Elektroinstalace - Frýdek - Místek a okolí

Provádění elektroinstalačních a elektromontážních prací náleží jen profesionálům. Do repertoáru domácího kutilství tak rozhodně nepatří. I taková práce, jako je výměna jističů, zásuvek, vypínačů by se lecjakému laikovi nemusela vyplatit.

Uvedené sice spadá do drobných elektroinstalačních prací, ale to ještě neznamená, že se do nich můžeme sami pustit, pokud tedy záměrně nechceme rozšířit statistiku domácích úrazů způsobených elektrickým proudem. A tak vše, co se týká elektriky, raději přenechejme zkušené firmě.

Elektroinstalace Přerov

 

Elektroinstalace Frýdek - Místek a okolí

Elektroinstalace se řeší při výstavbě novostaveb, ale také při rekonstrukčních prací, či při zjištění, že stávající elektroinstalace vykazuje chyby aj. V posledním jmenovaném případě však půjde o rekonstrukci elektroinstalace.

Elektroinstalaci, jako takovou, je pak možné členit na silnoproudé rozvody a** slaboproudé rozvody**. Chcete-li bydlet komfortně, pak budete potřebovat oba dva typy rozvodů. Slaboproudé rozvody se například týkají počítačových rozvodů, elektronických zabezpečovacích systémů, elektronických protipožárních systémů, domovních telefonů aj. Silnoproudé rozvody se zase týkají samotných rozvodů elektrické energie aj.

Elektroinstalace v každém objektu

Je** elektroinstalace** vhodná a možná pro každý stavební objekt? De facto, ano. Elektroinstalaci můžete poptávat pro byt, bytový dům, garáž, firemní objekt (výrobní, průmyslový aj.), historický objekt, církevní prostory aj.

Projekty elektroinstalace

Než vůbec může firma přistoupit k samotné** montáži elektroinstalace**, je zapotřebí mít vyhotovenou projektovou dokumentace elektroinstalací. Ostatně, bez projektové dokumentace byste ani neuspěli u kolaudačního řízení. A bez projektové dokumentace byste také měli značné potíže s případnou pozdější opravou, či rekonstrukcí elektroinstalace.Projekce elektroinstalací

Projekty elektroinstalace – aktivní spolupráce s firmou

Pokud nejdete „do hotového“, i když nově postaveného, ale naopak stojíte u zrodu Vašeho nového domova, rekreačního objektu, či firmy, pak máte jedinečnou možnost si přesně nadefinovat Vaše požadavky a přání. A to například stran umístění zásuvek, vypínačů. Promyšlení těchto „detailů“ je poměrně důležité. Zbytečně pak totiž nebudete muset řešit, že některý spotřebič, či technika nedosáhne svým kabelem k zásuvce a vy budete mít po době samé prodlužovací kabely, či budete muset následně uložit kabely do lišt, abyste o ně nezakopávali. Samozřejmě, i když bude Vámi vybraná firma Vaše požadavky a přání akceptovat, musí být daný projekt vyhotovený vždy v souladu s platnými normami. Přesto se Vám bude snažit firma vyjít maximálně vstříc.

Hromosvody

Možná jste se setkali s termínem bleskosvod, místo hromosvod. Koneckonců bleskosvod je přesnější název. Jde však spíše o zvyk v názvech terminologie. A tak, ať už se řekne hromosvod, nebo bleskosvod, jedná se o jedno a to samé. Hromosvod není jen takovou zažitou „okrasou“, která se montuje ke stavebním objektům. Hromosvod má naopak významnou úlohu stran našeho bezpečí, ale i stran ochrany majetku. Úloha hromosvodu spočívá v zachycení co největší části bleskového proudu a následně jeho svedení mimo stavební objekt, a to do země. I když se jedná o „základní ochranu“, doposud nebylo nic lepšího objeveno a vymyšleno.

