Tepelná čerpadla pro bytové domy v otázkách a odpovědích

S narůstajícími náklady na teplo vzrůstá i zájem veřejnosti o alternativní možnosti vytápění a přípravy teplé vody. Náklady na teplo ze systému CZT (centrálního zásobení teplem) pro konečného odběratele stouply ve srovnání s obdobím před rokem 1989.

S narůstajícími náklady na teplo vzrůstá i zájem veřejnosti o alternativní možnosti vytápění a přípravy teplé vody.

Náklady na teplo ze systému CZT (centrálního zásobení teplem) pro konečného odběratele stouply ve srovnání s obdobím před rokem 1989 nejvíce ze všeho „běžného“ a každodenně potřebného zboží. Tehdy byla jeho dotovaná cena 21,- Kč/GJ. V roce 2013 byla cena tepla z CZT po celé České republice 376,- až 799,50 Kč/GJ podle lokality, tj. 18x až 38x vyšší. Není tedy divu, že se lidé zajímají o možnost tyto stále rostoucí náklady snížit. Otázku, proč je vůbec teplo z CZT tak drahé, asi řešit nebudeme.

Otázka ceny tepla je poměrně složitá a přesahuje rámec tohoto článku. Cena tepla doposud není tržní, je regulovaná. Občas se tato firma dostane do diskuze se zaměstnanci velkovýrobců tepla právě o alternativních systémech.

Cena tepla je hlavním motivem, proč se lidé zajímají o alternativní způsob zásobování teplem.

Lidé, kteří platí drahé teplo, obecně nezajímá, že alternativní řešení k systémům CZT není koncepční a technicky nejvýhodnější. Je jim jedno, že po odpojení od CZT zůstanou nevyužity již vybudované kapacity, že poklesne účinnost výroby a přenos energie. Koneckonců výrobci tepla jsou soukromými podnikateli, stejně jako např. stavební firmy a živnostníci. Těm taky nikdo nic zadarmo nedá a své podnikatelské problémy si musí řešit sami. Výše popsané nepříznivé důsledky odpojování se od CZT, jsou tedy jen a pouze problémy výrobců a distributorů tepla a odběratele právem problémy cizích soukromých firem nezajímají.

Jaké jsou tedy reálné alternativní způsoby výroby tepla na vytápění a přípravu teplé vody pro běžné bytové domy dnes napojené na systém CZT?

Tuto otázku je nutné řešit ve třech rovinách: technické, ekonomické a legislativní. Technicky je možné zřízení vlastního plynového zdroje tepla – do cca 36 bytů u zatepleného domu, to není ani plynová kotelna – ve smyslu příslušných předpisů – ale pouze odběrné plynové zařízení (z hlediska legislativních nároků skoro jako malý zdroj tepla v rodinném domku). Dále je možné zřídit zdroj tepla tepelnými čerpadly – ale tady je zásadní požadavek, aby dům opravdu již byl zateplen. Každé řešení má svá technická specifika (napojení na rozvod zemního plynu pro plynový zdroj tepla, nutnost zvýšení příkonu elektrické energie pro zdroj s tepelnými čerpadly) apod. Řešení s tepelnými čerpadly pro bytové domy má ještě další specifika. Za prvé. Většinou se instalují tepelná čerpadla (TČ) typu vzduch/voda. Tato TČ potřebují z principu funkce tzv. bivalentní zdroj tepla. Jedná se o zdroj tepla – elektrokotel, plynový kotel nebo výměník CZT, který zajistí dodávku tepla v době extrémně nízkých venkovních teplot, kdy topný výkon vzduchového tepelného čerpadla z principu funkce klesá. Za druhé. U tepelných čerpadel mohou být za určitých okolností problémy s hlučností zařízení!! (nebo domnělou hlučností – tj. pocity obyvatel sousedních domů).

Důležité je i hledisko legislativní. Někdy však hraje roli i názor nebo přání investora, protože rozdíly mezi různými alternativami nemusí být příliš výrazné. Ale** ** doporučujeme zůstat u té ekonomiky, to je přece důvod, proč se o změně způsobu vytápění a přípravy teplé vody vůbec uvažuje.

Které z uvedených řešení je tedy obecně technicky nejvýhodnější?

S ohledem na výše uvedená specifika (např. volný prostor v domě pro umístění zařízení nebo možnost zvýšení příkonu elektřiny). Pro každý objekt je tedy nutno nalézt to správné technické řešení. Někdy je samozřejmě možných technických řešení více.

Ekonomické hledisko při rozhodování o volbě řešení k realizaci tepelného čerpadla pro bytové domy.

Každému zájemci o alternativní způsob zásobení teplem se doporučuje nechat si zpracovat alespoň krátkou technicko-energetickou studii, která přehledně ukáže sledované ekonomické ukazatele. Jako příklad uvedeme výstup (viz níže) jedné takovéto studie. Ve studii pro dosud nezateplený dům je zároveň možné vyhodnotit i přínos zateplení a jeho vliv na stávající způsob zásobení teplem a také pro možné alternativy. Ve studii jsou níže uvedené výsledné hodnoty, které jsou podrobně doloženy.

Výsledné hodnoty (výstupy) technicko-ekonomické studie, příklad (zahrnuje změnu způsobu vytápění pomocí zemního plynu a tepelných čerpadel + zateplení):** **

Rekapitulace provozních nákladů tepelného čerpadla pro bytové domy

Nezatepleno, ponechání CZT Kč/rok         334 553

Pouze zateplení, ponechání CZT Kč/rok   255 893

Kondenzační plynový zdroj Kč/rok              153 263

TČ vzduch/voda + elektřina Kč/rok              125 696

TČ vzduch/voda + CZT Kč/rok                      124 842

TČ vzduch/voda + plyn Kč/rok                      123 179

(jedná se o celkové roční náklady na teplo pro vytápění a přípravu TV, včetně DPH)

Poznámka: Provozní náklady zahrnují mimo cenu paliva (elektřiny) i veškeré další nutné náklady, jako jsou občasná obsluha, servis, opravy, revize, údržba, kominické práce atd.

