Profesionální pohřební služba Praha 9

Smrt je součástí života. Vše má svůj počátek i konec. Tak tomu je i v lidském životě. Připravit důstojné rozloučení nám blízké osoby je naše povinnost. I v těchto těžkých chvílích nám pomůžou pohřební služby.

Úmrtí

Slušné rozloučení s blízkou osobou po jejím úmrtí je naše povinnost. Znamená to pro nás vytištění parte, převoz zesnulého, zajištění smutečního obřadu, věnců a jiné nezbytné náležitosti. Protože ztráta blízkého člověka zpravidla hluboce zasáhne jeho rodinu a přátelé, je pro nás velice složité vyřizovat tyto věci.

Co dělat při nalezení zemřelého

Při úmrtí člověka je nutno zavolat praktického lékaře nebo lékaře první pomoci. Ten po ohledání zemřelého vystaví list o prohlídce mrtvého tzv. ohledací list. Následující věci jsou už záležitostí přivolané pohřební služby. Ta zemřelého oblékne a případně oholí. Poté následuje jeho převoz. Některé pohřební služby se zabývají i repatriací zesnulých ze zahraničí. Úmrtí je nutno zamatrikovat a vystavit úmrtní list.

Smuteční oznámení

Určitě budeme chtít informovat známé zemřelého. K tomuto účelu nám slouží smuteční oznámení - parte.

Pohřeb

V současnosti jsou tři způsoby pohřbívání. Prvním je uložení zemřelého do země. Tento způsob je nejstarší a stále nejvíce využívaný.  Pohřební služby se i o toto postarají včetně vykopání hrobu.

Dalším způsobem je spálení a uložení do urny. Ta je následné umístěná do urnového háje. Třetí možností je spálení s rozptylem. K tomuto účelu nám slouží rozptylové loučky.

Květiny a věnce

K poslednímu rozloučení se zesnulým patří také kladení věnců a květin. Ty si necháváme připravit v květinářstvích. Tam nám ji i vhodně doplní smutečními stuhami s požadovaným textem.

Církevní smuteční obřad

Církevní smuteční obřad se provádí v kostele, kapli nebo obřadní síni za účasti kněze. Během něho jsou za doprovodu hudby provedeny veškeré církevní ceremoniály.

Občanský smuteční obřad

Tento druh obřadu probíhá v obřadní síni. Účastní se jej civilní řečník.

Pohřeb bez obřadu

Jedná se pouze o zpopelnění bez provedení smutečního obřadu v obřadní síni.

Smuteční hostina

Po smutečním obřadu je zvykem pozvat pozůstalé na smuteční hostinu – kar. Předem si rezervujeme restauraci a vybíráme menu. K tomuto účelu se nejlépe hodí uzavřené salónky. Toto organizujeme hned po smutečním obřadu.

Nezbytné náležitosti spojené s pohřbem

Před samotným** smutečním obřadem** je nutno dodat oblečení pro zesnulého a předložit občanský průkaz nebožtíka a objednavatele pohřbu.

Vyřízení úmrtí na úřadech

Při úmrtí bychom neměli zapomenout vyřídit administrativní záležitosti s tím spojené. Na matriku musíme odevzdat občanský průkaz zemřelého a jeho rodný a oddací list. Tam by měl být dodán také ohledací list od zdravotnického zařízení. Matrika nám na základě těchto dokumentů vystaví úmrtní list. řidičský průkaz zesnulého odevzdejme na dopravním inspektorátě podobně jako pas na oddělení pasů. Na vojenskou správu zanesme jeho vojenskou knížku. Pokud zemřelý pobíral důchod je nutno to oznámit na správu sociálního zabezpečení.

Úcta k zemřelým

  1. listopad je svátek Všech svatých, kdy navštěvujeme místa odpočinku našich blízkých. V tuto dobu se setkává rodina a jiní blízcí zemřelého. Nosí se květiny a věnce na hřbitovy.  Bohužel tento den není svátek u nás jako ve většině zemí Evropské unie. Nicméně lidé si tento den připomínají a využívají den volna vyhlášený ke vzniku samostatného Československa – 28. října nebo předcházející nebo následující víkend. Místa posledního odpočinku našich blízkých však nenavštěvujeme pouze v této době. Životní výročí zesnulého nebo církevní svátky jsou také vhodným časem. Věcí cti každého z nás je pravidelná údržba hrobů. Tím nejvíce projevíme úctu k zemřelému.

Závěrem

Povinností pozůstalých je zajistit důstojné rozloučení se zemřelým. Odchod blízkého člověka je pro nás zpravidla velkou ranou, ze které se dlouho a těžce vzpamatováváme. Navíc vyřízení všech formalit je poměrně rozsáhlé. Naštěstí pohřební služby nám většinou vše spojené s pohřbem zařídí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11484 (cesky-magazin.cz#90)


Přidat komentář