Bezpečnost práce BOZP Morava

Aby byla práce co možná nejbezpečnější a veškerá rizika byla maximálně eliminována, vznikl institut bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Co musíte jako zaměstnavatel splňovat z hlediska BOZP? A víte jak na to?

Zkratka BOZP v sobě ukrývá označení „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. BOZP je důležitou a zákonem danou součástí podnikání – každý, kdo někoho zaměstnává, musí zaměstnance řádně proškolit a informovat zaměstnance o jejich právech a povinnostech a stejně tak o povinnostech zaměstnavatele vůči nim a především provádět kroky a opatření k vytvoření bezpečného pracovního prostředí.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Morava

Podmínky pro BOZP jsou řešeny v Zákoníku práce. BOZP upravuje mnoho oblastí zaměstnání, především jsou to:

 • Povinnosti zaměstnavatele
 • Práva a povinnosti zaměstnance
 • Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, zkráceně OOPP
 • Pracovní úrazy, prevence úrazů, poskytování první pomoci
 • Pracoviště, pracovní prostředí, výrobní a provozní prostory, ochrana zdraví
 • Chemické látky a přípravky, jejich skladování a manipulace s nimi
 • Bezpečnostní značky, značení a signály na pracovišti
 • Sklady, skladování materiálu, regály
 • Nářadí a pracovní pomůcky
 • Elektrická zařízení, obsluha elektrických zařízení, revize elektrických zařízení
 • Práce ve výškách a nad volnou hloubkou
 • Kategorizace práce – rozdělení prací do kategorií, určení kategorie vykonávané práce
 • Povinnosti zaměstnance na úseku požární ochrany

Povinná vstupní a periodická školení BOZP Morava

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci platí oboustranně – jak pro zaměstnavatele, který se musí aktivně snažit vytvářet bezpečné pracovní prostředí, tak pro zaměstnance, který se zavazuje, že bude příslušné směrnice a nařízení dodržovat, držet se určených postupů práce, používat ochranné pracovní pomůcky atp.

Jediné školení by však nestačilo, neboť každý zapomínáme, mění se zákony a nařízení i používané technologie atp. Další školení se tedy provádí vždy po určité době anebo při přeřazení zaměstnance na jiné pracovní místo, při změně používaných technologií, popřípadě z jiných důležitých důvodů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11707 (cesky-magazin.cz#605)


Přidat komentář