Projekty rodinných domů a nebytových prostorů - Kroměříž

Stavba rodinného domu či nebytových prostor není činnost, kterou by bylo možné zvládnout snadno a rychle. Jednou z prvních věcí, jež je nutno zařídit před samotnou stavbou, je zpracování příslušné projektové dokumentace.

Stavba či rekonstrukce rodinného domu, nebytových prostor, bytového domu či jiných prostor není jednoduchá záležitost. Možná horší než samotná realizace stavby je nutnost zpracování projektové dokumentace, vyřizování nezbytných záležitostí na úřadech a následné čekání, zda vůbec bude stavba povolena. Tento proces často znechutí i ty nejotrlejší jedince, kteří pak vydání stavebního povolení považují za velkou výhru – jenže poté je teprve čeká stavba samotná.

Pokud si chcete ušetřit starosti se záležitostmi, které stavbě předcházejí, popřemýšlejte o využití služeb některých projekčních kanceláří. Ty jsou sice primárně zaměřeny na zpracování projektů staveb, avšak často je součástí jejich nabídky i jednání s příslušnými úřady a další služby. Takto si ušetříte spoustu starostí a budete mít ještě dostatek sil na koordinaci stavby samotné.

Typy projektové dokumentace

Projektová dokumentace musí být zhotovena pro různé pozemní stavby. Jedná se např. o dokumentaci pro územní řízení, což je řízení, ve kterém se rozhoduje o umisťování staveb. Dále o dokumentaci pro stavební povolení nebo pro ohlášení stavby. Stavební zákon přesně specifikuje, kdy je možné stavbu pouze ohlásit a kdy je nutné získat stavební povolení (záleží na velikosti zastavěné plochy a dalších specifických faktorech). Dalším typem dokumentace je i změna stavby před dokončením (změna vůči původní schválené dokumentaci či povolení). Jednotlivé dokumentace si více rozebereme v následujících odstavcích.

Postup projektování

Nyní si představíme konkrétní fáze zpracování** stavební dokumentace** a spolupráce mezi projektantem a investorem, tedy Vámi. Jedná se o devět fází:

 • předprojektová příprava
 • návrh stavby
 • dokumentace pro územní řízení
 • dokumentace pro stavební povolení
 • dokumentace pro provedení stavby
 • dokumentace pro zadávání stavby
 • spolupráce při hledání dodavatele/stavební firmy
 • autorský dozor při realizaci stavby
 • spolupráce při dokončování stavby a kolaudaci

Je zřejmé, že jednotlivé fáze na sebe sice navazují, ale nejsou vzájemně provázány a lze je zadávat jednotlivě různým projektantům (což se samozřejmě nevyplatí).

Předprojektová příprava

První fází je předprojektová příprava, která spočívá v osobním setkání investora s projektantem. Vzhledem k tomu, že se jedná opravdu o první konzultaci, je nutné, aby se projektant seznámil s Vaší představou, potřebami, způsobem života, ale samozřejmě i s různými omezeními, které představují finance, budoucí místo výstavby a další.

V této fázi již také začíná samostatná práce projektanta, který musí získat např. vyjádření správců inženýrských sítí a zpracovat různé posudky či průzkumy, aby mohl vytvořit další budoucí dokumentace. Tato práce končí zpracováním ceníku dalších fází a přípravou smlouvy o dílo.

Návrh stavby

Návrh stavby neboli architektonická studie je zpracován na základě informací zjištěných ve fázi předprojektové přípravy. Jedná se zejména o výkresy a související dokumentaci budoucí stavby, které jsou v dnešní době doplněné vizualizací v počítačových programech.

Dokumentace pro územní řízení

Územní řízení je jedním z prvotních důvodů návštěvy stavebního úřadu. Jedná se o řízení, které končí vydáním územního rozhodnutí. Toto rozhodnutí charakterizuje stavební zákon jako rozhodnutí o:

 • umístění stavby nebo zařízení
 • změně využití území,
 • změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území,
 • dělení nebo scelování pozemků,
 • ochranném pásmu.

