Školení BOZP a PO - Praha

Zaměstnavatel i podnikatel musí dodržovat BOZP a PO. Oba pak musejí projít speciálními školeními, která jsou zakončena testy. Dnes je možné školení absolvovat na pracovišti, nebo formou e-learningu.

Školení BOZP a PO rozhodně nepatří mezi zbytečná, nebo ta, která jsou ztrátou času. Právě tato školení, pokud jsou provedena odpovědně a profesionálně mohou v určitých případech zachránit životy i majetek. Obě školení ukáží a naučí zaměstnavatele i zaměstnance, jak bezpečně vykonávat práci, jaké používat pomůcky a ochranné předměty, jak se zachovat při nehodě a úrazu a jak reagovat vznikne-li požár. K dalším důležitým poznatkům patří i rozdělení kompetencí v případě nehody, úrazu a požáru. I toto zajistí bezpečnost na pracovišti, rychlost zásahu a opuštění pracoviště v případě nejvyšší nouze. Školení BOZP a PO se většinou provádí každé zvlášť.

Školení BOZP a PO - Praha

Dovolte nám, abychom Vám představili firmu, jejíž kolektiv zahrnuje mladé lidí, kteří se zabývají bezpečností. Požární ochrana a bezpečnost práce je jejich denní chléb. Firma ENERGOM Projekty a.s., Centrum bezpečnosti práce a PO, Vám může zaručit komplexní zajištění služeb v této oblasti. Protože bezpečnost, ale i riziko je jejich hobby, pohlíží na problematiku ze všech úhlů pohledu a vidí rub a líc většiny prací rizikových i prací bez rizika. ENERGOM Projekty a.s. můžete kontaktovat prostřednictvím internetu na webových stránkách www.energom.cz nebo na telefonním čísle: +420 777 929 770.

Školení BOZP

Povinnost samotného školení vyplývá ze zákona. Je nutné si uvědomit, že znalosti, které školení poskytuje, chrání zaměstnance i zaměstnavatele. I když každého poněkud jinak. Zaměstnavatel kromě znalostí, které ho učí, jak se chovat a jak postupovat co se BOZP týče, získá proškolené zaměstnance, kteří budou vědět, jak dodržovat bezpečnost práce, používat ochranné prostředky i jak se chovat při nehodě. Proškolený zaměstnanec pak pokud těchto znalostí využívá, je v bezpečí a umí se chovat, pokud nastane nehoda, nebo úraz. To je velmi důležité, poněvadž při nehodě a úrazu je nezbytné rychlé jednání, jehož zásluhou může být zachráněn život i majetek.

Kdo provádí školení BOZP?

Školení musí vždy provádět odpovědná osoba. Může to být proškolený zaměstnavatel, jím pověřená a proškolená osoba nebo odborně způsobilá osoba k prevenci rizik, nebo najatý školitel agentury, či školení agenturou pomocí e-learningových kurzů. Poslední jmenované možnosti patří mezi nejvýhodnější. Školící agentury vždy školí podle posledních novelizací a jejich podání informací a odpovědi na případné otázky vždy mívají nejsrozumitelnější podobu.

Podle čeho se školí BOZP?

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je soubor pravidel a opatření, které udává zákon. Jmenovitě jde o zákony Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu a další, které pravidla a opatření dále upřesňují podle dané profese. V praxi to tedy vypadá tak, že kromě všeobecných pravidel se školení připravuje podle dané profese a zaměření firmy.

Školení BOZP - Praha

V rámci těchto služeb Vám firma nabízí:

 • školení BOZP zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců,
 • vyhledávání a prevence rizik, včetně zpracování dokumentace,
 • zpracování systému poskytování osobních ochranných pracovních prostředků,
 • řešení problematiky pracovních úrazů (směrnice, hlášení apod.),
 • zpracování a pravidelná aktualizace povinné dokumentace,
 • zpracování a aktualizace kategorizace prací pro jednotlivé pracoviště,
 • provádění ročních prověrek bezpečnosti práce (BOZP),
 • provádění pravidelných kontrol stavu pracovního prostředí a úrovně bezpečnosti práce (BOZP),
 • řešení povinností v oblasti hygieny práce,
 • zpracování místního bezpečnostního předpisu pro provoz a používání vozidel.

