Bezpečnostní a kamerové systémy - Frýdek Místek, Ostrava

Možná si říkáte, že zabezpečovací systémy jsou zbytečně a že jsou jen pro ty, co vlastní milionový majetek. Vzhledem k velkému nárůstu majetkové kriminality a k dnes již dostupným cenám zabezpečovacích systémů byste o nich měli přinejmenším uvažovat.

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy

Tyto systémy slouží k včasnému upozornění, že někdo vnikl nebo se pokusil vniknout do hlídaného prostoru. Jedná se o soubor zařízení, kterými se tedy signalizuje každá nebezpečná situace z hlediska neoprávněného vniknutí pachatele. Díky instalaci poplachového zabezpečovacího a tísňového systému se vytváří předpoklad pro rychlé zadržení pachatele. Při návrhu systému poplachového zabezpečovacího a tísňového sytému by měla být dodržována zásada použití jednoho detektoru v jedné detekční smyčce, díky čemuž dojde k přesnému vysledování pohybu pachatele po objektu a přispěje to k rychlejšímu zadržení pachatele. Návrhy i realizace těchto zabezpečovacích systémů musí být prováděny podle platné normy ČSN EN 50131.

Jaký poplachový systém zvolit?

Při výběru poplachového zabezpečovacího a tísňového systému musíte mít vždy na paměti to, že takový systém má za úkol chránit váš majetek. Proto si musíte být jisti, že systém, který jste vybrali, je spolehlivý. Je proto nutné sdělit, že k tomu, aby zabezpečovací systém spolehlivě fungoval, je nutné, aby jej instalovala pouze firma, která se danou problematikou zabývá, která má mnohaleté zkušenosti v instalaci zabezpečovacích systémů. Tím, že byste nechali zabezpečovací systém nainstalovat neprofesionálům, může to mít za následek zkrácení záruční doby, ale můžete si zadělat také na problémy. Neodborná instalace může být navíc i příčinou jednoduchého překonání pachatele, přesto, že jste koupili vysoce kvalitní zařízení.

Zařízení elektrické požární signalizace

Toto zařízení slouží ke včasné detekci a signalizaci vznikajícího požáru. Elektronická požární signalizace se instaluje do míst, kde je to vyžádáno na základě bezpečnostního posouzení, nebo tam, kam si to přeje vlastník či provozovatel objektu. Elektrická požární signalizace slouží na ochranu objektů před požárem tím, že včas upozorní, a to buď opticky nebo akusticky, na vznik a místo požáru v objektu, nebo uvede do činnosti zařízení, které zabrání rozšíření požárů, kterým může být např. samohasící zařízení.

Elektrická požární signalizace je v současné době velmi důležitou součástí, co se uceleného systému protipožární ochrany objektů týče. Návrh požární signalizace a její servis se musí řídit souborem platných právních norem a vždy by měl být navrhován na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti jednotlivých objektů.

Kamerové monitorovací systémy

Kamerové monitorovací systémy slouží k monitorování a zajištění záznamu prostor a jsou součástí moderních bezpečnostních zařízení. Kamerové systémy obsahují venkovní nebo vnitřní kamery, které jsou propojené kabelovým systémem s digitálním záznamovým zařízením a monitorem. Kamerové monitorovací systémy představují vysoce účinný prostředek v oblasti zabezpečení majetku. Tento systém v současné době využívá velký počet zákazníků. V případě, že se vám majetek, ať už rodinný nebo firemní, rozrůstá a jeho hodnota se tak zvyšuje, zvyšují se samozřejmě i rizika a proto je nutnost pořízení si kamerového systému pro jeho sledování zcela na místě. Vybírat můžete z rozsáhlého sortimentu kamerových monitorovacích systémů a to jak z jednoduchých řešení, tak i ze složitých, které budou řešeny přímo na míru vašim potřebám.

Elektronická kontrola vstupu

Tento systém slouží k identifikaci osob a rozhoduje o tom, komu povolí vstup do chráněného prostoru**. Identifikaci osob** provádí elektronický systém pomocí identifikačního media, kterým může být např. karta, přívěšek, elektronický čip, apod. Průchody a další události jsou ukládány do paměti systému elektronické kontroly vstupu a v případě zájmu jsou přenášeny na monitorovací pracoviště. Toto zařízení slouží mimo jiné i ke kontrole docházky, provozu parkoviště, atd. Systém elektronické kontroly vstupu přesně sleduje, eviduje a především řídí průchod nebo přístup osob do prostor, které jsou vymezené na základě definovaných oprávnění. Po kladném ověření osob jim systém povolí otevřít dveře, projít turniketem, nebo se jim otevře závora, apod. Díky elektronické kontrole vstupu bezpečně a efektivně chráníte majetek vaší organizace, získáte podrobný přehled o pohybu pracovníků po objektu nebo celém areálu. Elektronickou kontrolu vstupu můžete realizovat úplně samostatně, nebo může být součástí celkového bezpečnostního systému s přímou provázaností na jiné bezpečnostní systémy.

Domovní telefony a videotelefony

Díky systému domovních telefonů a videotelefonů můžete účelně zvýšit bezpečnost při kontrole vstupu do rodinného nebo bytového domu, kanceláře, provozoven nebo administrativní budovy. Domovní telefony a videotelefony slouží k identifikaci návštěv při vstupu do obytných prostor nebo firem. K základním uživatelským částem těchto bezpečnostních systémů patří vnitřní stanice a tlačítkové panely, které jsou umístěné na vstupu do objektu nebo u vnitřních dveří. Volbu vnitřní stanice provádí příchozí osoba a to za pomocí tlačítka se jmenovkou nebo tím, že zadá číselný kód. Poté, co bude příchozí osoba identifikována, je možné stiskem tlačítka na přístroji uvolnit elektrický zámek vstupních dveří. Další funkcí domovních telefonů a videotelefonů je diskrétní konverzace. Tato funkce umožňuje vzájemnou komunikaci mezi vnitřními stanicemi a zajišťuje, že probíhající hovor mezi tlačítkovým panelem a volanou stanicí není možné, při náhodném zdvihnutí sluchátka, sledovat na žádné jiné vnitřní stanici.

Rozvody datových sítí a strukturované kabeláže

Datové sítě jsou instalovány jako jednotná komunikační základna pro data a hlas. Díky svému principu představují stejnou úroveň jako všechny ostatní inženýrské sítě. Budovy bývají vybaveny strukturovanou kabeláží plošně a přípojná místa bývají i tam, kde se momentálně nevyužívají.

Rozvody datových sítí a strukturované kabeláže jsou založené na centrálním rozvodu datovými kabely, které individuálně spojují pracovní místa komunikačního systému s centrálním rozvodným uzlem a kde jsou k zakončeným kabelům připojovány zdroje komunikačních služeb.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11534 (cesky-magazin.cz#66)


Přidat komentář