Účastníky tohoto řízení jste Vy (žadatel) a obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn. K tomuto řízení je také nutno vypracovat** dokumentaci**, která je již o mnoho obsáhlejší než návrh stavby a jejímž cílem je prokázat proveditelnost stavby. Tato dokumentace obsahuje** projekty elektroinstalací, protipožárního zabezpečení, přípojek či měření a regulace**. Kromě toho zobrazuje podrobněji i detaily stavby samotné, tzn. hloubku, šířku, výšku a další důležité věci dle zákona.

Dokumentace pro stavební povolení

Dalším, ještě podrobnějším projektem, je dokumentace pro stavební povolení. Ta slouží k nejdůležitější věci vůbec, a to k získání stavebního povolení, které je uděleno v rámci tzv. stavebního řízení. To opět vede stavební úřad, jež stanovuje podmínky pro realizaci stavby, případně i její užívání. Dokumentace stavebního povolení je o mnoho detailnější než předchozí dvě dokumentace, avšak ne natolik detailní, aby podle ní bylo možné stavbu provést (to přísluší až dokumentaci pro provedení stavby). Také je bezpodmínečně nutné, aby všechny tyto dokumenty spolu korespondovaly a neodchylovaly se. Dokumentace pro stavební povolení obsahuje také projekty protipožárního zabezpečení, elektroinstalací, přípojek, měření, regulace a další, přičemž je nutné, aby vše bylo v souladu s platnou legislativou.

V případech menších staveb je možné sloučit stavební řízení s řízením územním, a tedy nechat vypracovat pouze jednu dokumentaci.

Dokumentace pro provedení stavby

Další důležitou dokumentací je prováděcí dokumentace (dokumentace pro provedení stavby), která se již nedělá z důvodu získání nějakého druhu povolení či rozhodnutí, ale z důvodu daleko prostšího, a to proto, aby se podle ní mohla stavba zrealizovat. Tato dokumentace je tedy velmi podrobná a na rozdíl od dokumentace pro stavební povolení obsahuje takové údaje, jako jsou informace o použitých postupech, materiálu, prvcích a o dalších detailech.

Dokumentace pro zadávání stavby

Firmy zabývající se projektováním staveb Vám mohou zpracovat i dokumentaci pro zadávání stavby, která obsahuje obdobné informace jako dokumentace pro provedení stavby, avšak navíc i strukturu rozpočtu, díky které je možné posuzovat cenové nabídky různých dodavatelů. Dodavatelé by však měli být vybíráni i podle jiných kritérií než jen dle ceny (např. termín dodání, záruka, kvalita, doba splatnosti faktur apod.), proto je často součástí této dokumentace i návrh smlouvy pro realizaci stavby, která tyto položky zohledňuje.

Spolupráce při hledání dodavatele/stavební firmy

Dále Vám může projekční kancelář pomoci i při hledání dodavatele dle Vašich požadavků. Často se může jednat o firmu, se kterou již dlouhodobě spolupracuje a má s ní dobré zkušenosti.

Autorský dozor při realizaci stavby

Kromě zpracovávání různých dokumentů může projektant přímo dohlížet na realizaci stavby. Tento dohled spočívá v tom, že kontroluje, zda je stavba realizována v souladu se zpracovanou dokumentací a nedochází k odchylkám.

Spolupráce při dokončování stavby a kolaudaci

Poslední fází je možnost spolupráce s projekční kanceláří při dokončování stavby, při jejím zkušebním provozu, dále předávání dokumentů a účast na kolaudačním řízení. Pokud jsou v této fázi zjištěny nějaké odchylky či nedodělávky, je samozřejmě nutné vše zaevidovat a dohodnout termín nápravy.

Využití služeb projekčních firem je při stavbě nové nemovitosti samozřejmostí, a to zejména ve fázi vypracování nezbytně nutných dokumentací. Co se týče dalších fází, záleží na Vás, jak se rozhodnete, avšak služby těchto firem Vám mohou značně ušetřit starosti a dost možná i následné finanční výdaje.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11597 (cesky-magazin.cz#358)


Přidat komentář