Prodej písků, štěrků a demoliční práce - Karviná

Stavební materiál si můžeme i s dopravou objednat u stavebních firem. Ty nabízejí hlavně písek, štěrk a jíl. Přípravné stavební práce i další výkopové činnosti spojené s napojením inženýrských sítí lze rovněž získat u těchto společností.

Stavební materiály

Písek a štěrk patři k základním stavebním materiálům. Používají se hlavně jako přísada do malty a cementu. Rovněž jíl našel uplatnění ve stavebnictví, a to díky svým těsnícím vlastnostem. Pokud se rozhodneme pro stavbu rodinného domu či jiného objektu, budeme tyto materiály potřebovat.

Stavební materiály - písek

Nejčastější využití písku je ve stavebnictví. Tato směs drobných kamínků různého původu má však velký význam i ve sklářství a slévárenství. Rozlišujeme stavební a technické typy. Kopaný písek se pro svou tvrdost a soudržnost po vyschnutí používá jako přísada do malty a omítky. Štěrkopísek je o něco hrubší a má stejné vlastnosti. Přidává se hlavně do betonu. Z koryt řek se těží říční písek. Ten obsahuje navíc ještě kameny a balvany, proto i ten je hrubší než kopaný druh. Selekcí písku vznikají tříděné typy. Ty mají nejčastěji velikost do 4 mm. Písek, který se nehodí ani do betonu ani do malty se nazývá zásypový. Jak již sám jeho název napovídá, slouží k zasypávání výkopů či vyrovnávání nerovností.** Křemičitý písek** je jedním z technických druhů. Obsahuje kamínky a zrna křemene. Své využití našel hlavně při výrobě skla. Speciálním typem je písek slévárenský. Je důležitý při výrobě slévárenských forem pro odlévání strojních součástí. Písek nám slouží také jako posypový materiál při zimní údržbě komunikací.

písek

Stavební materiály - štěrk

I štěrk patří k často používaným stavebním materiálům. Je zrnitý, vzniklý rozrušením a následným opracováním pevné horniny. Velikost jeho zrn je od 2 do 256 mm. Setkáváme se také s pojmy štěrkový písek nebo jíl. Zde je podíl částic štěrkové velikosti menší než 30 %. Zpevněný se zaoblenými úlomky se nazývá slepenec, s ostrohrannými pak brekcie. Výskyt štěrku v přírodním prostředí není tak častý jako v případě písku, proto jej také vyrábíme drcením horniny v kamenolomech. Přirozeným procesem vzniká zvětráváním, ukládáním sopečných produktů, tektonickými pohyby zemské kůry a v důsledku meteorických impaktů. V České republice k významným nalezištím patří oblast České křídové tabule, Brdy, Jeseníky a Železné hory. Na Slovensku se štěrk těží v Sulovských skalách. Kromě zpevnění betonu se ještě ve stavebnictví používá jako podkladový materiál při budování cest a jiných dopravních komunikací.

Jíl a jeho vlastnosti

Tato nezpevněná usazená hornina je vyhledávána především pro své vynikající** těsnící vlastnosti v mokrém stavu**. Tvoří ji jílové a jiné minerály s úlomky hornin. Jílová hmota obsahuje hlavně kaolinity, smektity a vermikulity. Často je v ní obsažena i slída, křemenný prach, další skupina minerálů, organická hmota a fluidy. Vyznačuje se velice malými zrny o velikosti do 2 mikrometrů, které nesmí tvořit méně než 50 % celkového složení. Zbarvení jílu závisí od obsahu příměsí. Výskyt jílu je spojen s mořskou sedimentací. Pomocí vodních toků se však dostal i do vnitrozemí včetně České republiky. Tady vznikal především v období druhohor až čtvrtohor. Jíl nám slouží hlavně k** pokládání podkladů pro přehrady, hráze a skládky**. Setkáme se s ním rovněž v cihlářství, hrnčířství, keramice, při výrobě hliněných omítek, dusaných podlah, přírodního linolea a žáruvzdorných zařízení. Jíl také využíváme při čištění vlny a suken. V kombinaci s grafitem je výrobní surovinou pro tužky. Také lékařství pracuje s jílem, když určité jeho druhy mají absorpční, antioxidační a čistící účinky pro naši pleť.

Zemní práce

Zemní práce potřebujeme u většiny staveb. Vybudování základů je první činnost při výstavbě domu. Také budování inženýrských sítí se bez výkopových prací neobejde. Život bez vody, plynu či kanalizace si dnes těžko dovedeme představit.

Demoliční práce

Často potřebujeme již nevyužívané stavby zbourat. Při této činnosti můžeme využít demoliční práce. Pro bourání nízkých staveb je nejvýhodnější použít bagr nebo buldozer. Vyšší budovy lze odstranit několika dalšími způsoby. Jedním z nich je použití bouracích nůžek. Jedná se o levné řešení vhodné pro různé polohy. Bourací nůžky nám umožní oddělit střešní a okenní rámy či zábradlí od konstrukce. Dalším způsobem zbourání stavby je demoliční koule. Ta je rozkmitána směrem k budově. Jedná se však o poměrně pomalý proces. Ten je účinný hlavně proti zdivu. Rozměrné a vysoké budovy bouráme odstřelem nebo pomocí výbušniny. Pneumatická kladiva oproti tomu používáme na odstranění vozovek, chodníků a betonových opěrných stěn. Při demolicích továrních hal, mostních konstrukcí, zemědělských sil a jiných ocelových staveb využíváme technologii řezání plamenem.

demoliční práce

Uskladnění odpadu

Při demoličních a výkopových pracích vzniká spousta nepotřebného odpadu. Je to především zemina, cihly, beton, dřevo, stavební sutě či minerální odpady.

Nákladní autodoprava

Se stavbou nebo její demolici je spojena doprava materiálu. Na ni si můžeme zapůjčit nákladní vozidlo nebo si objednat autodopravu.

Speciální stavební technika

Stavební a demoliční firmy disponují také další důležitou technikou. Mezi ní patří bagr. Ten může být součástí nákladního automobilu nebo samostatné vozidlo. V dnešní době se využívají hlavně hydraulické typy, ale můžeme se setkat i s lanovými bagry. Rýpadla se mohou pohybovat na kolech nebo pásech. Vyrábějí se v různých velikostech. V poslední době jsou obzvlášť oblíbené tzv. minibagry. Tento typ je nejvhodnější pro hloubení výkopů, základů domů a přípravu staveb. Kromě lžíce můžeme na bagr upevnit i jiné nástroje. Nejčastěji to jsou hydraulická kladiva, demoliční kleště, nesené vibrační desky, zemní vrtáky, drapáky, vidle a jeřábové nástavce.

Před stavbou

Pokud se rozhodneme stavět, můžeme nejen starosti se samotnou prací přenechat stavební firmě. Většina z nich se nám také postará o dodání stavebního materiálu. Stavební společnosti nám mohou pomoci i v případě demolice a to jak s prací, tak odvozem a uskladněním stavebního odpadu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11438 (cesky-magazin.cz#442)


Přidat komentář