Revize správy, kontrola a čištění komínů - Kominictví Kroměříž

K povinnosti každého majitele domu patří pravidelná kontrola komínu. Podle zákona dnes musí touto kontrolou projít každý komín, tedy i komíny rekreačních objektů, kde se topí pouze příležitostně.

V našich klimatických podmínkách se téměř žádný dům neobejde bez komína. Komín patří k nejdůležitějším součástem domu. Jeho stavba se odvíjí od způsobu, jak se bude dům v chladných měsících roku vytápět. Výška i šířka komínového průduchu zaručuje účinnost topné soustavy, bezpečnost topení i ekonomiku vytápění a tím samozřejmě i kvalitní tepelný standard bydlení. Podcenit stavbu komína a jeho pravidelnou údržbu se v žádném případě nevyplácí. Špatný a zanesený komín vede ke špatnému tahu, ale i k možnosti vyhoření domu. A nejen vašeho. Odlétající jiskry hořících sazí, kterými je komín zanesen, mohou zapálit cokoli ve vašem okolí. To je důvod, proč je nutné o komín pečovat. Péči vám zajistí kominická služba. Pravidelná kontrola kominíka zajistí čistý, nezanesený komín, jeho správný tah a tudíž i vysokou účinnost topné soustavy.

Kominictví v Kroměříži

Jednou ze spolehlivých kominických firem, na kterou se můžete obrátit, ať již s kontrolou, revizí, čištěním nebo vložkováním komínů a komínových systémů, je kominická firma pana Petra Slívy. Kominictví Petr Slíva nabízí veškeré kominické práce. Kromě klasické údržby komína a pravidelných kontrol, vám tak na vaše přání provede autorizované měření účinnosti a množství vypouštěných látek do ovzduší nebo kontrolu spalinových cest barevnou komínovou kamerou. Tato měření mají mnohdy velkou cenu při sjednávání pojistek domů. Pojišťovny totiž často přihlížejí právě k bezpečnosti a kvalitě komínů a pojistné tak může být nižší. Veškeré kontroly a měření provádí nejen pro rodinné domy, ale také pro společenstva vlastníků bytových domů.

Proč se změnil zákon?

K 1. 1. 2011 vyšlo nové nařízení vlády o kontrole a revizi komínů. Proč k tomu došlo? Víte, že podle statistik kvůli zanedbaným komínům ročně vyhoří přes 300 obytných domů. V roce 2010 to bylo ještě o čtvrtinu více. A tak je tomu každým rokem. Statistiky a průběžné kontroly, které ukázaly, jak jsou komíny udržovány, přinesly nečekaný výsledek. Valná většina rekreačních objektů, tedy zejména chat a chalup, kontroly neprováděla vůbec. Spíše zde docházelo k čištění komína majitelem. Co se týče pravidelně obývaných a vytápěných domů, tak ani zde nebyly kontroly pravidelné. Zejména v domácnostech starších lidí a lidí pracujících mimo domov, byly kontrolyspíše sporadické anebo vůbec žádné. Podle vyhodnocení by se pravidelnou kontrolou komína kominíkem snížil počet požárů zásluhou špatného komína až o dvě třetiny.

Kontroly komínů nově

Od 1. 1. 2011, platí zákon, který stanoví pravidelnou kontrolu komína kominíkem alespoň jednou ročně. Toto nové nařízení platí pro domácnosti rodinných i bytových domů, a také rekreačních zařízení, chat a chalup. Pro** velké bytové domy** platí kontrola dvakrát ročně, u pizzerií a restaurací s krbem je nutné provést kontrolu** každé dva měsíce**. Kontrole nově podléhají také** komíny od kotlů a karem na plyn**.

Výhody nového zákona

Kromě přísnějších kontrol, přináší nový zákon i jistá ulehčení. U** kotlů na dřevo a uhlí** bylo čištění povinné šestkrát za rok. Nyní stačí návštěva kominíka pouze dvakrát ročně a v rekreačních objektech, jako jsou právě chaty a chalupy jen** jednou**. Povinnou kontrolu není nutné provádět u vafek, které jsou odvětrávány fasádou a nevztahuje se ani na nepoužívané komíny. Ty však musí být zakryté proti dešti a označené tak, aby bylo jasné, že nejsou v provozu.

Jak probíhá kontrola kominíkem?

