Oprava, kontroly a revize komínů - Kominictví Trutnov

Ať už topíte pevným, kapalným palivem nebo plynem, nezapomeňte, že doba, kdy končí topná sezóna, je vhodná pro odborné vyčištění komínu. S lednem 2011 vstoupila v platnost povinnost každoroční revize komínů.

Průzkum v oblasti používání komínových systémů odhalil, že téměř většina zákazníků užívá nevyhovující komínový systém. Velmi často zákazníci nevědí, jaké komínové systémy se na trhu nabízejí a jak o komín správně pečovat. Pokud jste vlastníkem domu, bytu, chalupy nebo jen chaty, máte povinnost nechat si provést každoroční kontrolu komínu. Je jedno, jakým typem paliva topíte, rozdíl je pouze v četnosti čištění a prohlídek komína.

Jak často je třeba nechat komín čistit?

Současná platná vyhláška hovoří o čištění a kontroly komínů dvakrát až šestkrát ročně. Četnost vyčištění komínu závisí na příkonu spotřebiče a druhu používaného paliva, přičemž správný interval čištění a kontroly komínu vám sdělí pracovník vaší kominické služby. Pokud topíte například nedostatečně vyschlým dřevem, kdy hrozí nebezpečí zvýšeného dehtování, může vám kominík doporučit častější vyčištění vašeho komína, než je běžný termín.

Zákonná povinnost čištění a revizí komínů

Podle současně platné legislativy si kominické služby tedy čištění komínů a revize komínů zajišťuje každý majitel objektu sám. Majitel také zodpovídá za stav komínu a zároveň nese odpovědnost za případně vzniklé škody při zanedbání této povinnosti. Dle vyhlášky NV 91/2010 Sb. je vhodné aby, vlastník, správce a uživatel budov zajistit čištění a kontrolu komínů prostřednictvím odborné firmy ve stanovených lhůtách. Nejvhodnější doba k vyčištění a ke kontrole komína je na konci nebo na začátku topné sezony.


Moderní komínové systémy

Do komínových systémů zahrnujeme veškeré stavby a části, které souvisí z odvodem spalin. Profesionální kominictví má se sestavováním dílů komínových systémů bohaté zkušenosti a ví, jaký komínový systém je pro vaše potřeby nejvhodnější. Proto se při potřebě výstavby komínu nebo výměny některé jeho části obracejte na zkušenou kominickou firmu. V podstatě existují dva typy moderních systémů a to keramické komíny nebo kovové komíny. Kominická firma používá při jejich výstavbě osvědčené komínové systémy a samozřejmostí jsou ke všem systémům certifikáty. Součástí výstavby komínu je stavba nadstřešních částí, opravy střešní krytiny a oplechování. Pro kovové komínové nástavce vám firma dodá také nerezové oplechování. Jako komínový plášť může být použit nerez nebo hliník a to v různém provedení, buďto přírodní nebo barevný elox či rastr cihlového zdiva. Ke komínovému ústí musí být zajištěn bezpečný přístup a proto vám kominická firma dodá a namontuje například kovové komínové lávky z pozinkovaných roštů.

Při opravách komínů se používají komínové vložky, kdy se při rekonstrukci komínů jedná o tzv. vložkování starých komínů. Používají se také třísložkové komínové systémy a to v případě, kdy je potřeba postavit nový komín - nejčastěji v novostavbách nebo tehdy, kdy starý komín nemá dostatečný průměr, aby jej bylo možné vyvložkovat. Poslední částí jsou kouřovody, které mohou být nerezové nebo ocelové a které se používají pro připojení spotřebiče do komínu.

Čištění a vymetání komínů

Odborné vyčištění komínu přenechte kominické firmě, která během jeho vyčištění provede současně kontrolu stavu komínu. Jednak vám to nařizuje nové nařízení vlády a jednak plynové průchody si musíte nechat vyčistit způsobilou osobou. Co se týče výmet komínu na tuhé paliva, si může obyvatel provádět sám, ale jedenkrát ročně si pozvěte odborného pracovníka kominické firmy s příslušným osvědčením, který Vám provede pravidelnou revizi komínu, o jejímž výsledku vás bude informovat a vystaví vám potvrzení o kontrole komínu tzv.** zpráva o provedení kontroly spalinové cesty**. Doklad o provedené revizi komínu si uschovejte, například kvůli pojišťovně.

Kominik

Proč komín nechat pravidelně čistit?

Čistě prakticky, tedy bez ohledu na to, že nám nařízení vlády stejně nařizuje je nutné říci, že jde v první řadě o naši vlastní bezpečnost. V opačném případě hrozí nejen nebezpečí vzniku požáru, ale také otrava oxidem uhelnatým v případě plynových průduchů. Druhým důvodem pro pravidelné čištění komína jsou současné moderní tepelné spotřebiče a topidla. Ty pracují velmi efektivně, ale jejich odváděné spaliny jsou poměrně studené. Dochází ke zchlazení spalin pod jejich rosný bod a jejich kondenzaci ještě v komínu. Pro neudržovaný klasický zděný komín to mívá až katastrofální důsledky. Proto je nutné, paradoxně s použitím moderních topidel, komín pravidelně čistit a odborně kontrolovat. Pravidelná kontrola a čištění se týká také komínových vložek.

Jak poznáme zanedbaný komín?

Pokud komín není pravidelně kontrolován a čištěn, postupem času dochází k zanesení komína. Velmi zadehtovaný komín poznáme tak, že se na jeho vnějším plášti objeví prosakující dehtové mapy. Pokud je komín zanesen sazemi, pravděpodobně dojde k zahoření usazených sazí v komínu. U starých komínů, které nebyly udržovány, často dochází k erozi a pak přijde nevyhnutelný rozpad komínového zdiva. Odborné čištění komínů a prohlídky proto neberte na lehkou váhu a komín nebo komínovou vložku nechte pravidelně odborně kontrolovat ve vlastním zájmu.

Rekonstrukce a frézování komínů

Frézování předchází důkladná prohlídka těla komínu, kterou provádí zkušený pracovník kominictví. Prohlídka stavu komína je důležitá zvláště v prostoru půdy a také nad střechou. Frézování komínů je mnohem rychlejší a levnější než zbourání starého komínu a postavení nového. Po následném vyvložkování komínu získáte stejnou záruku jako u komínu nového. Frézování komínů se provádí před vyvložkováním komínu a tímto způsobem se komínový průduch pro vložku komína připraví. Možných důvodů pro frézování komínu je např. netěsnost komínu, kdy potřeba komín vyvložkovat vložkou o původním průměru nebo když je nově připojovaný spotřebič, například krb, kotel na dřevoplyn či plynový kotel o vyšším výkonu.

Revize komínů

Revize komínů provádí kominictví například pro potřeby kolaudačního řízení, po rekonstrukcích, po požárech a v případě vzniku trhlin na komínovém tělese. Kominík v takovém případě spalinovou cestu a komínové těleso důkladně prohlédne a vystaví revizní zprávu spalinových cest, komínových průduchů a komínových těles. Profesionální kominictví tyto práce provádí pomocí kamerového systému, z čehož lze pořizovat i záznam na CD.

Měření účinnosti spalování

Profesionální kominictví provádí na základě požadavků platných zákonů o ochraně ovzduší autorizované měření účinnosti spalování malých zdrojů. Měřením účinnosti spalování se zjišťují emise znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin, pro něž má daný zdroj stanoveny emisní limity a dále v případech stanovených v § 12 pro jmenovitě určené zdroje.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11569 (cesky-magazin.cz#289)


Přidat komentář