Revize a čištění komínů - Kominictví Praha 2 a okolí

Máte na svém domě, chalupě, chatě či kdekoliv jinde komín? A znáte své povinnosti týkající se čištění a kontroly komínu? Máte svého kominíka? Pokud ne, čtěte dále. Poradíme vám.

Mít svého kominíka je velmi důležité. Ne proto, že by snad kominík nosil štěstí. Zda na tuto pověru dáte nebo ne, to už necháme na vás.

Kominické služby v Praze 2

Pokud jste z Prahy a hledáte kominíka, pak pro vás máme tip na pana Františka Poláčka. Kominická firma pana Poláčka provádí kontroly, revize a čištění komínů, ale také další práce související s komíny, jako je** vyvložkování komínu** nebo** vybudování třísložkového komínu**. Pokud potřebujete kominické služby, podívejte se na internetové stránky pana Poláčka nebo ho můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu či telefonu. Věříme, že budete spokojeni.


Revize a čištění komínů - Kominictví Praha 2 a okolí http://www.kominictvi-cisteni-kominu.cz

  • e-mail: polacek.frant@seznam.cz,
  • telefonní číslo: 602 356 310.

Revize a čištění komínů - Kominictví Praha 2 a okolí

Nařízení vlády o bezpečnosti při provozu komínů od 1. ledna 2011

  1. ledna roku 2011 začalo platit nové nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Vstupem tohoto nařízení v platnost přestala platit stará vyhláška upravující provoz komínů z roku 1981. Nařízení vády č. 91/2010 Sb. určuje, kdo a jak může provádět kontrolu a čištění komínů a jak často je nutné tyto procedury provádět. Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. určuje také podmínky revize komínů. Toto nařízení vlády se netýká těch volně stojících komínů, jejichž vnitřní průměr průduchu je minimálně 800 milimetrů a větší, nebo jejichž výška je minimálně 60 metrů a větší. Dále se nařízení vlády č. 91/2010 Sb. netýká těch komínů, které jsou napojeny na spotřebiče paliva, jejichž výkon je minimálně 1 MW nebo větší.

Čištění komínů

Při čištění komínů jde především o to vyčistit komínový průduch od sazí, aby byl opět dokonale průchodný. Mechanickým odstraněním vrstvy sazí se docílí původní průchodnosti komínového průduchu. Pokud topíte pouze pevnými palivy a výkon vašeho spotřebiče nepřesahuje 50 kW, můžete si čištění komínu provádět svépomocí. Pokud však výkon vašeho spotřebiče na pevná paliva přesahuje 50 kW, nebo požíváte k vytápění plyn, může komín podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. čistit pouze odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v** oboru kominictví**, čili kominík. V obou případech legislativa vyžaduje vyplnění zprávy o čištění spalinové cesty, kterou si dobře uschovejte pro případnou kontrolu.

Čištění komínů Praha 2

Kontrola komínů

To, jak probíhá kontrola komínu neboli spalinové cesty, určuje nařízení vlády č. 91/2010 Sb., podle nějž je při kontrole komínu nutné posoudit bezpečné „umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv“. Dalším krokem je podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. posouzení komína „z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům“. Dále se posuzuje, zda a jakým způsobem je zajištěna požární bezpečnost „stavby zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby“. Posledním krokem je kontrola stavebně technického stavu komínu.

Revize komínů

Revize komínu není na rozdíl od kontroly komínu úkonem, který je potřeba provádět pravidelně. Revizi komínu provádí člověk, který je kominíkem a revizním technikem komínů nebo spalinových cest v jedné osobě. Revize komínu se provádí v případě, kdy je do provozu uváděn nový komín, nebo kdy u starého komínu došlo ke stavebním úpravám. Dále se revize provádí také v případě výměny spotřebiče paliv anebo změně typu používaného paliva. Pokud došlo ke komínovému požáru nebo se na komíně objevily trhliny, taktéž se provádí revize komínu.

