Advokátní kancelář - Třinec

V našich životech může nastat situace, kdy potřebujeme využít služeb advokátní kanceláře. Problematika práva se týká každého z nás a v právním odvětví není někdy jednoduché se správně orientovat.

Ačkoli si to mnohdy ani neuvědomujeme, v našem životě existuje mnoho právních úkonů, které denně provádíme. Některé z nich jsou ale natolik důležité, že je sami nezvládneme vyřešit. Je to oblast, kdy se nemůžeme spolehnout sami na sebe a na své všeobecné znalosti a vědomosti. Pak je rozhodně jistější se obrátit na erudovaného právníka či advokáta. Bez jeho odborné právní pomoci také laik nemá šanci zvítězit v kterémkoliv sporu a proto si pojďme přiblížit, v jakých oblastech se na advokátní kancelář můžeme obrátit. A protože se tato problematika týká každého z nás, přiblížíme si práci advokáta a jeho nabízených služeb podrobněji.

Proč se obracet na advokátní kancelář?

Advokátní kancelář nabízí řadu služeb, zaměřuje se například na zastupování klientů před soudy, sepisování smluv, vymáhání pohledávek, advokátní úschovy peněz a listin, rozvody manželství, úpravu poměrů k nezletilým, úpravu výživného, zastupování klientů v trestním a přestupkovém řízení. Při zastupování klientů spolupracuje v rámci své právní činnosti se soudními znalci, tlumočníky a exekutory a za dlouholetou praxi má mnoho zkušeností a spokojených klientů, kterým pomáhá řešit právní záležitosti. Pro návštěvu zkušené advokátní kanceláře existuje několik důvodů: profesionalita, tzn. vysoké odborné znalosti ve svém oboru, osobní přístup a certifikace, diskrétnost a zárukou mlčenlivosti a v neposlední řadě nestrannost - advokát není provázán personálně, finančně či jinak s klienty nebo s předměty, kterých se případ týká.

Občanské právo

Advokátní pomoc v občanském právu představuje například zastupování před soudy všech stupňů v civilním řízení, sepisování smluv (smlouvy o půjčce, nájemní, kupní, darovací , směnné smlouvy zástavní a předkupní smlouvy , věcná břemena a jiná omezení nemovitostí), poradenství ve věci vymáhání pohledávek, znalecké posudky, zastupování ve věcech převodu nemovitosti, zastupování před katastrálním úřadem, převody práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu nebo pomoc při řešení náhrady škod.

Rodinné právo

Rodinné právo představuje úkony, které jsou spojené se vznikem manželství, tzn. sepisování předmanželských smluv a právní pomoc při rozvodovém řízení, kdy advokát pomáhá klientům při vypořádání společného jmění manželů. Advokátní kancelář ale také řeší vztahy mezi rodiči a dětmi či příbuznými, např. při určení otcovství a řeší vyživovací povinnosti, žaloby na výživné, náhradní rodinnou výchovu, pěstounskou péči nebo svěření do výchovy jiné osobě.

Bytové právo

Mezi služby v oblasti bytové problematiky pro vlastníky i pro zájemce o koupi či nájemce patří například služby, které se týkají převodů bytových jednotek a dispozic včetně koupí rozestavěných bytových jednotek. Advokátní kancelář vám pomůže také při řešení otázek financování, například řešení splacení kupní ceny bytové jednotky, komunikace s bankami apod. Advokát také sepisuje nájemní smlouvy k bytům a nebytovým prostorům, nemovitostem a jejich částem (příprava, změny a výpovědi smluv) a nabízí zastupování ve sporech o přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu, spory o vyklizení bytů, nebytových prostor i ostatních nemovitostí, spory o zrušení společného nájmu manželů apod.

Exekuce

Exekuce je v dnešní době často zmiňované téma a často slýcháme, jak nevhodně se exekutoři chovají.** Advokátní kancelář** vám v této oblasti pomůže vyřešit řadu otázek, které se týkají například vymáhání pohledávek a ve spolupráci s exekutory ČR vám naopak podává návrhy na provedení exekuce a nabízí právní pomoc a zastupování dlužníků před soudy a v exekutorském řízení.

Obchodní právo

Málokdo si uvědomuje, že obchodní právo se týká v podstatě každého uzavřeného obchodu, ať už byl sebemenší. Advokát by ale rozhodně neměl chybět u sepisování obchodních smluv a pokud dojde ke sporům, jistě využijete možnost zastoupení před soudem ve sporech z obchodně závazkových vztahů. Nabízí vám také zastupování před obchodním rejstříkem nebo právní pomoc při založení společnosti.

Směnečné právo

Směnky jsou v dnešní často používaným prostředkem a obvykle se jedná o velmi vysoké částky, kdy je právní poradenství v oblasti směnek rozhodně na místě. Advokát nabízí právní ošetření v oblasti vystavování** směnek**, převody směnek, inkaso směnek, posuzování vymahatelnosti směnek a samozřejmě také zastupování klientů před soudy ve směnečném řízení. Pokud se zdá, že je směnka nedobytná, neztrácejte hlavu, i vymáhání plnění ze směnek patří mezi služby advokacie.

Pracovní právo

Současná situace na trhu práce je poměrně tvrdá a zaměstnanci si často ze strachu nechávají leccos líbit. To je ovšem chyba, mnohem vhodnější je hájit si svoje pracovní právo a obrátit se na advokáta. Ten nabízí poradenství ve věci uzavření, změny a skončení pracovního poměru (pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, dohody o hromadné odpovědnosti) a pokud dojde i na soudní řízení, pak vás rád zastoupí před soudy v pracovně-právních sporech, které se týkají například rozvázaní pracovního poměru, nároky z neplatného rozvázaní pracovního poměru a náhrady škody apod.

Trestní právo a správní právo

Trestní právo se řídí podle trestního zákoníku a mnohdy není jasné, co je trestný čin a co ještě spadá pod přestupek. V této oblasti je zastupování advokátem v trestním řízení nenahraditelné. Advokátní kancelář nabízí také zastupování poškozených při vymáhání náhrady škody a v případech správního práva vyřizuje přestupkovou agendu, zastoupí vás před státními úřady ČR nebo nabídne poradenství ve věci povolení k pobytu cizinců na území ČR.

Advokátní úschova

Advokátní kancelář zabezpečuje úschovy peněz, což je často používaná služba ve spojitosti s prodejem bytů a nemovitostí. K vydání peněz je zpravidla potřeba předložení výpisu z katastru nemovitostí. Ve smlouvě lze také ujednat, že část odpovídající dani z převodu nemovitostí, převede advokát rovnou na účet finančního úřadu. Advokátní úschova peněz se používá také v obchodních vztazích k úschově ceny díla nebo kupní ceny. Úschova listin se používá například pro smlouvy o převodu nemovitostí, dohody o vyrovnání, smlouvy o obchodních podílech apod. Cenné papíry, akcie, směnky nebo dluhopisy jsou uschovány v bezpečnostní schránce banky.

Ověřování pravosti podpisu

Víte k čemu je ověření pravosti podpisu dobré? Ověřením podpisu (takzvanou legalizací) se potvrzuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na dané listině uznal za vlastní. Nevíte jaká pravidla je při tom třeba dodržet? Pak se rozhodně obraťte na svého advokáta, předejte tím případným problémům.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11502 (cesky-magazin.cz#238)


Přidat komentář