A dále co souvisí s BOZP nabízíme:

 • školení první pomoci,
 • sledování vybavenosti první pomoci - upozornění na nedostatky,
 • školení elektro (silnoproudy a slaboproudy),
 • vystavení osvědčení § 4 vyhl. 50/1978 Sb. (osoba poučená),
 • praktická školení pro bezpečnostní služby (šíře a hloubka školení dle zadání objednatele).

Jak se školí BOZP?

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je možné vykonávat přímo v dané firmě, nebo ve školících prostorách a v poslední době také formou e-learningu. Poslední jmenovaný způsob je stále oblíbenější. Je totiž možné školit se ve volném čase a v době, která je optimální pro klienta. Všechny typy školení obsahují teoretický výklad, který je zakončen kontrolním testem. U školení BOZP formou e-learningu je možné test opakovat. U všech forem školení získá klient po úspěšném zvládnutí testu osvědčení o absolvování školení BOZP. U e-learningových kurzů bývá možnost vyzkoušení si školení v demo verzi.

Nově jsme na žádost klientely zřídili novou službu - Revize elektrických spotřebičů. Školení lze vykonat přímo u Vás v objektu (zasedací místnost, kancelář nebo i přímo v provozu). Sami máme možnost zařídit školení ve tří učebnách po Praze:

1) Učebna Anděl - kapacita 8 lidi. Občerstvení pouze nápoje.

2) Učebna Zbraslav 1 - kapacita 50 lidí (učebna je vybavena pro komplexní školení PO a BOZP a lze zde dělat i ostatní výše uvedená školení a provádět i ukázky hašení). Je zde možno zařídit občerstvení a po konci školení i volná diskuse.

3) Učebna Zbraslav 2 - kapacita 14 lidí (učebna je vybavena pro požární prevenci, BOZP a lze zde dělat i ostatní výše uvedená školení). V letních měsících lze po konci školení i volná diskuse ve velmi příjemném prostředí.

Jak často provádět školení BOZP?

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se provádí v několika podobách. Školí se zaměstnavatelé i zaměstnanci. První školení zaměstnanců se provádí při nástupu do zaměstnání. Další školení se provádí periodicky většinou jedenkrát za rok. U administrativních pracovníků pak jedenkrát za dva roky. Profesní školení BOZP se provádí podle stanovených lhůt, nebo co 36 měsíců.

Školení PO

Dodržovat požární ochranu je nutné nejen pro to, že to udává zákon. Jde zejména o bezpečnost a ochranu majetku a zdraví. Oheň je velmi špatný pán a dokáže zničit mnohé. Pokud však jsou zaměstnanci proškoleni a vědí, jak se chovat v případě požáru, jak chránit své zdraví a život a jak rychle opustit prostory, pak i v případě požáru nebývají následky až tak katastrofální. Požární ochrana však klade vysoké požadavky i na zaměstnance. A nejde jen o školení, ale zejména o dodržení všeho, co se na školení dozví. Jde o zákony a směrnice, které zajišťují pracoviště proti a při vzniku požáru a zároveň zajištují únikové cesty.

Podle čeho se školí PO?

Také školení požární ochrany se provádí podle zákona. V tomto případě jde o zákony Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, a Vyhlášku č.246/2001 Sb., o požární prevenci a výkonu státního požárního dozoru. I školení požární ochrany se specifikuje podle dané profese. Jiné je pro administrativu, jiné pro zdravotnictví, jiné pro technické obory. To je důvodem, že tato školení mohou vést pouze proškolení školitelé.

Jak se školí PO?

Školení požární ochrany je možné provádět přímo ve firmě, nebo pomocí e-learningových kurzů. Každá možnost má své výhody. V podstatě je to obdobné jako u školení BOZP. Oba druhy školení probírají jednotlivé zákony a vyhlášky a jsou zakončeny testem. Výhodou e-learningových kurzů je to, že je na probrání jednotlivých témat dostatek času a tak i závěrečný test je zpracován hned na poprvé a bez chyb.

Kdo a kdy provádí školení PO?

Vzhledem k rozsáhlosti školení požární ochrany se vyplatí oslovit agenturu, která školení zajistí. Samotné školení by mělo proběhnout vždy při nástupu do zaměstnání, pak opakovaně v pravidelných intervalech podle dané profese, při změně technologií, pracovního zařazení, a vždy, když se mění samotné pracoviště.

Proč se vyplatí oslovit firmu?

