Oceňování nemovitostí - Praha 1

Ceny nemovitostí rostou a klesají, a to nejen v závislosti na momentálním vývoji ekonomiky. V potaz se berou i takové faktory, jako je konkrétní lokalita, stáří a stav nemovitosti, vybavenost, dopravní dostupnost aj.

Potřebovali byste zjistit cenu určité nemovitosti, fundovaně si ji nechat ocenit či stanovit odhad ceny? Můžete se začít kupříkladu hlouběji zajímat o vývoj ceny nemovitostí, pročítat studie a informace realitních makléřů. Těmito kroky, pro laika poněkud zdlouhavými, však stále ještě nebudete mít zaručené, že dojdete ke správnému odhadu, či zjištění cen. Mnohem rychlejší a efektivnější je obrátit se na některého ze specialistů, kteří se oceňováním nemovitostí, zabývají.

Pojďme se nyní blíže podívat na problematiku oceňování nemovitostí, včetně odhadů cen nemovitostí.

Odhady cen nemovitostí

Odhad, slovo, které v nás evokuje přirovnání k „hádání“. V prvé řadě je třeba říci, že odhad ceny nemovitostí, který si necháme od odborníka provést, není pro potenciálního kupujícího nijak závazná. Může totiž vzniknout nemalý rozdíl mezi tržní cenou, tj. výší, kterou jsou kupující ochotni za nemovitost dát a stanoveným odborným odhadem.

Důležitost stanovení odhadu ceny nemovitosti

Tím se ovšem tak trochu nabízí otázka, zda je tedy vůbec nutné a nezbytné si nechat provést odhad cen nemovitosti. Rozhodně se nejedná o vyhozené peníze. Díky stanovenému odhadu totiž zjistíte cenu nemovitosti a nepůjdete „s finální dohodou o výši ceny za prodej“, nebudete-li tedy chtít, příliš nízko, nebo naopak tzv. nepřestřelíte.

Odhad ceny nemovitosti při žádosti o úvěr

Mít „v ruce“ odhad ceny nemovitosti, je přímo nezbytný, bude-li si potenciální kupující brát na nemovitost úvěr. V tomto případě po něm bude příslušný úvěrový institut, banka, vyžadovat odhad ceny nemovitostí.

Doba vhodná pro zpracování odhadu

Nabízí se také otázka, kdy si nechat provést odhad ceny nemovitosti. Budete-li s odhadem příliš spěchat, tj. necháte si ho vypracovat zbytečně brzy, třeba tzv. pro strýčka příhodu, pak by se také mohlo stát, že takový odhad již nebude vypovídající. Je totiž mít na paměti, že legislativa se často mění, oblast trhu s nemovitostmi, nevyjímaje. A vezmeme-li v potaz, že za odhad dáte například 2000 až 3000 Kč, pak by se v konečném důsledku nejednalo o zanedbatelnou položku, pokud byste museli zmíněnou částku, investovat opakovaně.

Dopředu se však můžete domluvit s Vámi vybraným odhadcem, jak dlouhou dobu bude přibližně potřebovat pro stanovení odhadu. A v závislosti na dané skutečnosti, pak můžete přizpůsobit sled událostí, tj. uzavření kupní smlouvy, uzavření smlouvy budoucí aj.

Další využití odhadu cen nemovitostí

Odhad ceny nemovitosti je však využitelný nejen v případě zájmu o koupi nemovitosti, tedy žádosti o poskytnutí úvěru u banky. Služba v podobě odhadu cen nemovitosti je poptávaná v souvislosti s vypořádáním dědických práv aj. Vedle dědického řízení, je třeba odhadů také při ocenění věcných břemen, vypořádání podílového spoluvlastnictví, vypořádání společného jmění manželů, při darování nemovitosti, bohužel i pro exekuční výkon. Ve všech zmiňovaných případech po Vás bude příslušný úřad vyžadovat soudní znalecký odhad.

