Účetnictví, daně - Hradec Králové

Podnikáte či chcete začít podnikat? S každým podnikáním je spojené povinné vedení účetní agendy. Pokud se ve složitých účetních zákonech nevyznáte, řešením je najmout si externí účetní firmy.

Přenechat vedení účetních dokladů opravdovému odborníkovi, který se orientuje v daních a účtování daňových dokladů, je velmi rozumné východisko. Nemusíte neustále studovat novely a změny v účetních zákonech, nemusíte se bát zbytečných chyb v účetnictví, a rozhodně chytrou radou účetního či daňového poradce ušetříte i nemálo peněz. V neposlední řadě také ušetříte drahocenný čas, který byste museli věnovat svým účetním dokladům. Tento čas můžete využít k podnikání, pro svoje zájmy a koníčky či věnování se rodině.

Daňová evidence či účetnictví

Daňová evidenceV minulosti se účetnictví dělilo na jednoduché a podvojné. Od roku 2005 se změnou zákona změnilo vedení účetních případů na daňovou evidenci a účetnictví. To vše je upraveno v zákoně o dani z příjmů  586/1992 v platném znění. Daňovou evidenci musí vést všechny fyzické osoby, které nedosáhly obratu za předcházející kalendářní rok 25 milionu korun, nebo fyzické osoby, které nejsou účastníky sdružení a nejsou zapsány v Obchodním rejstříku. Vedení účetnictví musí vést tedy všechny právnické osoby a fyzické osoby, jež jsou účastníky sdružení či jsou zapsány v obchodním rejstříku. Účetnictví ale mohou dobrovolně vést i ostatní účetní jednotky. Jak vést účetnictví je upraveno v Zákoně o účetnictví.

Daňová evidence

Běžným způsobem zaúčtování daňových dokladů je dnes počítačový program. Nejčastěji bývá využíván ekonomický program POHODA. Pokud jste povinni nebo jste se rozhodli pro vedení daňové evidence, musíte evidovat doklady v těchto knihách a záznamech.

 • Kniha pohledávek a závazků – přehled úhrad a nezaplacených faktur
 • Pokladní kniha – příjmové a výdajové peněžní doklady
 • Bankovní kniha – příjmové a výdajové bankovní (bezhotovostní) doklady
 • Zpracování DHP a záznamní povinnost DPH – měsíční či čtvrtletní přiznání k DPH
 • Skladová evidence – vedení skladových karet, příjemek, výdejek, skladové pohyby, roční a plánované inventarizace skladových zásob
 • Evidence majetku a DHIM, inventarizační karty majetku
 • Peněžní deník
 • Výkaz o majetku a závazcích, výkaz o příjmech a výdajích

Na závěr účetního období musíte odevzdat na finanční úřad daňové přiznání, na OSSZ a zdravotní pojišťovnu předat přehled o příjmech a výdajích za uplynulé účetní období. Tyto formuláře Vám vyhotoví firmy, jež má na starost Vaši účetní agendu. Účetní firma Vás může také na základě plné moci zastupovat při kontrolách s těmito úřady.

Vedení účetnictví

Vedení účetnictvíTaké účetnictví se dnes účtuje na počítačových programech. Dnes už si nikdo nedovede představit vedení ručně v mnoha účetních knihách a seznamech. Programové účetnictví je rychlé a přesné, je možné ihned vidět stav peněžních prostředků či majetku firmy. Zaúčtováním určitého daňového dokladu automaticky dochází k zapsání záznamu do patřičné knihy, dle druhu a typu dokladu. Při vedení účetnictví musíte vést a účtovat v těchto záznamech:

 • Kniha pohledávek a závazků – seznam úhrad a nedoplatků
 • Pokladní kniha – příjmové a výdajové peněžní doklady
 • Bankovní doklady – příjmové a výdajové bezhotovostní doklady
 • Zpracování DPH a záznamní povinnost DPH – měsíční i čtvrtletní plátci
 • Skladová evidence – vedení skladových karet, příjemek, výdejek, skladové pohyby, roční a plánované inventarizace skladových zásob, záznamy o provedené inventuře
 • Evidence majetku a DHIM, inventarizační karty majetku
 • Účetní deník, obratová kniha, hlavní kniha

Na závěr účetního období je nutné zpracovat roční uzávěrku, rozvahu a výsledovku. Tyto přehledy se spolu s daňovým přiznáním musí odevzdat v řádném termínu na Finanční úřad. Možností je odklad podání přiznání, a to v případě, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce. Na OSSZ a zdravotní pojišťovny se musí odvést také přehled o příjmech a výdajích firmy. Účetní firmy zastupují klienta na základě plné moci či plné moci daňového poradce firmy při kontrolách na kontrolních úřadech.

Mzdová a personální agenda

Mzdová a personální agendaFirmy, které mají zaměstnance, jsou dle zákona povinni vést mzdovou a personální agendu. I velké firmy, které mají 100 a více zaměstnanců, si na vedení mzdové agendy najímají externí firmy, a tak šetří finanční prostředky za mzdovou účetní a její neustále proškolování. Mzdová i personální agenda se dnes běžně vede na počítačových programech, které velmi ušetří práci mzdových účetních.  Mezi základní činnosti při zpracování mezd patří:

 • Přihlášení a odhlášení zaměstnanců na OSSZ a zdravotní pojišťovny
 • Vedení mzdových listů zaměstnanců
 • Komplexní zpracování mezd
 • Vyhotovení měsíčních výkazů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny
 • Příprava příkazů k úhradě na odvody OSSZ, zdravotní pojišťovny, finanční úřad a platby mezd
 • Vyhotovení evidenčních listů
 • Výpočet ročního zaúčtování dle předložených daňových odpočtu z daní
 • Vyhotovení potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnanců

Na konci kalendářního roku musí každý mzdový účetní odvést přehled o odvodech pro finanční úřad. Povinností účetních je také vyplňování statistických formulářů. Práce při zaúčtování mezd je velmi nárazová, časově náročná, obzvláště v termínu od prvního dne v měsíci do doby termínu výplat. Mzda je splatná dle zákona v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém nárok vznikl.

Daně a daňové přiznání

Daně v české republice se dělí na přímé a nepřímé. Přímé daně jsou odváděny přímo poplatníkem finančnímu úřadu na svůj účet, zatímco nepřímé daně se platí státu.Daně

Mezi nepřímé daně patří DPH a spotřební daň. Tuto daň převážně platí konečný spotřebitel zboží či služby, který mnohdy není ani plátcem daně. Tuto daň platí firmě, která zboží či služby prodává či poskytuje, a tato firma má povinnost daň odvést do státní pokladny. Plátci daně DPH a spotřební daně musí odevzdávat přiznáni k dani buď v měsíčních či čtvrtletních termínech.

Daň z příjmů fyzických a právnických osob, silniční daň, daň z nemovitostí či dědická daň, to vše jsou přímé daně. Zákon ukládá termín odevzdání daňových přiznání ke každé dani. Tyto daňová přiznání se odvádí vždy jedenkrát do roka. Pokud sami nezvládnete správně vyplnit či nevyznáte se v daňové správě, obraťte se na odborníky, kteří Vám rádi poradí a vyplní daňová přiznání za Vás.

Dnes je možné podávat daňová přiznání on-line na stránkách Ministerstva financí České republiky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11600 (cesky-magazin.cz#368)


Přidat komentář