Většina agentur nabízející profesní školení BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci a PO – požární ochrany, nabízí také komplexní služby. Ty zajistí kromě školení zaměstnavatele a zaměstnanců i zpracování dokumentace, vybavení a zajištění pracovišť podle zákona a také nezbytné kontroly a revize. K nabízeným službám patří například i nácvik evakuace nebo zdravotního ošetření. Samozřejmostí bývá zastoupení firmy při kontrole státními institucemi a poradenství.

Požární ochrana - Praha

Firma ENERGOM Projekty, a.s. Vám nabízí v rámci těchto služeb, které aktivně i pasivně chrání Vaše životy, zdraví a majetek:

 • zpracování veškeré dokumentace (předkolaudační, kolaudační, pokolaudační dokumentace). Např. požárně bezpečnostní řešení staveb, dokumentace zdolávání požárů, požární plány atd.,
 • začlenění provozů dle požárního nebezpečí,
 • udržování dokumentace požární ochrany v aktuálním a provozuschopném stavu,
 • tvorba dokumentace požární ochrany, trauma plánů apod.,
 • periodické preventivní kontroly objektů,
 • nezávislé posudky,
 • poradenství a konzultace v požární ochraně,
 • školení požární ochrany všech druhů (standardní firemní školení, které spadá do základní agendy firmy až po nestandardní požadavky - možno vč. hasičské techniky a ukázky záchranných a vyprošťovacích prací),
 • školení preventistů požární ochrany a požárních hlídek,
 • školení pro děti (školy, školky, firemní akce) možno zabavit děti hrami s tématikou požární ochrany s následnými dárky a výhrami, vč. ukázek hasičské techniky,
 • ukázky hasičské techniky (pro děti i dospělé) vč. ukázek zásahů.

Kontroly a revize

 • kontroly, opravy a údržba hasicích přístrojů,
 • kontroly a opravy zařízení pro zásobování požární vodou (hydrantové systémy a suchovody),
 • kontroly požárních uzávěrů (požární dveře, požární ucpávky, manuální požární klapky).

Instalace

Instalujeme dle dané legislativy požární značky, únikové značky, hasící přístroje, hlásiče požáru.

Požární hlídky

Provádíme školení všech typů požárních hlídek. Sami jsme schopni zajistit početně potřebnou požární hlídku, tam kde je to dle legislativy potřeba. Tyto služby se nejvíce požadují:

 • kulturní akce (divadla, festivaly, kina, ohnivé předváděcí akce a jiné akce podobného charakteru),
 • všechny akce venkovního charakteru v případech sucha,
 • akce, kde to vyžaduje obecně závazná vyhláška,
 • hlídání EPS a hlídání objektů, kde je nutné EPS vypnout,
 • dozory při a po svařování,
 • dozory a asistence při natáčení filmů,
 • dozory při sportovních utkáních,
 • a další akce podobného charakteru.

Na těchto akcích jsme schopni Vám zařídit i komplexní služby v rámci bezpečnosti (požární dozor, zdravotnická služby, pořadatelská služby). Naše firma má k dispozici prostředky a techniku pro výkon výše uvedených akcí. Tyto akce zajišťují, výborně školení a požáry ošlehaní profesionálové (lidé, kteří provádí prevenci i represi požární ochrany). Tyto akce jsme schopni vykonávat v takovém oděvu, který přísluší rizikovosti a s etikou dané události. Tedy: plný zásahový oblek, klasické hasičské montérky, hasičská vycházková uniforma nebo jakýkoliv oděv dle volby pořadatele.

Kolik stojí dodavatelská firma?

Ceny dodavatelských firem se stanovují individuálně podle objednaných služeb. Velkou výhodou nyní je možnost individuálních školení, ať již bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo požární ochrany, pomocí e-learningových kurzů. Ceny se tak příjemně sníží. Bezkonkurenčně největší výhodou je ušetření času, který školení a další povinnosti kolem BOZP a PO nutně vyžadují.

Možná jsme něco omylem vynechali nebo to nevyznělo dobře z textu. Pokud jste nenašli Váš požadavek, pak neváhejte se informovat telefonicky a my Vám dáme okamžitou a zřetelnou odpověď.

Na naše služby máme samozřejmě pojištění odpovědnosti za škody námi způsobené.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11700 (cesky-magazin.cz#587)


Přidat komentář