Oceňování nemovitostí - Jevany, Praha-východ

Potřebujete-li odhad ceny nemovitosti nebo vypracování znaleckého posudku, musíte oslovit kvalifikovaného znalce. Co všechno má vliv na tržní hodnotu vaší nemovitosti, kdo vám odhad provede a které dokumenty si připravit?

Oceňování nemovitostí - Jevany, Praha-východ

Oceňování nemovitostí - Jevany, Praha-východ

Potřebujete-li vypracovat znalecký posudek či ocenit nemovitost, obraťte se na kvalifikovaného soudního znalce a odborníka na danou problematiku. V Jevanech a také v Praze-východ v tomto oboru působí soudní znalec, pan Ing. Libor Zima. Pana Ing. Libora Zimu vám můžeme doporučit, protože má v oboru oceňování podniků a nemovitostí bohatou profesionální praxi. Pan** Zima**, jakožto člen České komory odhadců majetku a certifikovaných odhadců majetku pro oceňování podniků, během své praxe vyhotovil desítky znaleckých posudků a odhadů v oboru oceňování nemovitostí a podniků.

Potřebujete-li ocenit vaši nemovitost nebo podnik, věcné břemeno, stanovit obvyklé nájemné aj., neváhejte se obrátit na zkušeného odborníka, soudního znalce, pana Ing. Libora Zimu. Garantuje použití současných metod a aktuálních informací z trhu nemovitostí a podniků a dodání znaleckého posudku do pěti dnů nebo dle dohody. Podrobné informace o veškerých službách a reference najdete na internetové adrese: http://www.znalec-zima.cz. Kancelář pana** Zimy** se nachází na adrese Jana Špáty 329, 281 66 Jevany, tel. č.: +420 602 205 626, e-mail: liborzima@seznam.cz.

K čemu slouží znalecký posudek

Znalecký posudek - Praha-východZnalecký posudek slouží jako důkaz v soudním nebo správním řízení a obsahuje informace, které jsou podstatné pro dané řízení a které závisí na odborných znalostech. Proto jej vypracovává soudní znalec. Hodnotí je ale potom soudce nebo jiná osoba, která vede řízení. Znalecký posudek je odborné dílo a musí splňovat náležitosti posudku a stanovení hodnoty oceňovaného majetku dle zákona o oceňování majetku nebo dle požadavků soudu. Zpracovatel musí mít příslušné znalecké oprávnění. Posudek musí být očíslován, musí mít znaleckou doložku, ve které se dokládá rozsah oprávnění znalce a identifikace jeho jmenování znalcem. Vyhotovuje se v ceně administrativní a v ceně obvyklé. Potřebujete-li zkušeného a spolehlivého** soudního znalce**, dejte na doporučení a kladné zkušenosti jeho předchozích klientů. Mezi vyhledávané soudní znalce patří i mimo jiné také Ing. Libor Zima, který působí zejména v Jevanech a na Praze-východ.

Jaké nemovitosti lze nechat ocenit?

Dostali jste se do situace, kdy potřebujete nechat provést odhad ceny nemovitosti? Řešením je objednat si odhad u kvalifikovaného znalce, který se zabývá odhady všech druhů nemovitostí. Odhad nemovitosti běžně požadují jak fyzické osoby, tak i právnické. Obvyklým případem je prodej nemovitosti – bytu či nebytových prostor, pozemků stavebních, zemědělských nebo jiných, rodinného domu, rekreačního domu, chalupy či chaty, garáže, studny anebo zkrátka jiného nemovitého majetku. Podstatně složitější záležitostí je potom odhad ceny administrativní budovy, výrobních budov a hal, či celých průmyslových areálů.

Dalšími druhy** odhadu nemovitostí** mohou být oceňování rozestavěných staveb, či staveb, které jsou určeny k odstranění, dále cena trvalých porostů, běžné je oceňování věcných břemen, nebo určení ceny obvyklého nájemného.

K čemu slouží odhad nemovitosti?

Soudní znalec

Častým případem je ocenění pro daň z převodu nemovitosti, kdy jedna strana nemovitost prodává, druhá kupuje. Nemovitosti se běžně oceňují pro účely daně darovací a dědické, pro potřeby restitucí, za účelem vkladu nemovitostí do aktiv společnosti. Oceňují se i věcná břemena, majetek při dělení společného jmění manželů nebo dělení podílového spoluvlastnictví.

Jakým způsobem se provádí ocenění nemovitosti?

Způsobů oceňování je řada a jedná se o různě složité ekonomické modely, které vycházejí z účetních i tržních dat. Podstatné však je, že znalecký posudek a ocenění nemovitosti se zpracovává dle příslušného zákona, prováděcí vyhlášky a dále na základě metodiky České komory odhadců majetku a jiných.

