Oceňování nemovitostí - Plzeň a okolí

Oceňování nemovitostí se nejčastěji provádí ve spojení s žádostí o hypoteční úvěr. Toto oceňování smí provádět pouze certifikovaní odhadci. Jak oceňování nemovitosti probíhá a jaké dokumenty budete potřebovat?

Co je oceňování nemovitostí

Jde o odbornou činnost, kterou zajišťují znalci a jejímž účelem je odhad dané nemovitosti pro různé účely, ať již se jedná o prodej nebo převod majetku. Oceňování pro hypoteční úvěry smí provádět pouze certifikovaní odhadci. Oceňování nemovitostí musí probíhat podle skutečných užitných, technických a právních vlastností nemovitosti a za pomoci platných oceňovacích metod a pravidel. Ty se řídí právním předpisem, kterým je Zákon o oceňování majetku č. 151/1997 sb. A současnou platnou vyhláškou. K oceňování je nutná spolupráce s katastrálním úřadem a pak je nutné dodat znalci požadované doklady. Na základě zjištěných skutečností, pak znalec vystaví posudek.

Oceňování nemovitostí - Plzeň a okolí

Potřebujete-li využít znalostí odborníka, pak vybírejte takového, který má na svou práci velmi kvalitní reference a doporučení. Nezapomeňte, že je důležité správné ocenění nemovitosti. Právě na základě tohoto ocenění budete pokračovat ve vašich záměrech. Doporučit vám můžeme znalce, pana Stanislava Fořta. V jeho případě si můžete být jisti nejen kvalitním oceňováním nemovitostí, ale i příjemným vystupováním a vstřícným jednáním.

  • Jeho kancelář najdete na adrese Plzeň 1, Bolevec, Kotíkovská 1806/52.
  • Schůzku si můžete sjednat buď pomocí e-mailové adresy fort-stanislav@volny.cz
  • nebo telefonního čísla** +420 603 313 729**.

Co obsahuje oceňování nemovitostí?

Především jde o vyhotovení znaleckých posudků pro banky, soudy, úřední instituce, organizace, podnikatele a občany.** Předmětem** oceňování jsou všechny nemovitosti. Mohou to být rodinné domy, byty, garáže, nebytové prostory, rekreační chaty a chalupy, zahrádkářské kolonie, výrobní haly a budovy, ale i pozemky. Účelem zhotovení** ocenění nemovitosti** může být převod nemovitostí, to znamená koupě, prodej nebo darování, dědictví, vypořádání se podílového vlastnictví nebo společného jmění manželů, například při rozvodu nebo určení ceny nemovitosti při zahrnutí do jmění firmy. Samostatnou kapitolou je pak zjištění tržní ceny nemovitosti pro úvěrové řízení hypotečních bank, konkurzních řízení a dražeb.

Jaké podklady pro oceňování nemovitostí potřebujete?

Nejprve je nutné zajistit si** podklady** na** katastrálním úřadu**. Jde o list vlastnický a výpis z katastru nemovitostí. Pokud se jedná o pozemek nebo spoluvlastnický podíl pozemku, je někdy nutný i snímek z pozemkové mapy nebo geometrický plán. Doma pak musíte najít nabývací titul k oceňované nemovitosti. To znamená, kdy a jak jste se stali vlastníky nemovitosti. Může to být kupní nebo darovací smlouva, zápis o dědictví, smlouva o převodu bytu člena družstva do osobního vlastnictví, nebo jiný doklad, který svědčí o tom, že právě vy jste majiteli nemovitosti. Máte-li doma starší znalecký posudek, pak i ten je dobré doložit. Starší znalecký posudek budete mít určitě pokud jste nemovitost koupili. Jako další doklady mohou být požadovány například** stavební plány, kolaudační plány**, plány, podle kterých jste nemovitost upravovali.Oceňování nemovitostí

Kdy budete ocenění nemovitosti potřebovat?

Ocenění nemovitosti je vyžadováno při koupi, převodu darováním, dědictví, pokud je nemovitost vložena do podnikání, pokud na nemovitost uplatňujete daňové odpisy, při soudních sporech, ať již dědických, rozvodových nebo při jiném dělení majetku. Ocenění nemovitosti po vás bude požadováno i při sjednávání hypotečních úvěrů, také může být požadováno při překlenovacím stavebním úvěru, a pokud nebudete řádně splácet i při dražbě nemovitosti. V těchto případech se provádí ocenění nemovitosti takzvaným tržním odhadem, který odpovídá metodikám jednotlivých bank.

