Čištění a kontrola komínů Rakovník - Školení BOZP a PO Rakovník

Je jisté, že kominíky máme všichni rádi, protože přinášejí štěstí. Kominíci ale hlavně dbají o naši bezpečnost, hlídají periodicky dobrý technický stav našich komínů a spotřebičů a nabízí také odborné poradenství a školení.

Každý majitel rodinného domu nebo jakéhokoliv objektu, který si sám topí, si musí nechat překontrolovat každoročně komín, to znamená spalinové cesty a také tepelný spotřebič. Nejedná se o žádný rozmar. Případů, kdy kvůli špatnému stavu komínu vznikl požár neustále stoupalo a vždy se jednalo o zbytečné nehody. Pravidelné prohlídky spalinových cest, revize a kontroly jsou tedy rozhodně na místě. Pro náš klid a jistotu udělá profesionální kominictví maximum.

Proč komíny pravidelně kontrolovat a čistit?

Důležité je připomenout, že jde v prvé řadě o bezpečnost a ochranu zdraví a majetku. A v současné době jsou paradoxně důvodem samy tepelné spotřebiče. Současné moderní tepelné spotřebiče a topidla jsou totiž konstruovány tak, aby měli co nejvyšší účinnost. Ale to způsobuje, že odváděné spaliny jsou poměrně studené již v momentě, kdy jsou vypouštěny do komínu. Teplota těchto spalin se pohybuje na poměrně nízké úrovni. Spaliny již nejsou horké, ale pouze teplé a v komíně se dále ochlazují pod jejich rosný bod. Pak dochází k jejich kondenzaci ještě v komíně, což může mít pro klasický typ zděného komína katastrofální důsledky.

Jaké služby kominictví nabízí?

Zde záleží na technickém vybavení konkrétního kominictví. Základní službou je kontrola a revize komínů (spalinových cest) a spotřebičů a samozřejmě pravidelné vyčištění komínu. Profesionálně vybavené kominictví vám pak nabídne** komplexní kominické služby,** mezi něž patří například vložkování komínů, opravy a stavba komínů, frézování komínů, odborné posouzení a zjištění stavebního stavu spalinové cesty pomocí kamery, zjištění vlhkosti zdiva, kontrola těsnosti spalinové cesty, kontrola požární bezpečnosti a odstranění závad z předešlé prohlídky, ale také provádění školení BOZP a PO s kompletním vystavením dokumentace nebo prodej a revize hasicích přístrojů včetně revize hydrantových systémů.

Jak poznat zanedbaný komín?

Pokud komín není pravidelně kontrolován a čištěn, postupem času zákonitě nastane jeho zanesení, což je projeví snížením odtahu. Pokud se o spalinové cesty nikdo nestaral delší dobu, na stěně se objeví průsak dehtových map a to už je opravdu vážné znamení. V komíně totiž může dojít k zahoření usazených sazí a neštěstí je na světě. V každém případě – pokud komín není pravidelně čištěn a kontrolován, hrozí mu naprostá eroze a následný rozpad komína.

Jak často komín kontrolovat?

Současná platná vyhláška hovoří o čištění a revizi komínů dvakrát až šestkrát ročně, v závislosti na příkonu topidla a druhu používaného paliva, přičemž čištění komínů a revize pomocí kominických služeb si zajišťuje každý majitel objektu sám. Majitel objektu totiž zodpovídá za stav komínu a pokud jej nechá v zanedbaném stavu, nese za následky odpovědnost. Od roku 2011 je v platnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o lhůtách čištění a kontrole.

Vložkování komínů

U některých spotřebičů je vyvložkování komínu podmínkou pro jejich provoz**. Vložkování komínu** v praxi znamená vložení nového materiálu (komínové vložky) do stávajícího komínu, čímž dojde k zásadnímu snížení nebezpečí vzniku požáru. Vyvložkování komínu by měla vždy provádět odborná kominická firma, která určí správný typ, průměr a materiál komínové vložky. Obvykle je nutno před vyvložkováním komín frézovat. Tato metoda se používá především při rekonstrukci komínové stavby. Než dojde k samotnému frézování komínu, je nutné, aby byl komínový plášť a spalinové cesty prohlédnuty. To je důležité zejména v prostoru půdy a nad střechou.

Prohlídky komínů kamerou

Profesionální kominictví disponuje nejmodernější technikou, která odhalí sebemenší poškození spalinové cesty. K tomuto účelu slouží průmyslová kamera, která na obrazovce barevně zobrazuje stav komínového průduchu. Lze z ní také například vytisknout fotografie, na kterých lze následně zákazníkovi ukázat případné praskliny, trhliny, překážky spalin a netěsnosti komínového pláště, kde hrozí nebezpečí ohrožení zdraví a života. Přes video či počítač pak lze společně prohlédnout celý záznam. Kamera disponuje vysokou citlivostí a dvojím osvětlením: normálním a infraosvětlením. Pokud se tedy obrátíte na profesionály, odhalíte možná rizika a nebezpečí včas a dokážete zabránit možnému neštěstí. Po kontrole samozřejmě obdržíte návrh na vhodné řešení. Nechte si odbornou kominickou firmou kontrolovat také odvody zplodin u vyvložkovaných komínů pro plynná paliva. Také zde hrozí zanesení komínové vložky. Dalším rizikem u vložkovaných komínů je nebezpečí vzniku koroze komínové vložky.

Odborné čistění komínů

Zejména na vesnicích bylo zvykem, že si staří lidé neuvědomovali možná rizika a čistili si komíny sami. Zásada zní - nepokoušejte se o čištění komína sami! Profesionální kominická firma má** znalosti a odborné vybavení**, které nemůžete vlastnit. Odborné vyčištění komína znamená například zprůchodnění komínového průduchu, odstranění sazí z půdice komínového průduchu, odstranění vrstvy sazí a kondenzátů, kontrola výpustného otvoru pro odtok kondenzátu a odpuštění kondenzátu z kondenzátní jímky. Po každé návštěvě kominíka musí zákazník dostat doklad, a to buď o revizi spalinové cesty (provádí se při kolaudaci nebo při jakémkoli zásahu do spalinové cesty), nebo o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty (tato zpráva se vydává při každé kontrole anebo čištění).

Bezpečnost práce a požární ochrana

Profesionální kominictví s certifikací vám dokáže nabídnout svoje služby také v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. V oblasti požární prevence pořádá školení BOZP a PO, kdy vystaví kompletní dokumentaci. Jako požární prevenci můžete požádat o protipožární nátěry a materiály, související s bezpečností práce a požární ochranou. Nabízí vám dodání bezpečnostních tabulek na plastické hmotě, samolepicí, smaltové bezpečnostní tabulky, fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky, případně požární dveře.

Hasicí přístroje a hydrantové systémy

Nejenom požárníci, ale také kominictví nabízí revize hasicích přístrojů, revize hydrantových systémů a široký výběr hasicích přístrojů v příznivých cenových relacích. Dalšími produkty jsou například hydrantové skříně, hadice, ventily a proudnice atd. Kominická firma zabezpečuje smluvně také montáž, servis a revize s výchozí dokumentací přenosných hasicích přístrojů, hydrantových systémů a prodej hasiva, pěnidel, absorpčních prostředků Vapex a dalších technických prostředků a armatur.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11434 (cesky-magazin.cz#332)


Přidat komentář