Rizikové kácení stromů - Jižní Čechy

Kácení stromů je téměř vždy rizikové. Umět pokácet strom tak, aby spadl na vybrané místo, je umění. Navíc, při pochybení je možné někoho zranit. Proto je lépe využít odborníků na rizikové kácení stromů.

Výškové práce

Jsou zapotřebí ve stavebnictví, u přírodních katastrof, u kalamit i v běžném životě, kdy prostě je zapotřebí pokácet velký strom, který ohrožuje okolí. Často k tomu dochází na místech, kde se vyskytuje velká spousta lidí a hrozí tak nebezpečí úrazu. Kácení stromů je vlastně věda. Je nutné znát řadu pravidel, které se u výškových prací musí dodržovat. Žádný laik, by se neměl pokoušet pokácet jakýkoli strom, poněvadž tak ohrožuje nejen sebe, ale i své okolí. Navíc ke kácení stromů je zapotřebí povolení.

Rizikové kácení stromů - Jižní Čechy

Prořezávání a kácení stromů

Tyto dvě činnosti jsou náročné i za velmi příznivých podmínek a tam, kde nikoho neohrožují. Práce ve výšce s nářadím, kdy je nutné vyvinout značnou sílu, není jednoduchá. Je zapotřebí znát nejen způsob, jak se na stromě ve větvích udržet, ale i jak pracovat s nářadím a jak vlastně strom prořezat, aby ho pak nebylo nutné následně pokácet. Prořezávání stromů je totiž celá věda. Strom je příroda sama. Každý je jiný a každý je krásný. A tak je nutné vědět, kde říznout a také jak. Profesionálové toto vše ovládají a tak dokáží stromy nejen bezpečně kácet, ale i prořezat tak, aby jejich tvar byl krásný, přirozený a vedl k dalšímu růstu stromu.

Profesionální kácení

postupné kácení z lanaKácení stromů patří mezi odborné činnosti, které se smějí provádět jen za určitých podmínek. Pokud nejde o strom, který ohrožuje okolí, pak je možné ho pokácet jen v povolené době. To znamená v době vegetačního klidu. Zdravý strom, který má ad 80 cm v obvodě, měřeno 130 cm nad zemí, je možné pokácet vždy jen s příslušným povolením. Pokud však takový strom ohrožuje zdraví, pak je možné ho pokácet, ovšem kácet by ho měl vždy jen profesionál. Pokácení vzrostlého stromu, je však vždy lépe svěřit** profesionálovi**, který umí přesně spočítat, kam kácený strom dopadne.

Rizikové kácení stromů

Co si lze pod rizikovým kácením stromu představit? Jde zejména o kácení velkých přerostlých stromů v zástavbě, kde dochází k padání větví, nebo pokud je tento strom vyhnilý, extrémně vychýlený, je zde vedení vysokého napětí, nebo jiné drátové vedení, případně je v blízkosti historické budovy. Rizikové kácení stromu může být i v případě, kdy strom poškodil mráz, sníh, nebo vichřice. Poslední případ bývá nejčastější.

Bezpečnost při kácení stromů

Kácet strom by neměl žádný člověk sám. Je důležité pokácet ho tak, aby neohrožoval okolí ani kolemjdoucí.

Směr pádu stromu

Strom by se měl kácet tím směrem, kterým je nakloněn. Je nutné zajistit, aby se v okolí nikdo nenacházel. Velmi důležité je vzít v potaz i směr foukání větru. Lépe je kácet v bezvětří. Důležitá je také kontrola větví, které se mohou odlomit a tak někoho zranit. Pokud nelze pokácet strom do volného prostoru, pak je nutné pokácet ho pomocí speciální techniky.

Jak rizikové kácení stromu probíhá?

Většinou si odborník nejprve prohlédne terén a navrhne techniku, která bude zapotřebí. Kácení může probíhat třemi způsoby, nebo jejich kombinacemi. Je možné rizikové kácenívyužít lezecké techniky a odřezávat strom po patrech. Pak je možné postupné odřezávání stromu z vysokozdvižné plošiny. A ještě je zde varianta ze země, kdy se strom odřezává za použití různých podpěr a lan.

Bezpečí především

Všechny varianty rizikového kácení vyžadují nejen zkušenosti, ale zejména dodržení bezpečnostních postupů a zajištění bezpečnosti okolí. U rizikových stromů je nutné zajistit nejen bezpečnost lidí, ale i objektů a případných zařízení. Ať již elektrických, rozhlasových nebo jiných vedení, nebo různých rozvaděčů, či osvětlení.