Ocenění nemovitostí a daně

Pro většinu převodů nemovitostí platí povinnost zaplatit státu daň. Daň z převodu vám bude vyměřena z ceny nemovitosti podle znaleckého posudku nebo je možné, že i z ceny prodejní. Jde o to, že daň se platí vždy z vyšší částky. Tedy je-li vyšší odhadní cena, pak zaplatíte daň z ní. Prodáte-li za vyšší cenu, než je cena odhadní, pak platíte daň z ceny prodejní. Jinak je tomu u daně dědické a darovací, kde vše probíhá podle aktuálně platných sazeb.

Jak probíhá oceňování nemovitosti?

Existují dva základní způsoby oceňování nemovitostí. Oba se vzájemně liší nejen způsoby, ale i pravidly a tím, pro co jsou pořizovány. Jedná se o administrativní oceňování a tržní oceňování nemovitostí.

Administrativní oceňování nemovitostíPeníze

Toto oceňování zjišťuje takzvanou administrativní cenu, a uskutečňuje se podle platného cenového předpisu. Administrativní cena se zjišťuje jen v případech, kdy její stanovení výslovně nařizují právní předpisy. Oceňování administrativní cenou se používá zejména pro účely a potřeby státní správy, pro daňové účely, oceňování majetku v investičních a penzijních fondech, pro vyvlastňování, a také pro případy, kdy tak rozhodne oprávněný orgán, kterým může být například soud. Ocenění administrativní cenou může být užito i v případech, kdy se na tomto způsobu ocenění dohodnou strany, o jejichž majetek jde.

Tržní oceňování nemovitostí

Zde jde o zjištění tržní hodnoty, jinak ceny obvyklé. Tržní cena představuje cenu, za kterou je možné věc v daném místě a čase prodat nebo koupit. Přesně je definována v zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Ten říká, že cena obvyklá je cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě podobného majetku nebo při poskytování stejné nebo podobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se vždy zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv. Do těchto okolností se** nikdy žádným způsobem nepromítají vlivy prodejců ani kupujících**. A to ani v případě, že mají k oceňované nemovitosti jakýkoli vztah, prodávají ji pod tlakem exekuce nebo jde o prodej v důsledku osobních rozporů.

Jaké jsou okolnosti ovlivňující ocenění nemovitosti?Důchodci

Tržní hodnotu může ovlivnit nabídka a poptávka současného trhu, pak druh a stav nemovitosti, poloha nemovitosti, územně plánovací dokumentace a nakonec další vlivy jako jsou vlastnosti a zatížení nemovitosti. Přičemž ze jmenovaných patří k nejdůležitějším faktorům, které ovlivňují ocenění nemovitosti poloha, kde se nemovitost nachází. Ta ovlivňuje nejen cenu nemovitosti, ale i její prodejnost. Jde nejen o prostředí, ale i o infrastrukturu, dosažitelnost hromadné dopravy, lékařské péče, škol, nákupních možností. K dalším důležitým faktorům patří i** vlastnosti** nemovitostí. Zde jde zejména o negativní vlivy, jako je zatížení nemovitosti ekologickými faktory, kvalitou pozemku, nevhodným řešením stavby či samotnou kvalitou stavby.

Jakým způsobem se oceňuje nemovitost?

Zákon udává jak nemovitost ocenit. Tak může vzniknout hodnota oceněné nemovitosti podstatně vyšší, než si ji cení majitel nebo také nižší. Jde o to, že je nutné** zohlednit veškeré aspekty a zároveň i dodržet metodiku zákona.**

Jak dlouho ocenění nemovitosti trvá?

Většinou pokud dodáte veškeré potřebné doklady a také umožníte v co nejbližším termínu prohlídku nemovitosti, pak vyhotovení netrvá déle než jeden týden. V problémových sporech však může celé oceňování trvat i déle. Zejména, pokud si ho vyžádá soud.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11563 (cesky-magazin.cz#266)


Přidat komentář