Administrativní ocenění

Administrativní ceně se může říkat také zjištěná, nebo také úřední. Tuto cenu využijete například pro daňové účely.

Tržní ocenění

Tržní oceněníTržní hodnotou se rozumí cena obvyklá (obecná), za kterou by mohla být předmětná nemovitost prodaná na trhu v době jejího oceňování při soukromém smluvním aktu prodávajícího a kupujícího. Aby byla tržní cena co nejvíce aktuální, zjišťuje se až při konkrétní transakci – koupi či prodeje nemovitosti. Tržní ocenění nemá náležitosti znaleckého posudku a využívá se pro účely dvou nezávislých soukromých subjektů, které jednají o ceně.

Co má vliv na tržní hodnotu nemovitosti

Tržní hodnotu nemovitosti ovlivňují vlivy fyzikální, ekonomické, politicko-správní a sociálně-demografické. Fyzikální vlivy informují o stáří, velikosti, poloze a rozsahu nemovitosti, o životním prostředí, v jakém se nemovitost nachází, zjišťují se také údaje o dopravních možnostech, o přístupu k nemovitosti, parkování, vliv na cenu nemovitosti mají i sousední budovy, pozemky. Posuzuje se i to, zda se nemovitost nachází v záplavové oblasti, jestli je lokalita domu atraktivní, nebo naopak na trhu méně žádaná.

Ekonomické vlivy se projevují v ukazatelích zaměstnanosti v dané lokalitě, životní úrovně místních obyvatel, hospodářského rozvoje a inflace. Politicko-správní vlivy jsou tvořeny daňovou politikou, územním plánováním a veřejnými zájmy města. Sociálně demografické vlivy jsou vyjádřeny sociální politikou na daném území, vzděláním obyvatelstva, vývojem populace a velikostí rodin, životním standardem, úrovní bydlení. Tržní hodnota nemovitosti je též každým dnem ovlivňována aktuální situací na trhu nabídky a poptávky po nemovitostech, konkurencí, novými trendy.

Vlivů, které je třeba posoudit a zhodnotit je velmi mnoho. Pouze kvalifikovaný a zkušený odhadce je schopen vyčíslit co nejvěrnější cenu, přičemž zváží veškeré okolnosti, které mají na cenu dané nemovitosti vliv.

Kdy se oceňuje podnik?

Důvodem pro ocenění podniku bývají změny vlastnictví, tzn. koupě a prodej podniku, fúze, rozdělení společnosti, odkup účastnických cenných papírů, nabídka na převzetí podniku a jiné právní důvody, které upravuje obchodní zákoník. Podnik se oceňuje i při změně právní formy podnikání, z úvěrových důvodů, nebo při rozhodování mezi sanací a likvidací firmy. Znalec používá složité metody ocenění, mezi které patří výnosová, majetková a porovnávací cena.

Jak dlouho trvá vypracování znaleckého posudku?

Odhadce

Např. pan Ing. Libor Zima dokládá znalecký posudek ve lhůtě do pěti pracovních dnů. Jedná-li se však o složitější zakázku, termín pro odevzdání si dohodne s jeho objednatelem individuálně. Taktéž je možné dohodnout zkrácenou lhůtu.

Jaké podklady si předem připravit pro odhadce nemovitosti?

Je rozdíl v tom, zda je nemovitost pronajímána či nikoli. Pokud není, je třeba doložit výpis z katastru nemovitosti ne starší, než 3 měsíce – budete jej možná znát pod názvem list vlastnictví. Kopii katastrální mapy ne starší jednoho roku, geometrický plán pro zaměření pozemků, pokud je k dispozici, stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci nebo jiný doklad prokazující stáří nemovitosti. Dále odhadce využije projektovou dokumentaci stavby, kupní smlouvy k nemovitosti s vyznačením vkladu do katastru nemovitostí, smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavní smlouvy aj. Taktéž můžete přichystat předchozí znalecké posudky, pokud existují, dokumenty k inženýrským sítím na pozemku a v okolí. Zkrátka vše, co nějakým způsobem souvisí s danou nemovitostí a co máte k dispozici. Nemějte obavy, že byste na něco zapomněli, odhadce si řekne o veškeré podklady, které bude ke své práci potřebovat.

Jestliže chcete odhadnout cenu pronajímané nemovitosti, bude potřeba předložit nájemní smlouvu, pojistnou smlouvu na nemovitost, doložit provozní náklady a náklady za běžnou údržbu nemovitosti, doklady o zaplacení daně z nemovitosti a také přehled stavebních úprav či modernizací, které na nemovitosti proběhly.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11626 (cesky-magazin.cz#414)


Přidat komentář