Montáž hromosvodů

Hromosvody, jako účinnou ochranu před atmosférickou elektřinou, je možné rozdělit na klasické a aktivní. Aktivní hromosvody pak nabízí vyšší úroveň ochrany. Hromosvod by měl být nainstalován na každém objektu, který by mohl být ohrožen případným úderem blesku. A tak lze spatřit hromosvody na rodinných domech, chatách, chalupách, firemních budovách, ale i dalších objektech.

Montáž aktivního hromosvodu

Co si představit pod** aktivním hromosvodem? V čem spočívá jeho výhoda, oproti hromosvodu klasickému? **Funkčnost aktivního hromosvodu spočívá v principu nabíjení kondenzátoru a současně tzv. násobiče napětí. Díky napájecímu zařízení pak začne vysílat vysokonapěťový signál s příslušnou frekvencí, ale také amplitudou, která vykazuje přesně opačnou polaritu, než kterou vykazuje mrak.

Využití aktivního hromosvodu

Aktivní hromosvod je možné si nechat odbornou firmou nainstalovat prakticky na jakoukoli stavební budovu. Spíše tedy půjde o to, jaké budou Vaše požadavky, přání, ale také kolik budete chtít do hromosvodu investovat. Jen je dobré poznamenat, že funkčnost hromosvodu, jako takového, není radno podceňovat. Může totiž nejen ochránit naše obydlí před vznikem požáru, ale také naše zdraví a životy.

Revize elektro

Montáž hromosvodů

Revize úzce navazuje na elektroinstalační práce a elektromontáže. Každá revize elektro by měla probíhat v souladu s příslušnými právními předpisy. Revizní technik by měl disponovat platnou certifikací, která ho opravňuje k provádění revizních prací na elektroinstalacích a elektrických zařízení.

Revize hromosvodů

Aby hromosvod mohl v plném rozsahu plnit svoji funkci, pak také musí být v pořádku. Pokud by vykazoval nějaké nesrovnalosti, závady, pak by také nemusel spolehlivě uchránit budovu, majetek před náhlým úderem blesku.

Opakovaná revize hromosvodů

V rámci hromosvodu je tak třeba pamatovat na jeho revizi. Sami si nemusíte hlídat termíny, kdy je čas pro další revizi, kromě revize výchozí. Počítejte s dobou od dvou do pěti let, kdy by Vás měl opětovně navštívit revizní technik.

Můžete se domluvit s Vámi vybranou firmou, která Vám vždy před uplynutím požadované lhůty, hromosvod zkontroluje a vypracuje revizní zprávu s verdiktem. Pokud by firma objevila nějaké nedostatky, které je třeba opravit, pak by bylo součástí zprávy také to nejvhodnější řešení. Pokud by byla závada většího rozsahu, pak se s firmou můžete i dohodnout na kompletní výměně hromosvodu za nový.

Průběh revize hromosvodů

Jak probíhá taková revize hromosvodů? Nejprve se revizní technik soustředí na soustavu hromosvodu po vizuální stránce. Zaměří se také na úplnost soustavy a jednotlivé spoje. Poté dojde na rozpojení zkušebních svorek, kdy u zemničů pak proměří zemní odpor. V případě, že by se hodnota zemního odporu dostala na cifru vyšší než 10, nebo 15 Ohm, pak bude nutné přistoupit ke kroku spočívajícího v posílení daného zemniče. Každý zemnič musí totiž splňovat určenou hodnotu.

Hromosvod u objektu bez pravidelné revize

Neřešíte revizi hromosvodu u Vašeho rodinného domu, firemního objektu, u chaty, chalupy aj., ať už z důvodu neznalosti, nebo že jste si zapomněli pohlídat další lhůtu? Je zde jistá pravděpodobnost, že objekt, u kterého nebyla provedena revize ve stanovené lhůtě, může ochránit Vaši budovu, majetek. Na druhou stranu však také nemusíte v případě pojistné události, obdržet od pojišťovny, u které máte pojištěnou domácnost, firmu, nic. A pokud by objekt sousedil s jiným objektem, pak můžete naopak platit značnou část škody, pokud z důvodu Vašeho zanedbání sousední objekt shořel apod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11580 (cesky-magazin.cz#335)


Přidat komentář