Pasporty komínů

Pasportizace komínů znamená, že komíny v celém objektu jsou detailně zmapovány. Je provedena jejich technická dokumentace. V pasportu se uvádějí technické údaje všech komínových průduchů, jako například označení typu, druh spotřebičů, které mohou být na tento typ komínu napojeny, aktuálně napojené spotřebiče a jejich umístění v objektu atp. Pasportizace komínů se poprvé provádí při kolaudaci objektu nebo komínu a poté při každé revizi komínu. Pasportizace by se měla provádět také před připojením nového spotřebiče ke komínovému průduchu. Pasport si archivuje majitel nebo správce daného objektu a jeho kopii pak ten, kdo pasport zpracoval. Při revizi komína se pak pasport kontroluje a doplňuje.Kominík

Komínová vložka

Pokud se chystáte rekonstruovat komín nebo stavět komín nový, je důležité vybrat si správnou komínovou vložku. Při výběru nejvhodnější vložky pro váš komín hraje nejdůležitější roli typ používaného paliva a také** tvar komínu** a materiál, ze kterého je postaven. Existují pevné nebo ohebné komínové vložky. Pevné komínové vložky se vyrábějí z keramiky nebo kovu. Ohebné vložky se dělají z plastu a hodí se pro různě zakřivené spalinové cesty. A proč komín vložkovat? Vždyť dříve komíny nebyly vyvložkovány a taky fungovaly.

Proč provést vyvložkování komínu?

Důvodem je to, že dnešní moderní spotřebiče mají vyšší nároky na odtah spalin. Vyvložkovaný komín zamezuje úniku spalin do interiéru, zvyšuje komínový tah a zajišťuje nenasákavost povrchu komínu. Vyvložkování komínu je vhodné provést vždy, když komín špatně táhne i po vyčištění, přechází se na jiný druh paliva, v interiéru dlouhodobě cítíte zápach spalin, původní vložka je v již nevyhovujícím stavu nebo když kondenzát proniká do komínového tělesa. Také je možné, že váš starý komín již neodpovídá platným legislativním předpisům. V tom případě může také pomoci vyvložkování komína. Vložkování komína by se mělo vždy svěřit do rukou odborníka. Odborník vybere nejvhodnější materiál vložky a samotné vložkování provede profesionálně. Neodborně provedené vyvložkování komína by mohlo mít za následek jeho špatnou funkci a ohrožovat vás tak na životě nebo majetku. Z tohoto důvodu se u komínu nikdy nevyplácí riskovat.

Třísložkový komín

Chtěli byste ve svém objektu mít spotřebič, pro jehož instalaci je nutná spalinová cesta, jenže žádný komín nemáte? V rodinných domcích většinou komíny bývají ale u chat nebo také u hodně starých chalup se občas setkáváme s absencí komína. Někdy je další komín potřeba také u rodinných domů, kde už jeden komín je, ale z nějakého důvodu obyvatelům domu nestačí. I takový problém lze vyřešit bez nutnosti stavět klasický cihlový komín. Řešením takové situace je** třísložkový komín**, neboli třísložkové odkouření. Tento typ komínu se v poslední době díky své jednoduchosti prosazuje i v případě novostaveb. Už jste někdy viděli, jak má nějaké stavení místo klasického komína na fasádě připevněný plechový oválný komín? Tak právě takto třísložkový komín vypadá. Třísložkový komín se jmenuje třísložkový, protože má průduch z nerezové oceli, který je obalen izolací většinou z minerální nebo keramické vlny. Vnější plášť, který kryje izolaci, je pak také z nerezové oceli. Tři složky, proto třísložkový komín.

Jak se realizuje třísložkový komín?

Pro realizaci třísložkového odkouření je nutné počítat s určitými stavebními úpravami. Ideální je, pokud má objekt na půdě nějaké okno či světlík, kudy plechový třísložkový komín povede, ale třísložkový komín může vést také nově vytvořeným otvorem ve střeše nebo zvenku po fasádě. O nevhodnějším řešení v konkrétním objektu, tedy zda bude jednodušší vést třísložkový komín přes půdu a konstrukci střechy nebo po vnější fasádě, by měl rozhodnout zkušený kominík, ale konečné slovo má samozřejmě majitel objektu. Třísložkový komín se jednoduše poskládá z jednotlivých dílů podle potřeby. Třísložkový komín je vhodný pro plynná, kapalná i tuhá paliva.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11418 (cesky-magazin.cz#284)


Přidat komentář