Osoba, která může stanovit odhad ceny nemovitosti

Aby však měl odhad „váhu“, opodstatnění, je třeba se obrátit jen na fundovanou osobou. Odhadní cenu nemovitostí mohou stanovovat soudní znalci, a to na základě přesně určených kritérií. Budete-li chtít vědět jen přibližnou cenu nemovitosti, pak si můžete pomoci sami, jak jsme již v úvodu předestřeli. S přibližným odhadem byste však neuspěli, a to kromě již výše uvedeného, také u placení daní z převodu nemovitosti.

Odhady nemovitého majetku – možnosti

Který nemovitý majetek si můžete nechat od soudního znalce odhadnout? Nejedná se výlučně jen o rodinný dům, či byt, bytovou jednotku, ale také o činžovní dům, chatu venkovské sídlo, rezidenci, novostavbu, vilu, garáž, dílnu, pozemek, les, zahradu, rybník, pole, louku aj.

Ocenění nemovitostí versus odhad ceny nemovitostí

Vedle odhadu ceny nemovitostí, je zde také „pojem“ ocenění nemovitostí. Nejedná se o stejnou službu. Pro obě dvě používá znalec rozličné metody. Navíc při odhadu není soudní znalec nijak vázaný cenovým předpisem, na rozdíl při ocenění nemovitostí.

Při samotném oceňování nemovitostí zvolí soudní znalec konkrétní metodu v závislosti, pro jaký účel bude daná cena sloužit. Kupříkladu pro daňové účely, by nemělo být použito odhadu, ale ocenění, a to dle cenových předpisů. Z toho důvodu je zřejmé, že metody určené pro odhad, nejsou správně využitelné pro oceňování.

Potřebné podklady pro vyhotovení posudku

Soudní znalce Vám může provést odhad, ocenění nemovitosti. Bude od Vás však vyžadovat patřičné podklady, dokumenty. Jen na základě nich, ale také svých vědomostí, zkušeností, si můžete být jisti správnosti vyhotovení odhadu, či ocenění.

Potřebné podklady pro posudek o ceně nemovitosti

Budete potřebovat vypracovat znalecký posudek o ceně nemovitosti? Pak si pro soudního znalce připravte především tyto podklady: projektovou dokumentaci stavby – výpis z katastru nemovitostí – snímek z pozemkové mapy – smlouvu o nabytí vlastnictví – kolaudační rozhodnutí, či stavební povolení – dřívější znalecké posudky, jsou-li – nájemní smlouvy, jsou-li. Další potřebné podklady Vám soudní znalce může sdělit osobně na konzultační schůzce, telefonicky aj.

Vyřešení chybějících podkladů

Ne každý je tzv. papírový typ, a tak má veškeré nezbytné dokumenty pečlivě uložené. Není výjimkou, že některý z podkladů pro stanovení znaleckého posudku, chybí. Bude-li tomu tak i ve Vašem případě, zkuste se zeptat Vámi vybraného soudního znalce, zda v rámci svých služeb nenabízí zajištění chybějících dokumentů. Někteří soudní znalci tak činí. Tato „nadstandardní“ služba Vám může značně ulehčit život. Ušetříte si čas i nervy.

Forma spolupráce se soudním znalcem

Je celkem zřejmé, že Vás může také zajímat, jak bude probíhat taková spolupráce mezi Vámi a vybraným soudním znalcem. Svým způsobem záleží na vzájemné domluvě a přístupu, na čem se dohodnete. V prvé řadě Vás však bude čekat konzultační schůzka, na které si sdělíte vše potřebné. Dohodnete-li se na spolupráci, pak bude následovat předání podkladů. V dohodnutý termín, který si, kromě jiného, stanovíte v dohodě, či smlouvě, Vám soudní znalec předá vyhotovený znalecký posudek. Můžete se domluvit na osobním předání. Je však možné také využít klasické, či elektronické pošty.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11634 (cesky-magazin.cz#425)


Přidat komentář