Řeč čísel je dostatečně výmluvná. Ale každý se, podle jejího názoru, musí rozhodnout sám.

Čísla nemohou zahrnout některá další hlediska. Např. někomu připadá morálně nesprávné podporovat firmy generující vysoké zisky s přeplácenými manažery v prostředí, které vlastně ani není tržní. Někdo zase naopak – toto neřeší – a je rád, že se nemusí o nic starat, že dodávka tepla probíhá jaksi samozřejmě. A to i za cenu, že je tato služba dražší, než by si ji byl schopen zajistit sám. Někomu zase vadí prvotní vyšší investice do tepelného čerpadla pro bytové domy, zejména v případě, že si musí vzít na pořízení vlastního alternativního zdroje tepla úvěr. Jindy nejsou v domech ochotni uvolnit potřebné prostory. Někdy lidi nepřesvědčí ani výmluvná řeč čísel. Prostě se nedomluví. V některých domech to tak je.

Legislativa při budování alternativních zdrojů tepla.

Tato role je významná. Dle našeho názoru, mají města zpracovány územní plány, které jsou na úrovni Místních vyhlášek. Tyto vyhlášky brání subjektům v odpojování od systémů CZT a zejména budování nových spalovacích zdrojů. Oficiálním důvodem je ochrana životního prostředí.

Dá se tedy instalace tepelných čerpadel pro bytové domy doporučit, jako zdroj tepla pro vytápění a přípravu teplé vody?

Technická stránka je záležitost dodavatelů tepla jako soukromých podnikatelů.  A co se týče ekonomiky, je to nutné posoudit případ od případu. Ale v současných ekonomických podmínkách (cena elektřiny a zemního plynu) se dá s určitým zjednodušením říct, že pokud máme v domě cenu tepla vyšší než je 600,- Kč/GJ včetně DPH, je velmi pravděpodobné, že pro nás bude alternativní způsob výroby tepla ekonomicky výhodný a stojí zato nechat si vypracovat zjednodušenou studii, která nalezne technicky přijatelná řešení a prokáže, zda jsou případné alternativy skutečně ekonomicky výhodné.

Jaká je budoucnost tepelných čerpadel pro bytové domy z pohledu alternativních systémů?

To samozřejmě nikdo neví. Ale podle našeho názoru mají budoucnost v rukou právě dodavatelé tepla a jejich cenová politika. K tomu, že se dnes vůbec hovoří o alternativních systémech, vedlo vlastně to, že ceny zemního plynu a elektřiny nestoupaly v posledních letech tak rychle jako cena tepla ze systémů CZT. Cena elektřiny a plynu dokonce letos stagnuje nebo se snad i mírně sníží. Teplo totiž všichni nezbytně potřebujeme. Jedná se o základní lidskou potřebu. Nové auto nebo dovolenou si odpustíme, když se nám nedaří, ale teplo si zajistit musíme.

Která tepelná čerpadla pro bytové domy jsou vhodná oproti rodinnému domu?

Na tuto otázku je těžké odpovědět. Každá technologie má své výhody a nevýhody. (statika, odvod kondenzátu, zamezení před vandaly, akustika). Dá se říci, že pro tak velké domy je nutné se zaměřit na velké výkony a velmi nízkou hlučnost TČ z důvodů odlišné konstrukce panelových domů (lépe přenášejí zvuky).

Tady se (vzhledem k nemalé investici) doporučuje, aby splňoval štítek EHPA Quality Label.

Jedná se o certifikát vydaný na základě provedení zkoušek a testů v některé z mezinárodních akreditovaných zkušeben. U nás je to Strojírenský zkušební ústav (SZU) v Brně.

Tento certifikát musí splňovat určitá kritéria a zároveň Vám napoví „co je při výběru důležité“.

Poskytuje spotřebiteli jistotu, že označený výrobek má garantované kvalitativní parametry.

Potvrzuje, že dovozce nebo výrobce poskytuje dostatečnou technickou podporu a má vybudovanou servisní síť.

Je podkladem pro přidělování dotací a podpor na tepelná čerpadla.

Odděluje na trhu prověřené značky tepelných čerpadel a značky, u kterých nejsou udávané parametry, nezávisle kontrolovány.

Pro přidělení značky kvality EHPA musí tepelné čerpadlo pro bytové domy odpovídat kritériím testu EHPA a distributor musí splňovat tyto klíčové požadavky.

1.  shoda všech hlavních komponentů a soulad s mezinárodními a vnitrostátními předpisy a nařízeními (CE)

2.  minimální hodnoty efektivnosti (COP)

země - voda                        B0/W35 - 4,3

voda - voda                        W10/W35 - 5,1

vzduch - voda                     A2/W35 - 3,1

přímé odpařování - voda     E4/W35 - 4,3

3.  Potvrzení hladiny akustického výkonu.

4.  Existence prodejní sítě, technické podpory a servisu.

5.  Dokumentace k tepelnému čerpadlu v českém jazyce.

6.  Existence servisní sítě s 24. hodinovou reakční dobou.

7.  Dvouletá plná záruka se závazkem dodávek náhradních dílů po dobu nejméně deseti let.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11344 (cesky-magazin.cz#626)


Přidat komentář