dokladů, např. výdajový pokladní doklad. Jde o poměrně jednoduchý způsob účtování. Hlavním cílem daňové evidence je zjištění základu daně, ze kterého se počítá konečná daňová povinnost, resp. nadměrný odpočet.

Účetnictví

Na rozdíl od daňové evidence se účetnictví řídí zákonem o účetnictví. Účetnictví musí vést právnické osoby, tedy firmy, ale mohou jej vést i fyzické osoby, pokud se k tomu samy rozhodnou nebo dosáhnou určitého ročního obratu.

V účetnictví se pracuje vždy na 2 stranách, na straně Má Dáti a na straně Dal. Pravidlem je, že musí být vždy zápis, jak na straně MD, tak na straně DAL. Vychází se z rozvahy podniku, kde vystupují AKTIVA a PASIVA, v účetní formě se však používá MD a DAL.

Stejně jako v DE, i v účetnictví se účtuje na základě dokladů. Rovněž jsou tyto údaje zapisovány do knih („Deník“, „Hlavní kniha“). Důležitým podkladem pro účtování je účtový rozvrh, který si každá jednotka stanoví sama, ale na základě určitých pokynů.

Mzdové účetnictví

Jde o účetnictví, které se týká jen personálních a mzdových údajů. Zde se počítají mzdy pracovníků, které jim mají Mzdové účetnictvíbýt vyplaceny. Mzdy mohou být pevně stanoveny nebo se odvíjejí od vyrobených kusů či odpracovaného času. Od těchto mezd se odčítají povinné srážky, jako je například sociální a zdravotní pojištění, které si platí zaměstnanec, daně a další odvody (výživné, splátky, spoření, apod.).

Jako hmotný výsledek této činnosti obdrží zaměstnanci obvykle výplatní pásku nebo výpis, a samozřejmě i odpovídající mzdu. Mzdové účetnictví odvádí stržené částky zdravotním pojišťovnám, bankám, finančnímu úřadu a jiným institucím, tudíž má zaměstnanec zase o starost méně.

Daň, daňové poradenství, daňové přiznání

Základní informace o daních, poradenství a daňovém přiznání.

Daň přímá, nepřímá

Daň je povinná, zákonem stanovená platba, kterou odvádíme do veřejného rozpočtu. Daň se odvádí pravidelně, obvykle jednou do měsíce, a to stržením ze mzdy nebo odvodem. Daně můžeme rozdělit na přímé a nepřímé. Přímé daně platí poplatník až po pořízení, resp. po příjmu, kdežto daně nepřímé platíme již při nákupu, jako je tomu např. u potravin.

Do** přímých daní** patří daně z příjmů a daně majetkové. Daň z příjmů platí fyzické i právnické osoby, ale každý trochu jinak. Do daní majetkových můžeme zařadit všechny daně týkající se našeho majetku, tedy daň z nemovitosti, daň ze staveb, daň z převodu nemovitosti, daň dědickou, daň darovací, ale také daň silniční.

Nepřímé daně se dělí na daň z přidané hodnoty, daň ekologickou a daň spotřební. Nejznámější je pravděpodobně daň z přidané hodnoty, kterou platíme prakticky všude, buď ve výši 14 % nebo 20% z celkové částky.

Daňové poradenství

Daňové poradenstvíDaňové poradenství je služba, kterou provozuje celá škála firem a organizací. Zaměstnanci těchto firem Vám pomohou nejen s vyplňováním daňového přiznání a s** výpočtem daní**. Mohou Vám zjistit celkový stav Vaší firmy na základě Vašeho účetnictví. Díky těmto novým informacím Vám mohou pomoci odstranit rizika podnikání a poradí, jak se jim pro příště vyhnout. Mohou Vám také nastínit možnost dalšího využití Vašich financí.

Dokáží Vám také říci, kterých slev a výhod byste měli využívat, nebo jak si můžete snížit daňovou povinnost.

Daňové přiznání

Daňového poradce oceníme především v období podávání** daňového přiznání**. Přiznání je uznání skutečnosti, jaká je skutečná výše daně, kterou máme za daný rok zaplatit. Konečnou daň vypočteme po zapsání příslušných údajů, jako je výše výdělku, slevy, apod. do formuláře. Podle konečné výše daně a zaplacených záloh na daň z příjmů, zjistíme, zda máme přeplatek či nedoplatek.

Daňové přiznání podávají, jak fyzické, tak právnické osoby. „Šibeničním“ termínem pro odevzdání je poslední den v březnu. Za určitých podmínek se však termín může posunout, např., když Vám přiznání zpracovává poradce nebo máte nařízen audit.

Daňové přiznání můžeme vyplňovat ručně do předtištěných formulářů nebo do excelu, kde se vše vypočítá samo. Návodů, jak správně vyplnit přiznání jsou v březnu plné noviny. Přesto, pokud si nejste jisti, není na škodu, požádat o pomoc odborníky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11659 (cesky-magazin.cz#468)


Přidat komentář