Kominík při běžné kontrole provede zjištění stavu komína jednoduše zrcátkem. Pokud bude mít pocit, že není něco v pořádku, může vám nabídnout prohlídku komína** kamerou**. Ta je již důkladnější a zjistí i malé nedostatky, praskliny, nebo vypadený šamot. Výsledek je zapsán do zprávy o kontrole. Zde musí být uvedeno jména kominíka a majitele objektu a všechny zjištěné nedostatky odstraněné na místě, i ty neodstraněné, a pak všechna specifika čištěné spalinové cesty.

Jak dlouho trvá kontrola komína?

Samotná kontrola zrcátkem trvá asi 10 minut. Pokud bude zapotřebí kamery, pak může trvat i hodinu. Záleží na stavu komína. Bude-li nutné komín běžně vyčistit na místě, může se kontrola prodloužit na 20 minut až půl hodiny. Složitější problémy komína se řeší objednávkou termínu a dohodou na způsobu jejich odstranění.Opravený komín

Kolik bude kontrola stát?

Běžná** kontrola komína** přijde od 300 do 500 korun za jeden komín, záleží na jeho stavu a také na dostupnosti. Bude-li zapotřebí použití kamery, může se cena vyšplhat až na dvojnásobek.

Nezapomeňte uschovat doklad

Doklad o pravidelné kontrole komína je zapotřebí uschovat. Může ho po vás chtít pojišťovna i hasiči. Pokud u vás dojde k požáru, a vy nebudete mít doklad o pravidelné kontrole komína, pak vám hrozí** pokuta až 25.000 korun.** Shoří-li doklad, není dnes problém si ho vyžádat od kominíka, který provedl kontrolu. Kominické firmy mají povinnost tyto doklady archivovat. Při šetření požáru zjišťují hasiči příčinu. Pokud je od zanedbaného komína, pak máte-li doklad o pravidelné kontrole, nese vinu kominík, který ji prováděl.

Autorizované měření účinnosti a množství vypouštěných látek

Povinná je nejen pravidelná kontrola komínu, ale vzhledem ke špatnému ovzduší je povinností také** měření emisí pro malé a střední zdroje**. Udává to zákon č. 86/2002 Sb., Přičemž za** malý zdroj se považují kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů instalovaných spotřebičů do 200 kW a za střední zdroj kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů instalovaných spotřebičů od 200 kW do 5MW**. Tato měření jsou velmi potřebná. Umožňují úpravu vypouštěných emisí do ovzduší. Velmi důležité je pro každého podnikatele mít o těchto měřeních doklad pro kontrolu. Pokud by totiž podnikatel zanedbal měření nebo dokonce úmyslně měření nedovolil, vystavuje se nepříjemnému postihu. Nejlépe je i zde mít svého kominíka, který tato měření bude pravidelně provádět. Máte tak jistotu, že vše bude podle zákona a zároveň, že vy sami nepřispíváte ke zvyšování se počtu alergiků zásluhou špatného ovzduší.

Revize komína

Samostatnou kapitolu pak tvoří revize komína. Ty se provádějí po dostavění nového komína, po jeho rekonstrukci, po frézování, tedy rozšiřování komína, po vyvložkování komína, při přechodu na jiný typ paliva a také, pokud je komín dlouho neužívaný. Revizi smí provádět pouze kominík, který k tomu má oprávnění. Po revizi musí kominík vystavit revizní zprávu, kterou si musíte uschovat, stejně jako doklad o pravidelných kontrolách.Komín před rekonstrukcí

Kdy zvát kominíka?

V termínu provádění pravidelných kontrol se názory liší. Někdo upřednostňuje kontrolu na jaře, kdy skončí topná sezona. Odůvodňuje to tím, že pokud dojde ke zjištění závady, pak je dost času na její odstranění. Jindy je doporučována kontrola až před novou topnou sezónou. Ta je výhodná zejména z hlediska, že během léta může cokoli do komína spadnout, a komín se může stát neprůchodným. Ovšem nehledě na doporučení, je nejlépe provádět kontrolu podle návštěvy kominíka v obci. Většinou kominík předem oznámí návštěvu obce a hromadné kontroly komínů. Výhoda spočívá v tom, že u této kontroly nemusíte platit dopravu kominíka. Pokud si však jeho návštěvu objednáte individuálně, pak kromě kontroly musíte zaplatit i cestovné.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11419 (cesky-magazin.cz#286)


Přidat komentář