Prořezávání stromů

Jde o něco jiného než je kácení. Prořezávání má podpořit** životaschopnost a zdravotní stav stromu a zároveň zajistit bezpečnost stromu pro okolí** a také prostupnost světla. Pokud se strom prořezává pravidelně od výsadby, pak většinou k velkým problémům nedochází. Pouze pokud by došlo k poškození stromu klimatickými podmínkami. U zanedbaného řezu je to jiné. Zde často nezbývá, než se uchýlit k rizikovému prořezání odborníkem. Pokud je strom, mluvíme o vzrostlém stromu, prořezáván alespoň každých 5 let, pak nedojde k velkým problémům.

Správný přirozený řez stromu

Jde o pravidelný řez, který je nutné provádět od výsadby stromu. Začíná se každoročním řezem, který se pak dělá ve stále delších odlukách, až se provádí většinou jedenkrát za 3 až 5 let. To je dostačující, aby strom rostl tak, jak má. V některých případech je i pravidelné prořezávání ošetřovaných vzrostlých stromů bráno jako rizikové. Jde o stromy s křehkými lámavými větvemi, stromy, které jsou mohutné a potřebují častější prosvětlovací řez. Nebo stromy, které byly vysazeny na místě, které je pro ně příliš malé a tak v dospělosti jejich větve ohrožují okolní stavby.

Prořezávání nebezpečných větví

postupné odřezáváníPokud je prořezávání zanedbáno, nebo dojde k poškození větví stromu, je na místě prořezání odborníkem. Prořezávají se nejprve větve, které se kříží, následně větve, které zhušťují korunu a přednostně větve poškozené, jako jsou suché, napadené větve, větve s dutinami, prasklinami, vyvrácené větve a větve, které se dotýkají okolních domů, okapů, drátů vedení.

Ozdravný řez stromu

Zde jde o řez, kdy je nutné upravit růst přerostlého stromu. Odstraňují se přerostlé a napadené větve, větve s poškozenou kůrou, ale i prasklé a zlámané. Je nutné zajistit odstranění všech již napadených větví, ať již bakteriemi, houbami, viry, nebo živočišnými škůdci. Ozdravný řez se často používá i u chráněných stromů, které byly napadeny škůdci.

Jak rizikové prořezávání stromu probíhá?

V podstatě obdobně jako u kácení rizikových stromů. Nejčastěji se využívá** lezecké techniky**. Méně často pak vysokozdvižné plošiny. I zde je nezbytné zajištění bezpečnosti. A to odborníků i okolí. Proto v oblasti, kde řez probíhá, by mělo platit uzavření prostoru.

Štěpkování větví a využití štěpky

De facto každý odpad je možné následně ještě využít. A to platí i pro odpad vzniklý po kácení stromů. S firmou, u které si objednáte likvidaci odpadu, se můžete dohodnout, že vzniklou štěpku neodveze, ale ponechá Vám ji. Štěpka totiž skvěle nahrazuje mulčovací kůru, která se dává pod stromky a keře. Pokud o štěpku nebudete mít zájem, firma ji odveze a uloží. Možná si nyní říkáte, proč nenechat rovnou odvézt celé větvě, místo toho, abyste je nechali „rozmělnit“, když je stejně následně nepoužijete. Štěpka, co do objemu zabere o poznání méně místa než větve celé. Tudíž můžete počítat s menšími výdaji na odvoz.

Likvidace pařezů frézováním - pařezová fréza

Díky pařezové fréze Vás nebude čekat žádné vykopávání pařezů. S pařezem, o který jste doposud obrazně řečeno „zakopávali“, se budete moci rychle a snadno rozloučit. Stačí jen oslovit firmu, která vlastní pařezovou frézu a v nabídce služeb má likvidaci pařezů frézováním.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11332 (cesky-magazin.cz#479)


Diskuze a zkušenosti

Věncek pro pana Frido | 21.05.2015 19:15
Re: - Jižní Čechy Likvidce pařezů Dobrý den,můj kamarád potřebuje vykopat 20 pařezů, na LIPNĚ u přehrady.Jen to mám zprosředkovat budely cenova nabídka korektni.Odhaduji že průměr pařezu je do 40 cm.Pak vám napiši spojeni na pana Frido je v zahraniči dám Vám pak spojeni,aby jste se domluvili. Frido Děkuji za nabídku

Věncek pro pana Frido | 21.05.2015 19:16
Re: - Jižní Čechy Likvidce pařezů Dobrý den,můj kamarád potřebuje vykopat 20 pařezů, na LIPNĚ u přehrady.Jen to mám zprosředkovat budely cenova nabídka korektni.Odhaduji že průměr pařezu je do 40 cm.Pak vám napiši spojeni na pana Frido je v zahraniči dám Vám pak spojeni,aby jste se domluvili. Frido Děkuji za nabídku


Přidat komentář