Čištění a revize komínů - Domažlice

Bydlíte v paneláku nebo v rodinném domku? Pokud se vás týká druhá možnost, pak máte téměř určitě komín. A víte o své povinnosti pravidelně čistit nebo zajišťovat čištění komínu? Poradíme vám jak na to.

Možná jste byli zvyklí až do nedávné doby svému komínu příliš pozornosti nevěnovat. Minulý rok však vešlo v platnost nové nařízení vlády, podle nějž musí být každý komín pravidelně čištěn a kontrolován, navíc je povinné o uskutečněných úkonech vyplnit zprávu a archivovat ji pro případnou kontrolu. Nevíte si s tímto rady? Povolejte kominíka a máte po starostech. A máte vůbec svého kominíka? Mít svého kominíka je skvělá věc a ne jen kvůli tomu že kominíci nosí štěstí, ale především proto, že se nemusíte o nic starat – kominík provede potřebné práce a stejně tak vyplní povinnou zprávu.

Jak pečovat o komín nařizuje zákon

Znáte své zákonné povinnosti, které upravují péči o komín? Po 30 let upravovala věci týkající se péče o komín stará vyhláška č. 111/1981 Sb. schválená ještě za socialismu. Od 1. ledna 2011 však platnost této vyhlášky skončila, neboť v tentýž den vešlo v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb. Toto nové nařízení vlády upravuje podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Nové nařízení vlády č. 91/2010 Sb. stanovuje podmínky požární bezpečnosti, průběh kontroly a čištění spalinové cesty, lhůty pro kontroly a čištění spalinové cesty a také konkretizuje, jak má vypadat zpráva o provedení kontroly nebo čištění spalinové cesty. Dále nové nařízení vlády upravuje důvody, kvůli kterým je nutné provádět revizi spalinové cesty a jak má vypadat** revizní zpráva** spalinové cesty. Nejste si jistí, co si máte představit pod pojmem spalinová cesta a jaký je rozdíl mezi kontrolou a revizí? Nevadí. Není naprosto nutné, abyste řeči vyhlášek a nařázení rozuměli. Důležité je nezapomínat v pravidelných intervalech objednávat kominíka, který ví, co musí provést a potřebné papírování vyřídí za vás. Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. se netýká volně stojících komínů, u kterých má vnitřní průměr průduchu alespoň 800 milimetrů nebo je větší, nebo jejichž výška je minimálně 60 metrů nebo vyšší. Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. se nevztahuje také na komíny, které jsou napojeny na spotřebiče paliva o výkonu minimálně 1 MW nebo větší.

Čištění komínů – lze jej provádět svépomocí?

Čištění komínů se provádí, aby se komín vyčistil od usazenin sazí a dokonale se tím zprůchodnil komínový průduch. Mechanickým odstraněním vrstvy sazí se docílí původní průchodnosti a světlosti komínového průduchu. V některých případech je povoleno provádět** čištění komína** svépomocí, v jiných je ovšem potřeba povolat kominíka. A jak poznáte, do které kategorie patříte? Jestli na vytápění používáte pouze pevná paliva a výkon vašeho spotřebiče na pevná paliva nepřesahuje 50 kW, můžete si komín čistit svépomocí. Pokud ovšem výkon vašeho spotřebiče na pevná paliva přesahuje 50 kW, anebo nemáte spotřebič na pevná paliva, protože topíte plynem, ze zákona si nesmíte komín čistit sami. V takovém případě může čištění komínu provádět pouze odborně způsobilá osoba, která vlastní živnostenské oprávnění v oboru kominictví, jinými slovy – kominík. Nejste si jistí, do které kategorie spadáte? Zda si můžete provádět čištění komínů sami? Nevadí – objednat kominíka si samozřejmě můžete i v případě, že vám zákon povoluje provádět čištění svépomocí. Když kominík dorazí, zeptáte se ho, jak je to ve vašem konkrétním případě. A i kdyby jste pak zjistili, že si čištění můžete dělat sami, alespoň budete mít jistotu, že je vše provedeno správně a profesionálně.

Zpráva o čištění spalinové cesty

Ať si komín čistíte sami nebo jste si na čištění zavolali kominíka, v obou případech je povinné vyplnit** Zprávu o čištění spalinové cesty**. Tuto zprávu si dobře uschovejte pro případnou kontrolu. Zpráva vám také kdykoliv připomene, kdy byl komín čištěn naposledy. Pokud byste zprávu o čištění komína ztratili, je možné požádat o kopii zprávy vašeho kominíka, který má povinnost kopie jím vypsaných zpráv o čištění spalinové uschovávat. Pokud jste si ovšem komín čistili sami, leží zodpovědnost za zprávu samozřejmě jen na vás. Platnost zprávy o čištění spalinové cesty je 1 rok, poté již starou zprávu není potřeba uschovávat.

Kontrola komínu

Kontrolu komínu nelze provádět svépomocí v žádném případě. Kontrolu komínu může provádět pouze odborně způsobilá osoba, jenž vlastní živnostenské oprávnění pro výkon profese kominíka. A kdy nastává ideální chvíle pro kontrolu komínu? Logicky je nejlepší nechat si zkontrolovat komín mimo topnou sezónu. V topné sezóně by totiž bylo nutné před příchodem kominíka přestat topit, aby spalinová cesta zcela vychladla. Kominík na místě kontroly vyplní Zprávu o provedení kontroly spalinové cesty, kterou si pečlivě uschovejte. Platnost zprávy je 1 rok. V případě její ztráty můžete o kopii požádat svého kominíka.

Lhůty pro kontroly a čištění komínů

Nové nařízení vlády č. 91/2010 Sb. přesně určuje lhůty pro kontrolu a čištění spalinové cesty:

  • výkon spotřebiče paliv maximálně 49 kW – kontrola spalinové cesty jednou ročně
  • výkon spotřebiče paliv 50 kW a vyšší – kontrola spalinové cesty dvakrát ročně
  • vytápění plynem – čištění spalinové cesty jednou za rok
  • vytápění kapalnými palivy – čištění spalinové cesty třikrát za rok
  • vytápění tuhými palivy – čištění spalinové cesty dvakrát za rok v případě sezónního vytápění nebo třikrát za rok v případě celoročního vytápění

Nepoužívané komíny se čistit ani kontrolovat nemusí, avšak musí být řádně zajištěny proti vnikání dešťové vody a v místě připojení ke spotřebiči paliv musí být označeny nápisem „mimo provoz“.

Revize komínů

Zatímco kontrolu a čištění komína je nutné provádět v určitých zákonem daných intervalech, revize spalinové cesty se žádné intervaly netýkají. Revize spalinové cesty není na rozdíl od kontroly či čištění spalinové cesty úkonem, který je potřeba provádět pravidelně. Revize spalinové cesty se provádí pouze v určitých případech. A kdy je potřeba takovou revizi komínu provést? Vždy, když se postaví nový komín, je potřeba ho ještě před začátkem používání nechat zrevidovat. Stejné platí i v případě, že u komínu došlo ke stavebním úpravám, nebo došlo ke stavebním úpravám na domě a tyto úpravy do komína zasáhly. Pokud měníte spotřebič paliv nebo druh používaného paliva, také je potřeba provést revizi spalinové cesty. Pokud došlo ke komínovému požáru nebo se na komíně objevily trhliny, také je revize spalinové cesty nutná. A kdo může revizi spalinové cesty provádět? Rozhodně nelze provést revizi svépomocí. Je nutné, aby revizi provedl kominík, který je ovšem zároveň technik komínů nebo spalinových cest.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11439 (cesky-magazin.cz#451)


Přidat komentář